Pohjois-Savon liiton myöntämät tuet kevätkaudella 2020

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt tukea vuoden 2020 alkupuoliskolla yhteensä 7,7 miljoonaa euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat 11,1 miljoonaa euroa.

Eniten tukea, yhteensä 3,2 miljoonaa euroa, myönnettiin kone- ja energiatekniikan toimialalle. Se on Pohjois-Savolle taloudellisesti merkittävin toimiala, jonka pk-yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja uudistumiseen sekä digitalisaation hyödyntämiseen satsataan merkittävästi koko maakunnan kattavalla hankkeella. Tavoitteeseen pyritään laajasti eri keinoin mm. kehittämällä yritysten kyvykkyyksiä, liiketoimintamallien uudistamista, tuottavuutta, automaation ja robotiikan käyttöönottoa sekä uusia innovaatioita.

Panostuksia laitetaan myös digitalisaation, automaation ja tekoälyn toimintaympäristöihin yritysten hyödynnettäväksi. Hankkeissa luodaan mm. digitaalisia ennakointi- ja mallinnustyökaluja tuotantoprosessissa käytettävien materiaalien rakenneanalyysiin, kestävyyden ja prosessien arviointiin. Simulointiympäristöt mahdollistavat yrityksille näiden kehittämistoimien pilotoinnin.

Maakunnan energia-alan vahva osaaminen ja yritykset on koottu Pohjois-Savon Energiaklusteriin. Klusteri mahdollistaa yrityksille teollisen mittakaavan tarvelähtöisen pilotointi- ja testaus toiminnan sekä tukee kansainvälistymisessä.

Ilmastonmuutoksen hillintään panostetaan laatimalla maakunnallinen tiekartta ja kuntakohtaisia ilmaston toimintasuunnitelmia. Myös biojalostuksen edistäminen mm. kierrätyslannoitteiden kehittämisen osalta tukee tätä tavoitetta.

Ilmastotoimia tukeva merkittävä avaus on Luonnonvarakeskuksen kehittämistyö maataloustoiminnan hiilineutraalisuuden edistämisessä. Maaningan Halolassa tuotetaan kenttämittauksiin perustuvaa tietoa erilaisten tuotantovaihtoehtojen mahdollisuuksista pienentää nautakarjatuotannon ilmastokuormaa Pohjois-Savolle tyypillisillä viljelysmailla. Tällaista tietoa ei ole saatavissa ja tiedon merkitys on mittava alueen maatalouselinkeinon kannalta.

Lisäksi kevätkaudella tuettiin 15 hanketta yhteensä 980 000 euron edestä koronavirusepidemian haittojen torjuntaan ja korjaamiseen liittyen. Hankkeet kohdistuvat yritystoiminnan, erityisesti matkailuyritysten koronakriisistä toipumiseen sekä kuntien sote-alan etäpalvelujen kehittämiseen, millä pystytään vähentämään fyysistä kanssakäymistä.

Liitteenä rahoitettujen hankkeiden perustiedot. Hankkeiden lyhyet kuvaukset esitetään alla.

EAKR-hankkeet

Digitaalisuus ja automaatio kone- ja energiateknologian alojen yrityskehittämisen tukena

Materiaalianalyysin, käytönaikaisen…-hankkeessa kehitetään ainetta rikkomattomia ja hajottavia menetelmiä esimerkiksi raaka-aineiden, koneenosien, tuotteiden ja valmistusprosessien analysoimiseksi. Menetelmiä voidaan hyödyntää materiaalien työstämisen, käytönaikaisen kuormituksen, vaurioanalyysien ja laaduntarkkailun tukena eri vaiheissa materiaalien elinkaarta ja tuotantoa. Datan avulla luodaan tekoälyä soveltavia työkaluja.

