Pohjois-Savon liitolta tukea maakunnan kärkialojen kehittämiseen

Pohjois-Savon liitto myönsi tukea vuoden 2017 alkupuoliskolla yhteensä 4,1 miljoonaa euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat 6,4 miljoonaa euroa. EAKR-varoja on suunnattu ensisijaisesti mikro- ja pk-yritysten perusvalmiuksien parantamiseen, uuden teknologian hyödyntämiseen sekä yritysten verkostoitumiseen toistensa ja alueellisten tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Lähes kaikki EAKR-hankkeet kohdistuvat Pohjois-Savon kasvua ja kehitystä tukevien kärkialojen (kone- ja energiateknologia, puu- ja biojalostus, elintarvikkeet, terveysklusteri sekä vesi ja ilma) kehittämiseen. Eniten tukia myönnettiin kone- ja energiateknologia-alan yritystoiminnan kehittämiseen (Technogrowth 2020 –hanke 1,1 miljoonaa euroa) sekä mikroyritysten kasvu- ja vientikokeiluverkostolle (#Mikrogrow –hanke 0,49 miljoonaa euroa).

Pohjois-Savon liitolla on käytettävissään EU:n rakennerahasto-ohjelman EAKR-tukea ja kansallisia rahoitusvälineitä (Maakunnan kehittämisraha, Pohjois-Savon kehittämisrahasto sekä Alueelliset innovaatio ja kokeilut) alueellisille kehittämis- ja investointihankkeille. Kaikki ajalla 1.1.-30.6.2017 rahoitetut hankkeet on listattu liitteeseen.

EAKR-hankkeet:

Technogrowth 2020 toimii kone- ja energiateknologia -alojen pk-yritystoiminnan tukena

Technogrowth 2020 on teknologia-alan maakunnallinen kärkihanke, jonka tärkein tavoite on edistää alan pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Toiminta kohdistuu myös yritysten digitalisaation ja energiatehokkuuden sekä verkostoitumisen edistämiseen. Osaavan työvoiman saatavuutta aloille pyritään turvaamaan mm. tiivistämällä yritys-oppilaitosyhteistyötä.

Uusiutuva energia pienkohteessa -hankkeessa kehitetään älykäs energiajärjestelmä pienkohteille, joka ennakoi, oppii ja optimoi sekä jolla on valmiudet olla osana tulevaisuudessa ylemmän tason hajasijoitettua energiajärjestelmää.

Elintarvikealan pk-yrityksien tuotekehityksen edellytyksiä kehitetään


Futuria-Elintarvikekehitys -hankkeessa kehitetään elintarvikkeiden tuotekehityspalveluita yritysten toimintaa paremmin tukeviksi mm. laitehankinnoin ja palveluita tuotteistamalla.


Ruokaketjun koulutusvienti käynnistää viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettavan koulutusvientitoiminnan, millä edistetään suomalainen ruokaketjun koulutusosaamisen kansainvälistä tunnettuutta ja edistetään sen kaupallistamista.

Yliopiston terveysosaamista tuodaan paremmin yritysten hyödynnettäväksi


Kärkiosaamista kaupallistamassa -hanke selvittää, miten Itä-Suomen yliopiston translationaaliseen tutkimukseen (laboratoriossa saatujen tulosten soveltaminen potilaskäyttöön) liittyvää mallinnusta ja sen osaamista tulisi kehittää ja kaupallistaa niin että se palvelisi paremmin yritysten tarpeita.


Silmälääkekehityksen yksikön hankkeissa hankitaan laitteistoja ja luodaan toimintaedellytykset silmälääkkeitä kehittäviä yrityksiä palvelevalle toiminnalle, kuten hinnoittelu, laitteiden käytön periaatteet, IPR ja markkinointi.


JATKUPRO -hanke vahvistaa olemassa olevan jatkuvatoimista lääkkeenvalmistusta tekevän PROMIS-keskuksen yrityksiä palvelevaa toimintaa. Tässä hankitaan lähi-infrapunaan perustuva mittalaitteisto lääkkeenvalmistuksen monitorointiin ja säätämiseen.


Kuvantava optinen spektroskopia -hankkeessa hankitaan ja otetaan käyttöön laitteistoa, joita voidaan hyödyntää biologisten- ja materiaalinäytteiden kemiallisen koostumuksen määrittämiseen ja sen jakautumisen kuvantamiseen. Laitteistoa voidaan soveltaa laajasti lääke- ja ympäristötieteen sekä farmasian aloilla, kuten syöpä- ja silmätautien, tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimuksissa sekä mm. erilaisten pinnoitemateriaalien ja vesistöjen mikromuovien tutkimuksissa.

Vedenpuhdistukseen uutta vähäenergistä teknologiaa


Led-UV -hankkeessa testataan led-UV -teknologian ja peroksidikemikaalien sekä otsonin yhteiskäsittelyn vaikutuksia veden desinfiointiin käyttäen tavallista juomavettä, jätevettä, uima-allasvettä sekä laivojen ballisti- eli painolastivettä. Tulosten avulla saadaan määritettyä vedenpuhdistuksen optimiolosuhteet. Tämä mahdollistaa uusien kustannus- ja energiatehokkaiden veden desinfiointiprosessien sekä niihin liittyvien palvelutuotteitten muodostamisen.

Verkostomaisesta toiminnasta tukea mikroyritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle


#MikroGrow -hankkeessa rakennetaan mikroyritysten ja yritysrajapinnan tki-toimijoiden kokeiluperusteinen kasvu- ja vientikokeiluverkosto. Alueelle kootaan noin 30 yrityksen ryhmiä, jotka kokoontuvat kuukausittain kiertävällä periaatteella toisiaan tukien ja sparraten. Ryhmissä tehdään erilaisia kaupallistamisen ja kasvun nopeita kokeiluja sekä vientiin liittyviä kustannustehokkaita kokeiluja. Kokemuksia levitetään muille hyödynnettäväksi. Tki-toimijat tukevat ryhmien toimintaa asiantuntemuksellaan.


Tuusniemen teollisuusalueen infrahankkeessa parannetaan pk-yritystoimintaa tukevia liikenteellisiä yhteyksiä.
Arktisen alueen tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista pohjoissavolaisille selvitetään. Arktisen osaamisen toimijoita kootaan yhteen luomaan keihäänkärkiä, joiden avulla nopeutetaan pääsyä arktisen alueen verkostoihin ja kumppanuuksiin.

Kansallisin varoin tuetut hankkeet:

Alueelliset innovaatio ja kokeilut -tuki kohdentui terveysdatan louhinnan osaamisen kehittämiseen sekä kasvavan biotalouden puuhuoltoon liittyvään kehittämiseen.


Pohjois-Savon kehittämisrahaston tukea kohdennettiin sote- ja maakuntauudistusta tukeviin hankkeisiin koskien asukkaisen vaikuttamismahdollisuuksia, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiota sekä lapsi- ja perhepalveluita. Tukea myönnettiin myös EU-hankkeiden osarahoitukseksi sekä Suomi 100 –juhlavuoden merkeissä Riuttalan talonpoikaismuseon toiminnan kehittämiseen.


Maakunnan kehittämisrahaa myönnettiin mm. kuntien ICT-yhteistoiminnan kehittämiseen, joka mm. edistää kuntien digitalisten ratkaisujen syntymistä ja kuntien yhteistyötä alalla.