Pohjois-Savon liiton myöntämät tuet syyskaudella 2017

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt vuoden 2017 loppupuoliskolla yhteensä 3,0 miljoonaa euroa tukea hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat 5,5 miljoonaa euroa. Rahoitetut hankkeet on listattu ao. liitteeseen.

Eniten tukea kohdistettiin S6-Avoin kampus -hankkeelle, missä luodaan perusteet Savilahden kampuksen tilaratkaisujen suunnittelulle. Valmistuessaan kampusalueella toimii kuusi innovaatioketjun toimijaa hyödyntäen toistensa erityispiirteitä ja osaamista sekä osittain yhteiskäyttöisiä tiloja: kolme koulutusastetta (yliopisto, ammattikorkeakoulu ja toisen asteen ammatillinen oppilaitos), tutkimuslaitoksia (GTK, THL, Fimea, TTL), Kuopion yliopistollinen sairaala sekä yrityksiä. Savilahti on Kuopion alueen kehittämisen kärkihanke lähivuosina.

Liitolla on käytettävissään EU:n rakennerahasto-ohjelman EAKR-rahoitusta, Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta, Alueelliset innovaatio ja kokeilut -rahoitusta sekä hieman maakunnan kehittämisrahaa alueellisille kehittämis- ja investointihankkeille.

Alueen elinvoimaisuuteen panostuksia

INGROW-hanke edistää Kuopion alueen kärkiosaamisen, yritysten sekä innovaatio- ja kehitysalustojen kansainvälistä tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tavoite on saada maakuntaan uusia yrityksiä ja investointeja. Woodhope Village on selvitys, missä luodaan edellytykset toteuttaa Siilinjärven Toivalaan ekologisen asumisen, yrittämisen ja hyvinvointi- ja matkailupalvelujen keskittymä. Alue toteutetaan puuta hyödyntäen ja puurakentamista kehittäen ja se toteutetaan resurssiviisaasti ja vähähiilistä toimintaa edistäen. Pohjois-Savon Lakeland pyrkii edistämään matkailijoiden saapumista Itä-Suomeen erityisesti Kiinasta. Hanke toteutetaan neljän itäsuomalaisen maakunnan yhteistyönä niin, että Visit Finland koordinoi toimintaa.

Elintarvikkeiden rasva-aineiden analytiikkaan huippulaitteistoa

Lipidomiikka-hankkeissa hankitaan erittäin tarkan erottelukyvyn ja herkkyyden omaava nestekromatografia-massaspektrometria -laitteisto (HPLC-MS), jonka toiminta viritetään ensivaiheessa elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Vastaavia analytiikkavalmiuksia ei ole muualla Suomessa. Yritykset voivat hyödyntää laitteistoa mm. tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa. Laitteisto tukee myös osaltaan elintarvikealan osaamiskeskittymän, Ruokalaakson, syntymistä.

Terveysalan digitalisaatiota kehitetään

Virtuaaliklinikka tuottaa virtuaalisen toteutusalustan ja klinikan suun terveydenhoitoon, jossa on integroitua yhteistyötä suun terveydenhuollon palveluntuottajien, alan yritysten ja koulutusorganisaatioiden välillä. Tavoitteena on tukea digitaalisten suun terveydenhuollon palvelujen markkinoiden kehittymistä. Hevosterveyspalvelujen digi -hankkeen tuloksena saadaan kartoitus hevosterveyden alalle soveltuvista digitaalisista palveluista, niiden kannattavuudesta sekä tietoa alan kehittämistarpeista. Tuloksena on ’digisalkku’, jossa on kuvattu palvelun kustannukset, hinnoittelu, käyttömahdollisuudet ja haasteet sekä asiakaspinnassa toimimisen vaatimukset.

Ihmisen suoriutumisen arvioinnin ja kuntoutuksen tki-ympäristö sisältää neljä kokonaisuutta: ajosimulaattorissa testataan ajokykyä ja käyttäytymistä, liikelaboratoriossa arvioidaan mm. kävelyä ja työergonomiaa, fysiologisen suorituskyvyn laboratorio puolestaan keskittyy hengitysongelmiin ja niihin liittyviin terapioihin, sekä robottikuntoutus-osiossa kehitetään yläraajakuntoutukseen ja neurostimulaatioon liittyviä menetelmiä. Toiminta toteutetaan yritysyhteistyössä tavoitteena edistää alan liiketoiminnan kehittymistä.

Vesi-infra -hankkeessa laaditaan suunnitelma Pohjois-Savon eri toimijoiden (Luonnonvarakeskus, Savonia-AMK, Savo-Karjala Vesiensuojeluyhdistys) vesistöalan osaamisen ja infrastruktuurin edelleen kehittämiseksi.

AIKO-tukea kahdelle hankkeelle

Alueelliset innovaatio ja kokeilut -rahoitus (AIKO) vuosille 2016-2018 on Suomen hallituksen yksi tapa edistää kilpailukykyä. Tukea myönnettiin hankkeelle, joissa laaditaan suunnitelma Soinlahden Bioteollisuuslaakson eteenpäin viemiseksi ja haetaan 5–10 potentiaalista liiketoimintamahdollisuutta sijoittua alueelle, sekä Kiihdyttämölle, jossa terveysklusterin startupien liiketoimintavalmiuksia kiihdytetään mentoroinnin avulla, samalla testaten ja arvioiden toimintamallia.

Pohjois-Savon kehittämisrahaston tukea myönnettiin osarahoitukseksi maakunnallisesti merkittäville hankkeille sekä maakuntauudistukseen liittyvään ICT/tietojärjestelmän uudistustyöhön.

EAKR-hankkeiden tarkemmat kuvaukset »
AIKO-hankkeiden kuvaukset »