NewTech edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä digitalisaation mahdollisuuksien käytännön hyödyntämistä. Lisäksi tavoitteena on yritysten kyvykkyyksien kehittäminen uudistamalla yritysten liiketoimintamalleja, kehittämällä tuottavuutta, edistämällä automaation ja robotiikan käyttöönottoa.

Masi vahvistaa simulointiosaamista konerakentamisessa Pohjois-Savossa, tuomalla simulointiosaamisen osaksi alueen koneensuunnittelua yhdessä paikallisten konealan yritysten kanssa.

Autotek edistää automaatioalan osaamisen kehittämistä yritysten kanssa tehtävään prosessi- ja tuotekehitysyhteistyöhön.

BisTech luo toimintamallin tukemaan yritysten tuotekehitystä, erityisesti sen alkupäähän. Siinä laaditaan menetelmä asiakassegmenttikohtaisesti lisäarvoa tuottavan ja yritykselle kannattavan tuotekonseptin määrittämiseen.

EnEko 2020 -hankkeessa syntyy energia-alan teollisen mittakaavan kehittämistoiminnan kokonaisuus, Pohjois-Savon Energiaklusteri. Sen tavoitteena on parantaa energia-alalla toimivien yritysten mahdollisuuksia innovoida, hyödyntää tutkimuslaitosten testaus- ja muita palveluita, kehittää tuotteita ja sitä kautta kasvaa ja menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

SMF-hankkeessa rakennetaan monialainen, digitaalisuutta hyödyntävä (simulaatiot, etäkäyttö) älykäs minituotantoympäristö, jossa yritysten tarpeista lähteviä kehittämis- ja pilotointikohteita voidaan suunnitella, testata ja arvioida.

Elintarvikkeiden alkutuotannon todelliset ilmastopäästöt selvitetään

HiTu-hanke edistää hiilineutraalia viljelyä. Tietoa saadaan tärkeimpien eläinproteiinivaihtoehtojen tuotannon vaikutus maan hiilivarantoihin ja kasvihuonekaasujen päästöihin kivennäismailla ja orgaanisilla turvemailla. Tulokset mahdollistavat viljelytekniikoiden kehittämisen todistetusti ympäristöystävällisemmäksi.

Evästä! vahvistaa Keski-Savon alueen ruokaturvaa ja aluetaloutta mahdollisia tulevia poikkeustilanteita (ml. koronavirus) silmällä pitäen.

Savofarm 4.0 hyödyntää digitalisaation ja data-analyysien mahdollisuuksia maitotilojen kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Terveydenhuollon etäpalvelujen kehittäminen tukee kuntien koronaepidemiasta selviytymistä

COVID-19 -hankkeessa kehitetään menetelmä koronavirukselle infektoituneiden hoitohenkilöiden jäljittämiseen sekä mahdollisten altistuneiden selvittämiseen yliopistosairaalassa.

Tarjoomo-hankkeessa luodaan portaali, mistä ikäihmisille suunnatut yritysten, yhdistysten ja muiden kolmannen sektorin palvelutiedot löytyvät keskitetysti. Tämä tukee sekä palvelujen tarjoaja tahoja että niiden ostajien tarpeita.

Siilinjärven etävastaanotto… -hankkeessa kehitetään sote-alan etävastaanoton toimintamallia kuntaan, mikä vähentää fyysisiä vastaanottokäyntejä ja kontakteja.

Suunterveydenhuollon..-hankkeessa luodaan etäyhteyden kautta ikääntyneiden palveluihin konsultaatiomahdollisuus suun terveyden edistämiseen.

Etäpalvelut haltuun -hankkeen tavoitteena on sote-alan etäpalvelujen lisääminen ja kehittäminen Ylä-Savossa. Pilotoitavana on kotihoidon palvelut sekä chat ja etävideopalvelut sekä kotihoidon uudet palvelumallit.

