Kansallinen rahoitus

 

Pohjois-Savon liitosta voi hakea kansallista rahoitusta 1) Pohjois-Savon kehittämisrahastosta ja 2) AIKO- eli alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoituksesta. Hankkeiden tulee tukea maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman toteuttamista.

1. Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kuka voi hakea?

Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitus on pohjoissavolaisten kuntien rahoitusta. Tukea voidaan myöntää Pohjois-Savon julkisille ja yksityisille yhteisöille ja säätiöille sekä muille vastaaville organisaatioille, mikäli hanke kohdistuu joko kokonaan tai osittain Pohjois-Savoon.

Miten haetaan?

Kansallista rahoitusta haetaan Pohjois-Savon liiton hakulomakkeella. Tukea voi hakea jatkuvasti.

Mitä tuetaan?

Pohjois-Savon kehittämisrahastosta voi hakea tukea alueelliseen kehittämishankkeeseen. Hankkeet voivat olla tutkimus-, tuotekehittely-, markkinointi- tai koulutushankkeita sekä kokeilutoimintaa. Rahaston tavoitteena on Pohjois-Savon kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttaminen sekä yhteistyön lisääminen kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla ja kansainvälistymällä. Erityisinä painopisteinä ovat yritystoiminnan edistämiseen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet.

Lisäksi Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta voi hakea osarahoitusosuudeksi (kuntarahoitusta) EU:n erillisohjelmahankkeissa, maakunnan kannalta merkittävissä EU:n rakennerahastohankkeissa, Manner-Suomen maaseutuohjelmahankkeissa sekä maakunnan kehittämisrahalla toteutetuissa ohjelmissa ja hankkeissa, mutta ei kuitenkaan investointihankkeissa.

Mikäli kehittämisrahaston tukea haetaan EU- tai muun yllä mainitun hankkeen osarahoitukseen, tulee kansalliselle rahoitushakemuslomakkeelle tehty kehittämisrahastohakemus jättää samanaikaisesti.

Tuen määrä

Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Maakunnallisesti merkittäville hankkeille voidaan erityisen painavista syistä myöntää tukea edellä mainittua korkeampana.

2. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallista rahoitusta. Rahoituksella tuetaan merkittävien kehittämisprosessien liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja. AIKO-rahoitus on tarkoitettu nopeaksi tavaksi tehdä alueen uudistumiseen tähtääviä avauksia.

Kuka voi hakea?

Tukea voidaan myöntää Pohjois-Savon julkisille ja yksityisille yhteisöille ja säätiöille sekä muille vastaaville organisaatioille.

Miten haetaan?

Tukea haetaan Pohjois-Savon liiton kansallisen rahoituksen hakulomakkeella. Suosittelemme, että hakija on yhteydessä Pohjois-Savon liittoon ennen hakemuksen jättämistä (Soile Juuti tai Jari Jääskeläinen). AIKO-rahoituksen hakemisessa on jatkuva haku.

Mitä tuetaan?

AIKO-rahoituksella tuetaan pieniä, nopeita, kokeiluluonteisia ja uusia toimenpiteitä. Rahoitus kohdennetaan 1) osaavan työvoiman ja opiskelijoiden saatavuuden edistämiseen Pohjois-Savoon; 2) maakunnan yhteisen työssäkäyntialueen työvoiman, opiskelijoiden ja tiedon liikkuvuuden edistämiseen, mm. paikkariippumaton työnteko sekä 3) maakunnallisten kärkialojen (kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu sekä vesi ja biojalostus) kehittämiseen.

Hankkeiden valinnassa tärkeimpinä valintakriteereinä on, että hanke

  • edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta,
  • nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen nopeaa käynnistymistä,
  • vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä.

Rahoitusta ei voi käyttää infrastruktuuriin tai muihin fyysisiin rakenteisiin, vaikuttavuudeltaan paikallisiin hankkeisiin tai yksittäisten tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämiseen. Tukea ei voi myöntää myöskään yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Tuen määrä

Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan on myös itse osallistuttava rahoitukseen omarahoitusosuudella.

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -tukea saaneet hankkeet (23.5.2018)

Tutustu ohjeisiin

Hakeminen

Hankkeiden toteuttaminen – rahoituspäätös 1.1.2015 jälkeen

Hankkeiden toteuttaminen – rahoituspäätös ennen 1.1.2015

Sopimusmallit hakijoiden käyttöön