Pohjois-Savon liitolta tukea pk-yritysten toimintaedellysten parantamiseen ja liikenteellisten pullonkaulojen poistamiseen

Pohjois-Savon liitto myönsi tukea vuoden 2018 alkupuoliskolla yhteensä 7,2 miljoonaa euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat 11,5 miljoonaa euroa. EAKR-varoja suunnattiin ensisijaisesti pk-yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja liikenteellisten pullonkaulojen poistamiseen. Pääosa EAKR-hankkeista kohdistuu Pohjois-Savon kasvua ja kehitystä tukevien kärkialojen (kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, vesi ja biojalostus) kehittämiseen. Eniten tukea myönnettiin maakunnan vetovoimaisuutta edistävälle Future Savo -hankkeelle 1,6 miljoonaan euroa ja elintarvikealan kehittämiseen Ruokalaakso-hankkeelle lähes miljoona euroa.

Ajalla 1.1.–30.6.2018 rahoitetut hankkeet on listattu liitteeseen (pdf, ks. alla).

EAKR-hankkeet:

Koneteknologiaan panostuksia

MikroMRI-hankeparissa hankitaan ja käyttöönotetaan mikroskooppiseen magneettikuvaukseen sopiva laitteisto. Sitä voidaan hyödyntää lääketieteellisten kudosten kuvantamisen lisäksi myös koneisiin liittyvien kumirakenteiden, pienten puujalostusmateriaalien, elintarvikkeiden ja kasvien osien näytteiden pikkutarkkaan 3D-kuvantamiseen.

CusTech -hankkeessa luodaan digitaalinen työkalu, jonka avulla yritykset pystyvät nopeaan tuotekehitykseen asiakkaan ja toimitusketjun tarpeet huomioiden.

Metallin kiertokoulu -hankeparissa hankitaan kone- ja tuotantotekniikan opiskeluun koneita, laitteita ja ohjelmistoja, jotka kokonsa ja painonsa puolesta soveltuvat siirrettäväksi eri paikkakunnille ja eri yrityksiin. Hanke kohdistuu erityisesti Ylä-Savon alueelle.

Ruokalaakso luo yhden luukun palvelut elintarvikealan yrityksille

Ruokalaakso-hankkeessa perustetaan elintarvikealan toimijoiden verkosto, joka tuottaa alan yrityksille monipuolista palvelua yhden luukun periaatteella. Verkoston yhdyshenkilö ohjaa asiakkaan parhaiten tarpeisiin sopivan yhteiskumppanin palvelujen luokse. Hankkeessa tuotteistetaan yritysten tarvitsemia asiantuntijapalveluja, kuten kemiallisia ja mikrobiologisia analyysipalveluja, elintarviketurvallisuus, laadunvarmistus- ja ympäristöpalveluja, elintarviketeknologiapalveluja sekä tuote- ja kuluttajatutkimuksia.

Savon Silmut tukee uusia elintarvikealasta kiinnostuneita lähtemään mukaan yritystoimintaan, joko oman yrityksen perustamiseen tai jatkajiksi jo olemassa oleville yrityksille. Lisäksi se sparraa jo olemassa olevia elintarvikealan mikroyrityksiä uusille kasvupoluille.

Terveys- ja hyvinvointialan pk-yritysten toimintaympäristöön ja tuotekehitykseen panostuksia

Tarjoomo-hankkeessa rakennetaan yhteinen toimijaverkosto alueen hyvinvointi- ja terveyspalvelualan yrityksistä ja alan muista toimijoista. Tarjoomo ekosysteemi luo yhteisen verkossa toimivan markkinapaikan alueelle ja lisää palvelutuottajien näkyvyyttä, joka edistää alueen yritysten elinvoimaisuutta ja auttaa kuluttajaa löytämään palveluita kattavammin samasta paikasta.

KuopioHealthLab tarjoaa terveysteknologia-alan yrityksille tuotekehityksen alkuvaiheen tuotekehitys- ja testausympäristön, jossa tuoteidean testaaminen ja validointi on mahdollista terveydenhuollon, muotoilun ja tekniikan alan ammattilaisten toimesta. Tällä nopeutetaan tuotekehitysprosessia sekä vältetään virheinvestointeja tuotekehityksessä. Lisäksi hankintaan toiminnan mahdollistavaa keskeistä laitteistoa terveyspelialan kehittämiseen sekä EMC-laboratorioon.