Biosfääri edistää kiertotaloutta

Biosfääri-hankkeessa kehitetään kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden valmistusta paikallisen teollisuuden sivuvirroista, kuten mm. kuitusavi, erilaiset tuhkat sekä sipulin, koivun ja kuusen kuori. Työssä hyödynnetään biojalostuksen eri teknologioita sekä tehdään testauksia myös kenttä- ja kasvatuskokeilla.

Tukea matkailu- ja palveluyritysten toipumiseen koronaepidemiasta

Markkinoinnin ja… -hanke kohdistuu matkailuyritysten markkinoinnin kehittämiseen lieventämään koronaepidemian vaikutuksia Pohjois-Savo kuuden kunnan alueella (Keitele, Pielavesi, Suonenjoki, Rautalampi, Tervo ja Vesanto)

Vokkolanmäen… -hankkeessa kehitetään alueen matkailu- ja palveluyritysten palveluja ja -tuotteita sekä myynnin osaamista tukemaan yritysten toipumista ja selviytymistä koronakriisistä.

Live Like a Local… -hankkeessa kootaan Rautavaaran matkailuun liittyvät kohteet, palvelut ja aktiviteetit samaan paikkaan verkkoon, jolloin niiden löydettävyys paranee.

Sustainable Tahko -hankkeessa kehitetään Tahkon alueen yritysten osaamista ja toimintoja vastuullisemmiksi, pienennetään matkailun hiilijalanjälkeä ja varmistetaan matkailun kestävä kasvu tulevaisuudessa.

Luontomatkailun kehittämishankkeessa… luodaan yrityksille uusia erityisesti luontoon liittyviä liiketoimintamalleja ja tuotekonsepteja Tuusniemelle ja Kaaville kotimaan ja kansainvälisille markkinoille.

Ilmastonmuutoksen torjuntaan panostuksia

HIMA-hankkeessa luodaan tiekartta Pohjois-Savon etenemiselle kohti hiilineutraalia maakuntaa.

Yhdessä ideoiden edistää Ylä-savon mikro- ja pk-yritysten toipumista koronaepidemiasta vahvistaen eri tavoin niiden toimintaedellytyksiä. Mukana on 50 yritystä, joihin koronaepidemia on vaikuttanut vahvasti.

Kaavi 2020 -hankkeessa tehdään suunnitelma vierasvenesataman muuttamiseksi matkailuyritysten toimintaa paremmin tukevaksi.

Datajalostamo -hankkeessa kehitetään Kuopion Savilahteen uudenlainen vähähiilisyyttä edistävä älykaupunkialusta, jolla voidaan kerätä, analysoida, visualisoida ja jakaa dataa.

Kestävän energiakäytön…- hankkeessa Laaditaan 8 pohjoissavolaiseen kuntaan ilmaston toimintasuunnitelmat, joissa kuvataan konkretia ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi ja seurantamittarit. Keskiössä on energia- ja materiaalitehokkuus ja päästöjen vähentäminen.

Pohjois-Savon kehittämisrahaston tukea
myönnettiin Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto -hankkeelle sekä osarahoituksena rakennerahasto-hankkeille.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahaa
kohdennettiin kolmelle hankkeelle tukemaan kuntia koronaepidemiasta toipumiseksi:

ViViLa-hankkeessa haetaan toimintamallia ikääntyneiden etäviriketoiminnan kehittämiseksi Lapinlahden kunnassa. Sen avulla haetaan kokemusta kunnan etäpalvelujen toteuttamiseksi laajemmin esim. kotisairaanhoitoon.

Etähoito-hankkeessa pilotoidaan ikääntyneiden etähoitoa ja -kuntoutusta Leppävirralla, missä on paljon haja-asutusta. Etäpalvelutoiminta korostuu koronaepidemiasta johtuen.

Yritetään yhdessä kootaan Pielaveden kunnan yritysten palvelut yhteiseen portaaliin, jolloin ne on helppo löytää ja hyödyntää.

EAKR-hankkeiden tarkemmat kuvaukset »


Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti p. 044 7142637
Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa p. 044 7142648