Pohjois-Savon liiton myöntämät tuet kevätkaudella 2021

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt tukea vuoden 2021 alkupuoliskolla yhteensä 3.85 miljoonaa euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat 6,69 miljoonaa euroa.

Keväällä 2021 toteutettiin koronaelpymiseen kohdennettu REACT-EU -teemahaku. REACT-EU on lisärahoitusta käynnissä olevaan rakennerahasto-ohjelmaan ja sillä tuetaan COVID-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamista ja pohjustetaan talouden vihreää, digitaalista ja palautumiskykyä tukevaa elpymistä. Lisäksi rahoituksella voidaan tukea terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä. REACT-EU -hankkeet rahoitetaan osana unionin covid19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. REACT-EU teemahaussa Pohjois-Savon liittoon saapui 15 EAKR-hakemusta, missä tukea haettiin 3,2 miljoonan euron edestä. Ensimmäisiä rahoituspäätöksiä päästiin tekemään kesäkuussa (hankkeet merkitty alle).

Lisäksi kevään aikana käynnissä oli jatkuva haku kohdistuen ns. EAKR:n perusrahoitukseen.

REACT-EU tukea kohdennettiin mm. kolmelle kärkihankkeelle, jotka on esitetty Pohjois-Savon koronaelpymistoimet sisältävässä Uuden kasvun suunnitelmassa:

 1. Rokotekehittämisen toimintaympäristöä kehitetään tukemaan kansallista huoltovarmuutta pystyttämällä erittäin tehokkaan eristystason laboratorio, jossa voidaan käsitellä suurta vaaraa ihmisille, eläimille, ympäristölle tai yhteiskunnalle aiheuttavia biologisia tekijöitä. Se mahdollistaa rokoteaihioiden prekliiniset testaukset ja tki-toimintaa.
 2. Älykkäiden vesijärjestelmien kehittämiseksi luodaan uusi kokeiluympäristö, missä Kuopion Savilahden alueelle rajatusta vesi- ja jätevesiverkostosta tehdään kehittämisalusta uudelle tekniikalle, ohjelmistoille ja älykkäille järjestelmille. Vesiverkostoa rakennettaessa sinne upotetaan mm. mittaus- ja säätölaitteistoa ja dataverkkoa. Tämä aluemittausjärjestelmä mahdollistaa uutta vesialaan liittyvää kasvua.
 3. Lisäksi vihreän kasvun tueksi edistetään biokaasun tuotantoa lypsykarjatiloilla. Hankerahoituksen turvin luodaan teknistaloudellinen ja kestävä konsepti biokaasun tuottamiseksi karjanlannasta. Maatilojen tulevien investointien edistämiseksi ja tukemiseksi luodaan mm. vaihtoehtoisia biokaasun tuottamisen toimintamalleja ja tuotetaan tietoa kansallisista ohjauskeinoista.

AKKE-rahoitus (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) on maakuntaliitoille kohdennettua kansallista kehittämisrahoitusta. Osa AKKE-rahoituksesta ohjataan koronaelpymiseen. AKKE-tukea kohdennettiin mm. biokaasun hyödyntämisen edistämiseen, yritystoiminnan tueksi hautomon keinoin ja omistajavaihdoksia edistäen sekä Tahkon ja Leppävirran matkailualueiden kehittymiseen koronan jälkeen.

Hankkeiden lyhyet kuvaukset esitetään alla. Liitteenä on kaikkien osarahoitettujen hankkeiden perustiedot.

EAKR-hankkeet (3,85 milj. € tuen määrä / 6,69 milj. € kokonaiskustannukset)

 • Smart Water (kehittämis- ja investointihankepari) vahvistaa Kuopion vesiklusteria täyden mittakaavan aluemittausjärjestelmällä Kuopion Savilahden alueelle tarvittavine sensoreineen sekä tiedonsiirtoratkaisuineen. Se toimii kehittämisalustana älykkäiden teknologioiden innovaatioille vesihuoltosektorille. REACT-EU
 • ROKOTE (keh+inv) tehdään kansallisesti ainutlaatuinen toimintaympäristö, jossa voidaan käsitellä korkealla vaaraluokituksella olevia biologisia tekijöitä, kuten koronaviruksia. Se mahdollistaa rokoteaihioiden prekliinisen testaamisen, millä tavoin se tukee kansallisen rokotetuotannon vahvistamista. REACT-EU
 • SmartSleep Lab (keh+inv): Luodaan kansainväliset laatukriteerit täyttävä unitutkimuslaboratorio, mikä mahdollistaa yrityksille sovellusten ja laitteiden nopeaan testaamisen ja kliinisen validoinnin sekä tki-toimintaa ja opetusta. Se soveltuu unen, vireystilan ja fysiologisten signaalien mittaamiseen standardoiduissa olosuhteissa. Kaikki mittausdata on avoimesti hyödynnettävissä. REACT-EU
 • Tomografiaa pellolla (keh+inv) -hankkeessa kehitetään uusi mittausmenetelmä viljelymaan kasvihuonekaasutaseen määrittämiseen. Menetelmällä voidaan kartoittaa jopa neliökilometrin kokoista peltoalaa kerrallaan ja se soveltuu pitkäaikaiseen seurantaan kenttäolosuhteissa. REACT-EU
 • FarmGas-PS 2: Biokaasun hyödyntämisen edistämiseksi Pohjois-Savossa luodaan teknistaloudellinen ja kestävä
 • toimintakonsepti, jossa biokaasun tuotanto tapahtuu hajautetusti maatiloilla tai maatilojen yhteisissä pienissä biokaasulaitoksissa, mutta biokaasun sisältämän energian hyödynnetään keskitetysti. Lisäksi testataan lantaan perustuvia ratkaisuja kuiviketurpeen korvaajina. REACT-EU
 • Lämpö kiertoon (keh+inv) -hankkeessa edistetään polttoon perustumatonta lämmöntuotantoa Pohjois-Savossa:
 • kuten hukkalämpöjen talteenoton, lämmön varastoinnin, lämpöpumpputekniikoiden, geotermisen lämmön hyödyntämisen yleistymistä Pohjois-Savossa
 • Hop-On Hop-Off -konsepti: Pilotoidaan Kuopiossa Hop-On Hop-Off -konseptia, mikä rakentuu tiettyä reittiä kulkevasta linja-autosta ja tietyllä reitillä liikennöivästä laivasta, joissa on digiopastus ja välillä live-opas.
 • Toholammen teollisuusalueen liikenneyhteydet: Kehitetään yritysalueen kantatie 69:n pohjoispuolisen osan saavutettavuutta tieyhteyksiä parantamalla.
 • 5G – digitalisaatio (keh+inv): Hankkeessa edistetään 5G-teknnologian hyödyntämistä erityisesti valmistavan teollisuuden ja energia-alojen yrityksissä. Lisätään tietoa ja haetaan konkreettisia sovelluskohteita hyödyntäen Savonian 5G-testiympäristöä. REACT-EU

