Kuopioon luodaan vahva yritystoimintaa tukeva vesiklusteri

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt vuoden 2019 alkupuoliskolla yhteensä 10,8 miljoonaa euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat 15,8 miljoonaa euroa. Hankkeet on esitetty liitteessä (pdf, ks. alla).

Kuopio Water Cluster -hankkeelle myönnettiin EAKR-tukea 2,8 miljoonaan euroa, mikä on mittavin liiton tki-toimintaan kohdistama rahoitus kautta historian. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4,5 miljoonaa euroa. Pohjois-Savon alueelle muodostetaan laaja-alainen vesialan teollisen mittakaavan tki-ympäristökokonaisuus. Sillä on kyky testata ja kehittää uusia innovaatioita vesien puhdistukseen, kierrätykseen, monitorointiin ja mallinnukseen sekä vesivarojen hallintaan liittyen yhdessä alalla toimivien yritysten kanssa. Klusterista muodostetaan tiivis viiden organisaation toiminnallinen kokonaisuus, joka vastaa yhden-luukun -periaatteella vesialan yritysten tuotekehitys- ja testauspalvelutarpeisiin. Investointihankkeessa tehdään toimintaa tukevat strategiset laiteinvestoinnit. Klusteri pohjaa lähes kaksikymmentä vuotta jatkuneeseen yhteistyöhön toimijoiden kesken.

Muut EAKR-hankkeet:

Teknologiateollisuusalan yritysten tuotekehityksen tueksi uusia laitteistoja

PINKEM-hankkeessa tuotetaan pinnoitealan yritysten haasteita ratkovaa uutta tietoa pinnoitteiden toiminnallisuudesta, elektrolyyttisten pinnoitteiden mallintamisesta ja pinnoitteiden karakterisoinnista ja valitoinnista.

Teknologia digitalisoituu -hankkeessa hankitaan ammattioppilaitoksen oppimisympäristöihin nykyaikaista laitekantaa (mm. hitsaukseen, laserleikkaukseen ja pintakäsittelyyn) tukemaan yritysten kehitystoimintaa ja ajantasaisen opetuksen kehittämistä.

BI-TUM-hankkeen tavoite on parantaa edellytyksiä korvata fossiilista energiantuotantoa uusiutuvalla. Hankkeessa selvitetään bio- ja jätejakeiden soveltuvuutta kattilalaitosten polttoaineeksi etsimällä ratkaisuja bio- ja jätekattiloiden tuhkan käyttäytymiseen ja päästöjen hallintaan.

Lisää osaavaa työvoimaa puutavarakuljetusalalle

Tehokkaan puutavarakuljettaja koulutuksen oppimisympäristöjä kehitetään tukemaan alan osaajien saamista maakuntaan. Hankkeessa hankitaan puutavara-auton kuljettajien koulutukseen tarvittavaa ja muuta alan kehittämistä tukevaan kalustoa sekä simulointi- ja etävalvontalaitteistoja.

Hyönteisiä lautaselle?

Insect Savo -hankkeessa lisätään hyönteisalan osaamista, kehitetään hyönteistuotantoketjua ja luodaan uutta kysyntää hyönteisistä jalostetuille tuotteille elintarvikeyritysten, lemmikkieläinkauppojen sekä lemmikkiruoka- ja rehuteollisuuden keskuudessa.

Teköäly – hyvä renki mutta huono isäntä myös SOTE-alalla

Alueellinen SOTE AI hub -hankkeessa hyödynnetään tekoälyä analysoimaan SOTE-alan ja biopankkidataa. Lisäksi tekoälyä käytetään SOTE-datan systemaattisessa hyödyntämisessä mm. päätöksenteon tukena ja liiketoiminnan edistämisessä. Hanke hyödyttää etenkin terveysdataa ja datan tutkimustyökaluja tarvitsevia yrityksiä ja muita toimijoita.

3DPMED -hankkeessa kehitetään uusia ratkaisuja terveydenhuollossa/lääketieteessä käytettävien komponenttien toiminnallisuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi soveltamalla erilaisia pintakäsittelymenetelmiä 3D-tulostustekniikoilla valmistettuihin kappaleisiin.

Röntgentomografialaboratorion kehittäminen: Röntgentomografiaa käytetään erilaisten materiaalien, eliöiden ja kappaleiden rakenteen ainetta rikkomattomaan kuvantamiseen. Tässä hankitaan laitteisto tukemaan osaamisen kehittymistä 3D-kuvantamisessa ja rakenneanalyyseissä ja sen visualisoinnissa. Laite soveltuu mm. ihmisen osien rakennetutkimuksiin, komposiittimateriaalitutkimuksiin ja metallinäytteiden analyyseihin.

Kansainvälisen matkailun edistämisellä haetaan lisää matkailutuloa maakuntaan

Pohjois-Savo Lakeland 2 -hanke toimii kansainvälisen matkailun kehittämisen käytännön työkaluna mm. lisäten alueen tunnettuutta, toimijoiden osaamista ja yhteistyötä sekä palvelujen tuotteistamista. Se toteutetaan Itä-Suomalaisessa yhteistyössä ja Visit-Finlandin kanssa.

Digitalisaatio ja kansainväliset verkostot tukemassa maakunnan kehittymistä

Kohti eKuntaa -hanke edistää sähköisten palvelujen yhteiskehitystä Pohjois-Savon kunnissa niin, että kunnat toimivat jakamis- ja alustatalouden toimijoina. Palvelut ja toiminnot ovat siten rakennettuja, että ne mahdollistavat yhteiskäytön ajasta ja paikasta riippumatta.

Verkostotoiminnasta kasvua Pohjois-Savoon (VERKA) -hankkeessa edistetään pohjoissavolaisten toimijoiden osallistumista maakunnan älykkääseen erikoistumiseen (ÄE) liittyviin kansainvälisiin verkostoihin. Tätä tukemaan luodaan maakunnallisia toimintamalleja sekä edistetään verkostotoimintaa Itä- ja Pohjois-Suomen laajuisesti tukemaan elinkeinojen sopeutumista globaaliin murrostilanteeseen.

Teollisuusalueen liikenneyhteyksiä parannetaan Keiteleellä korjaamaan puujalostustuotteiden kuljetukseen liittyviä pullonkauloja.

Pohjois-Savon kehittämisrahaston tukea myönnettiin Pohjois-Savon saavutettavuutta edistäville toimille sekä osarahoituksena EAKR-hankkeille. Maakunnan kehittämisrahalla tuettiin selvitystä maakunnan DI-koulutustarpeesta ja yritysten työntekijöiden tekniikan alan täydennyskoulutustarpeesta.

EAKR-hankkeiden tarkemmat kuvaukset RR-tietopalvelussa »


Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti p. 044 7142637
Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa p. 044 7142648