Pohjois-Savon liitto myöntänyt tukia pk-yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseen

Pohjois-Savon liitolla on käytettävissään EU:n rakennerahasto-ohjelman rahoitusta ja kansallisia rahoitusvälineitä (Maakun-nan kehittämisraha, Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitus sekä vuoden 2016 puolivälistä lähtien myös Alueelliset in-novaatio ja kokeilut –rahoitus) alueellisille kehittämis- ja investointihankkeille. Vuoden 2016 alkupuoliskolla tukea myönnet-tiin yhteensä 7,1 miljoonaa euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset olivat 11,1 miljoonaa euroa. Rahoitetut hankkeet on listattu liitteeseen.

Lähes kaikki hankkeet kohdistuvat Pohjois-Savon kasvua ja kehitystä tukevien kärkialojen (kone- ja energiateknologia, puu- ja biojalostus, elintarvikkeet, terveysklusteri sekä vesi ja ilma) kehittämiseen. Hankkeissa mm. varaudutaan tuleviin suuriin puun teollisen jalostuksen investointeihin mahdollistamalla uusien osaajien kouluttaminen metsäalalle. Tukea kohdennettiin erityisesti hankkeisiin, joissa kehitetään uusia innovaatioita ja palveluita yritystoiminnan kehittymiseksi sekä parannetaan yritysten toimintaa tukevia liikenneyhteyksiä.

Materiaaliteknologia- ja 3D-tulostusosaaminen viedään aktiivisesti yritysten saataville

MaTKI-konsepti valjastaa Itä-Suomen yliopiston, Savonian ja Savon koulutuskuntayhtymän oppimisympäristöjen materiaali-teknologian asiantuntemuksen ja laitekannan palvelemaan yritysten t&k-toimintaa mm. pilotointien avulla. Materiaaliteknologia on laajasti sovellettavissa kone-, muovi- ja energiateknologian aloilla tuotekehityksessä. Kohteita ovat mm. metallit ja korroosion esto, puu- ja rakennusmateriaalit sekä muovit ja komposiitit, uudet materiaalit ja biopohjaiset materiaalit.

Lisäävällä valmistuksella tarkoitetaan kansanomaisemmin 3D-tulostusta: LIVA-hankkeessa otetaan käyttöön ko. alan toimin-taympäristö, mikä tuodaan yritysten saataville mm. pilottihankkeiden kautta. Myös alan opetus integroidaan osaksi yritysten kanssa tehtävää kehitystyötä.

DC-aluevalaistus-hankkeessa selvitetään aurinkokennoilla tuotetun tasavirtasähkön (DC-sähkö) tuotantoa, -varastointia ja- siirtoa sekä ko. tekniikan soveltuvuutta rajatun kaupunkialueen (esim. puiston ja rakennuksen) LED-valaistukseen.

Metsän- ja puunkuljetukseen laitteistoja uusien ammattilaisten kouluttamiseen

Eniten tukea kohdennettiin metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristöihin, joiden avulla voidaan kouluttaa riittävästi osaavaa työvoimaa, vastaten siihen tarpeeseen mitä puun teollisen jalostuksen voimakas kasvu edellyttää. Tässä hankitaan metsäkoneita ja metsäkone- sekä puun kuormaussimulaattoreita. Simulaattorit parantavat opetuksen tehokkuutta, turvalli-suutta ja alentavat kustannuksia.

EkoMateriaalit-hanke selvittää, mitkä rakennusmateriaalit voisivat olla liiketaloudellisessa mielessä soveltuvia ja ekologisia vaihtoehtoja. Maanrakennusalan simulaattoreiden avulla kehitetään alan koulutusta, mikä tukee alan yritysten liiketoimintaa.

Terveysteknologian vahvistamiseen panostuksia

Yritysten tarpeisiin luotu Terveysteknologian kehityskeskus luo toimintamallit sille, että terveys- ja hyvinvointialan yritykset pääsevät testaamaan tuotteitaan todellisissa arkielämän ympäristöissä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Kuopion kaupungin Mäntykampuksella. Hankkeessa tuetaan myös yrityksiä kansainvälisen rahoituksen saamisessa ja edistetään alueen terveysteknologiayritysten tunnettuutta. Matriisianturi-hanke puolestaan vahvistaa biosignaali mittaustekniikan osaamista.

Tukea myönnettiin myös Pohjois-Savoon aiemmin hankittujen molekulaariseen kuvantamiseen liittyvien miljoonaluokan laitteistojen (PET, hyperpolarisaattori) tuomisen paremmin yritysten saataville mm. luomalla yrityksiä palveleva toimintamalli, toteuttamalla yritysten kanssa pilottihankkeita sekä tiedottamalla ja kouluttamalla. Lisäksi tuettiin Savon eläinsairaalan toi-mintojen kehittämistä.

Vesi- ja ilmaosaamisympäristöjä hyödynnetään uusien materiaalien testaamisessa

FunktioMat-pilotti mahdollistaa vedenpuhdistukseen ja uusiin toiminnallisiin materiaaleihin liittyvät testaukset ja pilot-mittakaavan tuotantokokeilut. Hanke vahvistaa yrityksille tarjolla olevaa materiaaliosaamista. Toiminnallisilla materiaaleilla on erityisiä ominaisuuksia kuten esimerkiksi suuri reaktiopinta-ala.

Pk-yrityksien saavutettavuutta parannettu liikenneyhteyksiä parantamalla

EAKR-tukea myönnettiin pk-yritystoimintaa tukeville liikenneyhteyksiä parantaville hankkeille Iisalmeen, Kiuruvedelle ja Kuopioon. Tieyhteyksien kohentaminen tukee olemassa olevien pk-yritysten kehitystä ja uusien yritysten sijoittumista ko. alueille. Varkaus sai tukea tulevan yritysalueen kokonaisvaltaisen aluesuunnitelman laadintaan.

eMaaseutu-hanke edistää sähköisten palvelujen kehittämistä Pohjois-Savon kunnissa ja yrityksissä sekä kuntalaisten kykyä käyttää niitä. KePoSa-hankkeessa vahvistetaan kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun osaamista yrityksissä. Tukea myönnettiin myös kahden EU:n erillisohjelmaan valmisteltavan hakemuksen valmisteluun. Pohjois-Savon kehittämisrahaston tukia myönnettiin osarahoitukseksi maakunnallisesti merkittäville hankkeille. Lisäksi osana tulevaa maakuntauudistusta käynnistettiin ICT-yhteistoiminnan selvityshanke.