Pohjois-Savon liiton myöntämät tuet syyskaudella 2018

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt vuoden 2018 loppupuoliskolla yhteensä 9,2 miljoonaa euroa tukea hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat 13,7 miljoonaa euroa. Rahoitetut hankkeet on listattu alla olevaan liitteeseen.

Eniten tukea kohdistettiin 3D-tulostusympäristön kehittämiseen, erityisesti uusien 3D-tulostuslaitteiden investointeihin. Ne mahdollistavat muovikappaleiden tulostamisen lisäksi metallikappaleiden ja ns. multimateriaalitulostuksen. Menetelmiä voidaan hyödyntää teknologiateollisuudessa, mutta myös esimerkiksi terveysalalle.

Liitolla on käytettävissään EU:n rakennerahasto-ohjelman EAKR-rahoitusta, Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta, alueelliset innovaatio ja kokeilut -rahoitusta sekä hieman maakunnan kehittämisrahaa alueellisille kehittämis- ja investointihankkeille.

EAKR-hankkeet:

Energiateknologiaan ja 3D-tulostukseen panostuksia
3D-tulostusympäristöä kehitetään nykyaikaisella laitekannalla sisältäen metallin 3D-tulostuksen ja muovin multimate-riaalitulostuksen mahdollisuudet. Laitteistoja sovelletaan yritysten tarpeisiin.

Energiatekniikan tki-ekosysteemille laaditaan kehittämissuunnitelma seuraaville vuosille. Millainen on helppo talo -hanke selvittää eri ikäisten pienrakennusten energianhallintalaitteistojen käytettävyyden Suomessa ja toisessa EU-maassa.

PyroTKI -hankkeessa selvitetään edellytykset palo- ja materiaalitestauksen keskittymän perustamiselle. Sähöasema- ja kiinteistötekniikan tki- ja oppimisympäristöön kehitetään todellisen sähköverkon kaltainen sähköverk-kotestausympäristö. Se mahdollistaa vikasimuloinnit ja huoltovarmuuden testaamisen. Infra-ala Digittä -hankkeessa hankitaan nykyaikainen maanrakennusalan koneita ja laitteistoja, joiden avulla kehitetään työmaalla tapahtuvan oppimisen menetelmiä digitalisuutta hyödyntäen.

Puurakentamisen viemistä Kiinaan edistetään
Puu paremmaksi -hankkeessa kehitetään vientiin tarkoitetusta rakennushankkeesta digitaalinen malli. Näin tuotetta voidaan käsitellä sähköisesti sekä ostajan että myyjän taholta. Luodaan Kiinan markkinoille räätälöity suomalaisen rakentamisen laadukas mielikuva, mihin kytketään mm. ilmanvaihto- ja valaistusratkaisut.

Terveysteknologian testausmahdollisuudet paranevat
Kansallinen neurokeskukseen liittyen luodaan alueellinen neuroalan osaamiskeskittymä Kuopioon, mikä samalla pilotoi kansallista toimintaa. UEF, Savonia ja KYS yhteisesti rakentavat virtuaalisen osaamis- ja infratietopankin, hyödyntävät tietoaltaiden dataa sekä luovat rakenteet yritysyhteistyölle ja innovaatiotoiminnan tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Kuopio Living Lab -hankkeessa Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri toimivat innovaatioalustana, jossa yritykset voivat testata ja yhteiskehittää tuotteitaan. Fyysisten toimintaympäristöjen lisäksi myös yritysten tarjolle tuodaan myös dataa hyödynnettäväksi sekä luodaan innovatiivisten hankintojen prosessi.

Mikrokirurgiakeskukseen KYS:ille luodaan EU-vaatimusten mukainen terveysteknologiaan, erityisesti leikkausteknologiaan soveltuva testausalusta uusien innovaatioiden kehittämistä varten. Ympäristö tarjoaa myös pysyvän paikan leikkaustoiminnan itsenäiselle harjoittelulle, alan koulutukselle ja tutkimukselle.

SmartSavo -hankkeessa tunnistetaan maakunnan kasvualueita, joissa alueen toimijat voisivat hyödyntää VTT:n osaamisverkoston osaamista.

Jätejakeista arvotuotteita
BioMahti: Hankitaan uuttoon perustuva erotuslaitteisto nestemäisille seoksille ja sovelletaan sen käyttöä kaupallisesti arvokkaille biotalouden sivuvirroista saaduille nesteille.

Digikeskus ja Business Center tukemaan maakunnan yritystoiminnan kehittymistä
Varkauden lentoaseman käyttöönoton mahdollisuuksista tehdään selvitys. Varkauden Älykylä -hankkeessa selvitetään, kuinka kaavailtu Varkauden Vetovoimakeskus voisi toimia eri toimiajoja törmäyttävänä, kokeilevana toimintakeskittymänä. Keskiössä on digitalisaation tuomat mahdollisuudet, matkailu sekä yritysten ja oppilaitosten törmäyttäminen.

Business Center on Savilahden alueen yrittäjyys- ja innovaatioympäristö, mikä tukee maakunnan yritystoiminnan kehittymistä ja palvelujen myyntiä ja asiakkuuksia. Toiminta on Savilahden oppilaitosten yhteinen ja kohdennettu kaikille toimialoille, startupeille ja jo olemassa oleville yrityksille. Centerille hankitaan keskeiset laitteet ja varusteet toiminnan käynnistämiseksi.

Digikeskus toimii aktiivisena digitaalisen osaamisen alueellisena keskuksena, joka seuraa alan tutkimus ja tekniikkaa sekä toteuttaa tutkimushankkeita kumppaneiden kanssa. Se tarjoaa yrityksille ja julkisille toimijoille ratkaisuja haastaviin alan ongelmiin palveluina ja tukee asiakkaiden uuden digitekniikan käyttöönottoa. Hankkeessa resursoidaan sen laitteistoihin sekä luodaan toiminnan raamit tukemaan aluetta.

Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä -hankkeessa mukana olevissa yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa nostetaan ympäristöosaamisen tasoa ja kehitetään pysyviä ympäristövastuullisia toimintatapoja, ml. hankinnat.

Kansallisin varoin tuetut hankkeet:

Alueelliset innovaatio ja kokeilut -tuella kehitetään kiertotaloutta hyödyntämällä kalanviljelyn ja metsäteollisuuden sivuvirtoja biohiilen valmistuksessa sekä haetaan keinoja matkailun edistämiseksi.

Pohjois-Savon kehittämisrahaston tukea kohdennettiin pilottiin, missä kokeilukulttuurin keinoin luodaan uusia yhteisiä ja jaettuja toimintamalleja kuntien kehittämiseen kuuden pienen kunnan yhteistyönä. Lisäksi tuettiin kansainvälistymistä ja edunvalvontaa tukevan Brysselissä sijaitsevan EU-toimiston toimintaa sekä myönnettiin tukea maakunnallisesti tärkeiden rakennerahastohankkeiden osarahoitukseksi.

Maakunnan kehittämisrahalla tuettiin hankevalmistelua EU:n Horisontti -hakuun.