Rahoitusta elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä tukeville hankkeille

Pohjois-Savon liitto myönsi vuoden 2015 loppupuoliskolla alueellisille kehittämis- ja investointihankkeille tukea yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Hankkeiden kokonaiskustannukset olivat 4,3 miljoonaa euroa. Kaikkiaan vuonna 2015 liitto on myöntänyt tukea yhteensä 10,2 miljoonaa euroa (kokonaiskustannukset 16,6 miljoonaa euroa).

EU:n rakennerahastosta tukea pyrolyysiöljyn kaupalliseen hyödyntämiseen ja kiertotalouteen

Ohjelmakauden 2014-2020 EAKR-tukea kohdennettiin pyrolyysiöljyn hyödyntämiseen energiantuotannossa (Pyreus-hanke). Pyrolyysiöljyä voidaan valmistaa puuraaka-aineesta ja metsäteollisuuden sivutuotteista, kuten kuorista ja mustalipeästä. Hankkeessa tuotetaan yritysten tarvitsemaa tietoa pyrolyysiöljyn käytettävyydestä, savukaasupäästöistä ja päästöjen puhdistinratkaisuista.

KILIKE-hankkeessa etsitään ja kehitetään uusia liiketaloudellisesti kannattavia sovelluksia kierrätysmateriaalien käytölle, kuten erilaiset teollisen toiminnan kuitu-, mineraali- ja muovipohjaiset sivuvirrat tai jo jätteeksi luokitellut rakennus- ja yhdyskuntajätteet. Hankkeessa yritysedustajat ideoivat ohjatusti saatavilla olevista kierrätysmateriaaleista uusia sovelluksia. Tämä tehostaa yritysten sivuvirtojen käyttöä sekä auttaa niitä tunnistamaan uusia raaka-ainelähteitä.

LaTu-hankkeessa kehitetään Savonian eri aloille kohdistuvien tutkimus- testausympäristöjen tarjoamien palvelujen toimivuutta, laatua, tunnettavuutta ja myyntiä. Palveluita profiloidaan vastaamaan paremmin erityisesti yritysten tarpeita ja niille kehitetään uusia palvelumalleja.

Riikinnevan jätteenpolttolaitokselle johtavan tietä (2.6 km) kunnostetaan ja uusrakennetaan EAKR-tuella. Polttolaitoksen valmistumisen myötä v. 2016 liikenne tulee lisääntymään merkittävästi. Tällä hetkellä tie on kapea, mutkainen, mäkinen ja routiva ja siksi vaarallinen suurille raskaan liikenteen liikennemäärälle. Tien kuntoon laittaminen edistää myös muiden yritysten sijoittumista alueelle.

Kestävän kaivostoiminnan arvoverkot -hankkeessa rakennetaan vientiverkosto, joka edistää pohjoissavolaisten pk-yritysten vientiä ja kansainvälistymistä kehittyville markkinoille. Toiminnan pääkohde on Sambia, koska sinne on jo aiempina vuosina valmisteltu yhteistyötä yhdellä maailman suurimmista kaivostoiminnan alueista. Yritysryhmät luovat yhdessä kokonaisratkaisuja, joiden läpileikkaavia teemoja ovat kestävä kehitys, digitalisaatio, koulutus ja työturvallisuus.

Klusterimalli Venäjälle -hankkeessa kokeillaan, miten eri toimijoista koottava klusteri pystyy yhdistämään osaamista, palveluita ja tuotteita yhteiseksi kokonaisuudeksi tarjottavaksi etukäteen selvitettyyn tarpeeseen Venäjälle.

Ohjelmakauden 2007-2013 päättyneiltä EAKR-hankkeilta vapautuneilla varoilla myönnettiin lisärahoitusta polttolaitosten tuhkavirtojen hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseen. Hankkeen tulokset ovat olleet vaikuttavia, kuten esimerkiksi 4-8 uutta pysyvää työpaikkaa ja Riikinnevan alueelle tekeillä oleva 1,5 miljoonan euron investointi vaarallisen jätteen kaatopaikkaan.

Uutta yritystoimintaa vesialalle

Maakunnan kehittämisrahaa saanut Virtaa Vedestä (VIRVE) -hanke tukee Pohjois-Savon yhden innovaatiokärjen, vesiosaamisen kaupallistamista ja uuden liiketoiminnan kehittämistä. Hankkeessa pyritään saamaan uutta spin-off -tyyppistä yritystoimintaa vesialalle ja houkutellaan yrityksiä muualta Pohjois-Savoon. Vireillä olevat vesialan patenttihakemukset kaipaavat liikkeelle lähteäkseen vahvaa yritystoimintaa. Yrityksille tarjotaan houkuttimena Suomen mittakaavassa uniikki tutkimus- ja osaamisympäristö, johon ne voivat tukeutua omassa tuotekehityksessään.


PS-Katalyytti -hankkeen toimenpiteet vastaavat yrityksiltä tulleeseen tarpeeseen lisätä uudistumista ja kasvua vauhdittavia tukitoimintoja sekä alueen näkyvyyttä. Hankkeessa vastataan tarpeeseen intensiivihautomotoiminnalla, rahoitusneuvontaa tehostamalla, toteuttamalla tapahtumia ja tukemalla vaikuttavampien liiketoimintakokonaisuuksien syntymistä. 
Kiertotalouden ja resurssiviisauden tuntemusta lisätään paitsi viitostien keskuskaupungeissa, myös laajemminkin maakunnassa. Tavoitteena on nostaa esille kiertotalouteen perustuvaa uudenlaista ajattelua sekä sitä myötä edistää kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan syntyä ja vahvistumista maakunnassa. Kaksi edellistä hanketta rahoitetaan osaamiskeskusohjelmasta (päättyi v. 2014) loppumaksatusten jälkeen vapautuneella maakunnan kehittämisrahan rahoituksella.

Maakunnan kehittämisrahaa myönnettiin myös seitsemän EU:n erillisohjelmahakemusten (esim. Horisontti 2020) valmisteluun. Tuella pyritään edistämään kansainvälisen hankerahoituksen saamista maakuntaan. Vuonna 2015 on tuettu kaikkiaan 15 vastaavaa valmisteluhanketta. Tukea saaneiden hakemusten menestymistä kansainvälisissä ohjelmissa tullaan selvittämään v. 2016 aikana.

Tutkimustulokset liiketoiminnaksi

Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoituksella tuetaan PoP-professori -hanketta, missä edistetään tutkimuslähtöisten ideoiden muokkaamista kaupallistettaviksi tuoteaihioiksi. Tavoitteena on edistää uuden liiketoiminnan ja yritysten syntymistä.

Omistajavaihdostilanteiden uudet toimintamallit -hankkeessa tunnistetaan yritysten omistajanvaihdostilanteisiin liittyviä, jatkuvuuden kannalta keskeisiä, osaamiseen liittyviä tekijöitä. Hankkeen tavoite on saada aikaan toimintamalli yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien saattamiseksi yhteen.


SAMASE-hankkeen tavoitteena on selvittää Saimaan alueen saavutettavuutta ja matkaketjuja neljän Itä-Suomen maakuntien liittojen alueelle sijoittuvien matkailukohteiden osalta.