Kansallinen rahoitus

Hankkeiden tulee tukea maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman toteuttamista.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE)

Valtioneuvosto on myöntänyt Pohjois-Savon liitolle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -määrärahaa.

Mitä tuetaan
AKKE-rahoituksella tuetaan kehittämishankkeita, joilla edistetään Uuden kasvun suunnitelmaa ja maakuntaohjelmaa 2018–2021 toteuttamista.

Uuden kasvun suunnitelma on maakunnan elpymissuunnitelma. Se on maakunnan yhteinen tahdonilmaus niistä toimenpiteistä, joilla torjutaan koronaepidemian haitallisia vaikutuksia, edistetään nopeaa palautumista sekä luodaan uutta kasvua ja kilpailukykyä. AKKE-hankkeilla vahvistetaan maakunnan elinkeinoelämän, kuntien ja sidosryhmien uudistumista ja elinvoimaa. AKKE-rahoitus soveltuu hyvin pienimuotoisille kehittämishankkeille, esimerkiksi selvityksille sekä uusien toimintamallien pilotoinneille tai kokeiluille.

Hankkeiden valinnassa priorisoidaan konkreettisia ja nopeasti käynnistettäviä kehittämishankkeita. Lisäksi huomioidaan hakemusten laatu ja tulosten hyödynnettävyys.

Tuen määrä

  • Tuen enimmäismäärä on pääsääntöisesti 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Rahoittajalla on aina mahdollisuus poiketa pääsääntöisestä tukiprosentista.
  • Hakijan on myös itse osallistuttava hankkeen rahoittamiseen.
  • Kehittämishankkeessa investointien osuus voi olla enintään puolet hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
  • Hankkeiden toteutusaika voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 2 vuotta

Kuka voi hakea
Tuensaajina voivat olla mm. kehitysyhtiöt, kunnat, järjestöt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Maakuntaliitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Miten haetaan
Tukea haetaan Pohjois-Savon liiton rahoitushakemuksella, joka toimitetaan allekirjoitettuna ja skannattuna Pohjois-Savon liiton kirjaamoon kirjaamo (at) pohjois-savo.fi

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti ilman määräaikoja. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Pyydämme olemaan yhteydessä Pohjois-Savon liiton rahoittajan edustajaan ennen hakemuksen jättämistä.

Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitus on pohjoissavolaisten kuntien rahoitusta.

Mitä tuetaan?
Pohjois-Savon kehittämisrahaston tavoitteena on Pohjois-Savon kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttaminen sekä yhteistyön lisääminen kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla ja kansainvälistymällä. Erityisinä painopisteinä ovat yritystoiminnan edistämiseen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet.

Lisäksi kehittämisrahaston rahoitusta voi hakea osarahoitusosuudeksi (kuntarahoitusta) EU:n erillisohjelmahankkeissa, maakunnan kannalta merkittävissä EU:n rakennerahastohankkeissa, Manner-Suomen maaseutuohjelmahankkeissa, mutta ei investointihankkeissa.

Tuen määrä
Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Erityisen painavista syistä avustus voi olla tätäkin suurempi.

Kuka voi hakea?
Avustuksia voidaan myöntää Pohjois-Savon julkisille ja yksityisille yhteisöille ja säätiöille sekä muualla oleville edellä mainituille organisaatioille, mikäli hanke kohdistuu joko kokonaan tai osittain Pohjois-Savon alueeseen.

Miten haetaan?
Tukea haetaan Pohjois-Savon liiton rahoitushakemuksella (ks. alla lomake ja ohjeet), joka toimitetaan allekirjoitettuna ja skannattuna Pohjois-Savon liiton kirjaamoon kirjaamo (at) pohjois-savo.fi

Tukea voi hakea jatkuvasti ilman määräaikoja. Jos kehittämisrahaston tukea haetaan EU- tai muun yllä mainitun hankkeen osarahoitukseen, tulee kehittämisrahaston hakemus jättää samanaikaisesti. Hakija on velvollinen neuvottelemaan hankkeesta Pohjois-Savon Liiton kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Tutustu ohjeisiin

Hakeminen

Hankkeiden toteuttaminen

Sopimusmallit hakijoiden käyttöön