Pohjois-Savon kehittämisrahasto (136 129 € tuen määrä / 1 712 390 milj. € kokonaiskustannukset)

 • Tukea myönnettiin Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolle kansainvälisyyttä edistäviin toimenpiteisiin sekä osarahoituksena maakunnallisesti merkittäville tai yritystoimintaa tukeville rakennerahasto-hankkeille.

AKKE - Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha (maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen ja
koronaelpymiseen: 409 316 € tuen määrä / 511 695 € kokonaiskustannukset)

 • Eläinlääkintäpalvelujen kehittäminen: Hankkeessa haetaan uusia vaihtoehtoisia tapoja eläinlääkintä- ja päivystyspalvelujen järjestämiseksi Pohjois-Savossa, missä on eläinlääkäripula.
 • Alueellisen hautomotoiminnan...-hankkeessa perustetaan yrityshautomo vauhdittamaan pk- ja startup-yritysten kasvua. Hautomo tarjoaa yhteisön vertaistuen, mentorointia ja yhteispalveluja toiminnan kehittämiseen.
 • Kasvua Vesileppiksen alueelle -hanke tukee Leppävirran alueen matkailutoimialan kehittämistä, pyrkii saamaan aikaiseksi uusia liiketoimintoja tai vähintään tukee nykyisten yritysten toimintaedellytyksiä siten että ne voivat jatkaa yritystoimintaa myös koronaepidemian jälkeisessä liiketoimintaympäristössä.
 • FarmGas-PS 1 -hankkeessa tehdään selvitysraportti, missä on esitetty maakunnalliset erityispiirteet biokaasun tuotannossa ja ravinteiden kierrätyksessä sekä vuosina 1982-2021 toteutetut aiemmat biokaasuhankkeet (95 kpl).
 • Savon Jatkis: Hanke on konkreettinen esiselvitys, jolla luodaan pohjaa tulevalle työlle liittyen yritysten omistajanvaihdoksiin ja niiden tukemiseen.
 • Sonkajärven puulaakso: Selvitetään toimintansa lopettaneen yrityksen tilojen soveltuvuutta puurakentamisen tai puusepänteollisuuden tyyppisen yritystoiminnan käyttöön, sekä muita taloudellisesti kannattavia jatkohyödyntämismahdollisuuksia.
 • SMART Tahko: Selvitetään Tahkon matkailukeskittymän ekologiseen liiketoimintaan liittyviä toimintoja ja sitä, millä tasolla Tahkon kestävä kehitys on tällä hetkellä ja mitä kestävän kehityksen mukaisuus tarkoittaa lähitulevaisuudessa mm. hankintojen ja investointien osalta. Tavoitteena matkailutoimialan ja kestävän kehityksen edistäminen.
 • Biokaasun käyttöselvitys: Vieremän kunnan toteuttamassa hankkeessa luodaan toimintamalli paikallisesti tuotetun biokaasun hyödyntämisestä alueen eri toimijoiden tarpeisiin. Tämä on osa koko biokaasutuotantoketjun toteuttamista Pohjois-Savoon.

Maakunnan kehittämisraha (28 213 € tuen määrä / 62 895 € kokonaiskustannukset)

 • Kuopion seudun kaupunkiseutusuunnitelma: Laaditaan pitkän tähtäimen kaupunkiseutusuunnitelma, mikä kattaa Kuopion, Siilinjärven, Suonenjoen, Lapinlahden, Tuusniemen ja Leppävirran kunnat. Sen tavoitteena on maankäytön yhteensovittaminen Kuopion työssäkäynti- ja asuntomarkkina-alueella pitkällä tähtäimellä.

Lisätietoa:
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti, p. 044 714 2637 ja aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, p. 044 714 2648 Pohjois-Savon liitto
(etunimi.sukunimi@pohjois-savo.fi)
• EAKR-hankkeiden tarkemmat kuvaukset: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/