Pohjois-Savon liiton myöntämät tuet syyskaudella 2020

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt vuoden 2020 loppupuoliskolla tukea yhteensä 1,6 miljoonaa euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat 4,7 miljoonaa euroa. Syyskaudella käsittelyyn jätettiin aiemmista vuosista poiketen vain vähän hakemuksia. Tämä selittynee osin koronaepidemialla kaikkine vaikutuksineen ja sillä, että kuluva ohjelmakausi lähenee loppuaan.

Eniten tukea myönnettiin Invest in and Expand in Pohjois-Savo -hankkeelle, millä pyritään lisäämään maakuntaan kohdistuvia investointeja ja yritystoimintaa. Hankkeen toiminta kohdistuu Kuopion, Ylä-Savon, Varkauden, Leppävirran, Siilinjärven ja Joroisten alueille. Verkostoja kansainvälisiin sijoittajiin ja yhteistyökumppaneihin laajennetaan mm. erilaisten tapahtumien ja yhteisten kansainvälistymismatkojen kautta. Koko maakunnan kärkiosaamiset ja liiketoimintaekosysteemit tuodaan osaksi yhteistä tarjoamaa, mikä lisää Pohjois-Savon kansainvälistä näkyvyyttä yhtenäisenä ja houkuttelevana sijoitus- ja sijoittumiskohteena. Konkreettisena case-esimerkkinä hankkeessa pilotoidaan datakeskusinvestointien houkuttelua Varkauden ja Joroisten alueelle Saimaa Data Park -kokonaisuuteen. Lisäksi kehitetään palvelumalli, joka tarjoaa alueelle sijoittuville yrityksille vaivattoman pääsyn tarvittavien palveluiden ääreen ja keskeisiin verkostoihin.

Hankkeiden lyhyet kuvaukset on esitetty alla. Liitteenä on hankkeiden perustiedot.

EAKR-hankkeet:

FoodRobo-hankkeessa kehitetään joukkoruokailun ruoanjakelua automatisoimalla osa ruoanjakeluketjusta hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja. Työtä tehdään osana Ruokalaakso-ekosysteemin toimintaa.

Tuottava mökki -hankkeen toimenpiteillä luodaan uutta liiketoimintaa vapaa-ajan matkailun ympärille kasvattamalla vapaa-ajan asuntojen käyttöastetta. Tässä hyödynnetään verkostoyhteistyötä ja alustataloutta.

Live Like a Local.. -hankkeessa kootaan Rautavaaran matkailuun liittyvät talvimatkailukohteet, palvelut ja aktiviteetit samaan paikkaan verkkoon, jolloin niiden löydettävyys paranee.

Invest in and Expand in Pohjois-Savo (ks. kuvaus yllä)

Pohjois-Savon kehittämisrahaston osarahoitteiset hankkeet:

Uusi risteilytuote Saimaalle..-hankkeen tavoitteena on kehittää kuuden maakunnan yhteistyönä nykyistä risteilytuotteiden valikoimaa ja luoda uudentyyppinen risteilytuote Uudeltamaalta Saimaalle.

Osallisuudella uusia palveluratkaisuja.. hanke hakee ratkaisuja Pohjois-Savon maaseutukuntien palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseen sekä osallisuuden kehittämiseen.

Digivieri 2 edistää pohjoissavolaisten digiosaamista. Hanke vakiinnuttaa digitukiverkoston toiminnan pysyväksi toiminnaksi sekä lisää digituen tarjontaa ja parantaa saatavuutta erityisesti tukea eniten tarvitsemien ja vaikeitten tavoitettavien kohderyhmässä.

Saimaa-ilmiöllä elinvoimaa..hankkeessa Savonlinnan, Mikkelin, Kuopion, Joensuun ja Lappeenrannan kaupungit yhdessä tavoittelevat Euroopan kulttuuripääkaupunkititteliä vuodelle 2026.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan hankkeet

Virtaa virtuaalisesti -hankkeessa luodaan toimintamalli ikääntyneiden, mielenterveyskuntoutujien ja avohuollon palveluissa olevien kehitysvammaisten etäviriketoimintaan Kaavin kunnassa.

Kuivatun karjanlannan mädätejätteen..- hankkeessa selvitetään kokeellisesti kuivatun karjanlannan mädätejäännöksen hyödyntämistä puuntaimien kasvualustamateriaalina.

Pohjois-Savon ekosysteemihankkeessa kehitetään Pohjois-Savon tki-ekosysteemien kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta sekä toimintaa tukemaan tehokkaasti elinkeinoelämän tarpeita. Ekosysteemit ovat Kuopio Water Cluster, Ruokalaakso (alkutuotanto ja elintarvikkeet), Kuopio Health, Kone- ja materiaaliteknologia, Biotalous ja Energiateknologia. Mukana ovat kaikki keskeiset tki-organisaatiot, Savonia amk, Itä-Suomen yliopisto, Luke, VTT, GTK, KYS, Sakky ja Ysao.

EAKR-hankkeiden tarkemmat kuvaukset »


Lisätietoa:
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti p. 044 7142637
Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa p. 044 7142648