Pohjois-Savon liiton myöntämät tuet syyskaudella 2019

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt vuoden 2019 loppupuoliskolla yhteensä 4,1 miljoonaa euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat 8,2 miljoonaa euroa. Hankkeet on esitetty liitteessä. Tukea myönnettiin rakennerahasto-ohjelmasta (EAKR), Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -ohjelmasta (AIKO) ja Pohjois-Savon kehittämisrahastosta.

EAKR-hankkeet:

Parempia siemeniä – parempia puita
Metsäpuiden siemenlaboratorion laitteistohankintoja, kuten digitalalinen röntgenkuvantamislaite, tuetaan Luonnonvarakeskukseen Suonenjoelle. Ne tukevat pitkällä tähtäimellä metsätalouden kannattavuutta ja hiilensidontaa.

Pohjois-Savo valmistautuu European Region of Gastronomy juhlavuoteen 2020

ELSAPA-hankkeessa testataan uusia tekniikoita elintarvikkeiden säilyvyyden parantamiseen ja laadun varmistamiseen. Näitä tekniikoita ovat korkeapainekäsittely ja 'sinisen valon' eli näkyvän valon lyhyiden aallonpituuksien käyttäminen. Onnistuessaan elntarvikkeille voidaan määrittää pidempiä myyntiaikoja, jotka mahdollistavat laajemman jakelun ja myynnin.

ERG (European Region of gastronomy) juhlavuosi -hankkeen tärkein sisältö on 2020 juhlavuoden ohjelman rakentaminen Pohjois-Savon laajan yrittäjä-, yhdistys- ja kuntasektorin kanssa yhteistyössä. Hanke tukee ruoka-, matkailu- ja luovien alojen yritysten yhteistyötä, brändäystä ja innovaatioiden kehittämistä.

Alkutuotannon koulutusta ja alan yritysten toimintaa tukevilla kone- ja laitteistohankintojen avulla luodaan alkutuotannon tki-demonstraatioympäristö. Sen tavoitteen on mm. kehittää alan tuotantoprosesseja sekä keventää hiilijalanjälkeä. Alkutuottajayritysten osaamisen kehittämiseksi kootaan työkonetestauksien kautta tietoa nykyaikaisen- ja ympäristöystävällisten viljelymenetelmien tuomista vaikuttimista yritystoiminnan kannattavuuteen.

Panostuksia terveysalan kuvantamiseen ja terveysdatan hyödyntämiseen

Lisäarvoa kuvantamisesta -hankkeissa vahvistetaan kokeellista kuvantamisen osaamiskeskittymää hankkimalla Suomessa ainutlaatuinen PET/MRI-kuvantamislaitteisto. Magneetti- (MRI) ja PET-kuvaus ovat vahvuusalueiltaan toisiaan täydentäviä ja ne yhdistämällä samaan laitteistoon saadaan molempien vahvuudet käyttöön. Tämä teknologia on yksi nopeimmin kehittyvistä biolääketieteellisen kuvantamisen osa-alueista. Laite mahdollistaa kudosten rakenteen, aineenvaihdunnan ja toiminnan kuvaamisen ihmisessä ja eläimissä vahingoittamatta kohdetta. Laitteisto tukee terveys- ja hyvinvointialan yritysten toimintaa ja oppilaitosyhteistyötä.

DigiTerveSavo 1 -hankkeissa rakennetaan konsepti varhaista sairauden toteamista ja hoitopolun valintaa tukeville digitaalisille päätöksentekotyökaluille. Niillä tavoitellaan merkittävää tehokkuutta terveydenhuollon resurssien käyttöön. Suomalainen terveystieto ja sen hyödyntäminen sairauksien ennaltaehkäisyssä, tunnistamisessa ja hoidon valinnassa antavat avaimet terveydenhuollon päätöksenteon uudistamiseen.

Ratkotaan liikenteellisiä pullonkauloja

Berliinin, Lapinlahdella sijaitsevalle teollisuusalueelle luodaan turvallinen ja yritysten logistiset tarpeet huomioiva liikenneympäristö. Alueella toimii 13 puu-, metalli-, tekstiili-, rakennus- ja elintarviketeollisuusalan yritystä. Hankkeessa parannetaan alueen katurakenteita.

Alueelliset innovaatio ja kokeilut (AIKO) tuella vahvistetaan Luonnonvarakeskuksen Kuopion Maaningan yksikön toiminnan vaikuttavuutta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Pohjois-Savon kehittämisrahaston tukea myönnettiin pääasiassa osarahoituksena EAKR- ja ESR-hankkeille. Lisäksi sillä rahoitettiin viimeisiä omarahoitusosuuksia valtionvarainministeriön rahoittamissa hankkeissa liittyen peruuntuneeseen maakuntauudistuksen valmisteluun (tarkoitukseen kohdennettu rahoitusta maakuntavaltuuston päätöksellä). Digituki -hankkeen tavoitteena on parantaa kansalaisten mahdollisuutta saada digitukea ja löytää sen luo.

EAKR-hankkeiden tarkemmat kuvaukset »


Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti p. 044 7142637
Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa p. 044 7142648