Itä-Suomen Biopankki -hankkeessa kootaan Itä-Suomen biopankkitoiminnan ympärille keskeiset toimijat, jotka tukevat ja rakentavat yhdessä biopankin palveluita tarvelähtöisesti. Tavoitteena on kasvattaa biopankin tunnettuutta ja kansalaisten tietoisuutta toiminnasta. Digitalisoitumisen ja jalostamisen myötä aineisto tarjoaa tutkimus- ja liiketoimintamahdollisuuksia eri toimijoille kokonaan uusien hoitomuotojen, täsmälääkkeiden ja palvelujen alueella.

HyvinRobo -hankkeessa edistetään palvelurobotiikan hyödyntämistä hoitotyön tukena. Tuloksena saadaan uusia tuotteita ja palveluita olemassa olevien teknologioiden ympärille, joiden toimivuus on testattu aidoissa ympäristöissä.

Puun biojalostukseen uusia laitteistohankintoja

Biojalostuksen erotus/puhdistus -hankkeessa hankitaan ja otetaan käyttöön laitteita, joiden avulla pystytään erottelemaan kaupallisesti arvokkaita hienokemikaaleja ja jakeita yritysten puuperäisistä sivuvirroista ja erilaisilla biojalostuslaitteistoilla (mm. hidaspyrolyysi, uuttotekniikat) tuotetuista nesteistä.

Maakunnan vetovoimaisuuteen paukkuja

Future Savo rakentaa toimintamallit vetovoimaisuuden kehittämiseen sekä maakunnallisella tasolla että seuduittain, ja kokeilla uusia tapoja niin vetovoiman kuin pitovoimankin lisäämiseen, jotta alueen yritysten kilpailukyvyn säilyminen ja työvoiman saatavuus voidaan jatkossakin varmistaa.

Luovien alojen pk-yritystoimintaan tuodaan potkua Luova Veto -hankkeella, jolla nostetaan luovien alojen, taiteen ja kulttuurin yritysten toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on kasvattaa alan liiketoimintaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä yritysten, yhdistysten ja julkisten organisaatioiden välisenä uudenlaisena yhteistyönä.

Pk-yritysten saavutettavuutta parannetaan liikenteellisiä pullonkauloja poistamalla

Vieremän yrityskumppanuuskylään rakennetaan uusi tieliittymä, logistiikka-alue, biomateriaalien logistiikkakenttä sekä kevyen liikenteen väylä sujuvamman ja turvallisemman liikenteen mahdollistamiseksi. Hankkeella tehostetaan tavara-liikenteen logistisia ratkaisuja, suurien pakkausmateriaalivirtojen taloudellista ja ympäristöystävällistä käsittelyä.
Tukea myönnettiin pk-yritysalueille kohdistuville pienimuotoisille liikenneyhteyksiä parantaville hankkeille lisäksi Iisalmeen ja Varkauteen. Tieyhteyksien kohentaminen tukee olemassa olevien pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja mahdollistaa yritysalueiden kehittymisen ja uusien yritysten sijoittumisen niille.

Kansallisin varoin tuetut hankkeet:

Alueelliset innovaatio ja kokeilut -tukea myönnettiin viidelle hankkeelle, joissa selvitetään mikromuovien esiintymistä juomavesissä, virvoitusjuomissa ja elintarvikkeissa sekä tuetaan pohjoissavolaisen vesiklusterin kehittymistä kohti kansainvälisen tason tki-keskittymää. Lisäksi hankkeissa kootaan maakunnan biojalostusosaaminen tiiviimpään yhteis-työhön ja luodaan sille kehittämissuunnitelma. Varkauteen luodaan ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi matalan kynnyksen neuvontapalvelu, palaute- ja seurantajärjestelmä sekä palvelutuottajien tietoalustat.

Lisäksi tukea myönnettiin Elinkeinojen murros -pilottiin (ELMO), johon EU komissio on valinnut mukaan Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat. Komission tavoitteena on vahvistaa innovaatiotoimintaa uudella tavalla sekä parantaa kasvua ja työllisyyttä valituilla alueilla. Seitsemän IP-maakunnan yhteisenä teemana on luonnonvarat.

Pohjois-Savon kehittämisrahaston tukea kohdennettiin osarahoitukseksi maakunnallisesti merkittäville hankkeille ja mm. matkailun edistämiseen yhteistyössä itäisen Suomen maakuntien kanssa.