Kansallinen rahoitus

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE) – jatkuva haku

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -määräraha (AIKO) – jatkuva haku

Valtioneuvosto on myöntänyt Pohjois-Savon liitolle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) - ja Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -määrärahoja. Kyse on kansallisesta kehittämisrahoituksesta.

Mitä AKKE-rahoituksella tuetaan

AKKE-määrärahaa on haettavissa ilman määräaikaa Pohjois-Savon liitosta kehittämishankkeille, jotka edistävät maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman (= Uuden kasvun suunnitelma) toteuttamista. Tukea voidaan kohdentaa myös kansallisen aluekehittämispäätöksen 2020-2023 mukaisiin toimiin.

Osa AKKE-rahoituksesta kohdennetaan hankkeille, jotka edellä mainitun lisäksi

a) edistävät suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä, tai

b) edistävät osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista.

AKKE-rahoitus soveltuu mm. pienille selvitys-, pilotointi- tai toimintamallin kehittämishankkeille. Se soveltuu myös laajempien hankekokonaisuuksien valmisteluun.

Mitä AIKO -rahoituksella tuetaan

AIKO-määrärahaa on haettavissa kehittämishankkeille ilman määräaikaa Pohjois-Savon liitosta.
Määräraha kohdennetaan Ukrainan tilanteesta johtuvien pakotteiden ja vastapakotteiden haittojen torjuntaan. 

Rahoituksella voidaan tukea hankkeita, jotka a) vahvistavat elinkeinoelämänä uudistumista ja kilpailukykyä tai b) vahvistavat pakolaisuuteen liittyviä toimintaedellytyksiä.

Tuen myöntämisen ehdot AKKE- ja AIKO -hankkeille

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa priorisoidaan konkreettisia, ajallisesti ja sisällöllisesti kompakteja kehittämishankkeita. Hakemukset arvioidaan huomioiden hankkeen laatu, uutuusarvo, tulosten hyödynnettävyys, kustannustehokkuus sekä alueellinen merkittävyys ja vaikuttavuus. Hakemukset arvioidaan Pohjois-Savon liiton hanke-aluekehitysryhmässä ja hankkeiden rahoittamisesta päättää maakuntahallitus.

  • Tuen enimmäismäärä kehittämishankkeille on pääsääntöisesti 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Rahoittajalla on mahdollisuus poiketa pääsääntöisestä tukiprosentista.
  • Hakijan on myös itse osallistuttava hankkeen rahoittamiseen.
  • Hankkeiden toteutusaika voi pääsääntöisesti olla korkeintaan kaksi vuotta
  • Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Kustannusmalli

  • Hankkeissa käytettävä pääasiallinen kustannusmalli on flat rate 40 %.
  • Hankkeissa voidaan käyttää kertakorvaus -kustannusmallia, jos hankkeelle on määritettävissä selkeä, yksilöity ja konkreettinen tuotos.
  • Flat rate 7 % -kustannusmallia voidaan käyttää ainoastaan, jos hankkeessa ei ole lainkaan palkkakustannuksia, ostopalveluiden osuus on > 30 % palkkakustannuksista tai matkakustannusten osuus on > 20 % palkkakustannuksista
  • Erityisestä perustelusta, poikkeustapauksissa kustannukset voidaan esittää tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.  

Kustannusmallit ja tuen myöntämisen ehdot on kuvattu tarkemmin hakuohjeessa. Linkki hakuohjeeseen

Kuka voi hakea?
Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, kuten kehitysyhtiöille, kunnille, järjestöille sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioille. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Miten haetaan?
Hakulomake, tarvittavat liitelomakkeet ja hakuohje löytyvät tämän verkkosivun linkkilistalta kohdasta "Lomakkeet tuen hakemista varten". Hakemus toimitetaan Pohjois-Savon liiton kirjaamon sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo(at)pohjois-savo.fi

Pyydämme, että hakija on yhteydessä Pohjois-Savon liittoon jo hakemuksen valmisteluvaiheessa.

Lisätietoja: Soile Juuti, ohjelmapäällikkö, p. 044 7142637, soile.juuti(at)pohjois-savo.fi
Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja, p. 044 714 2648, satu.vehreavesa(at)pohjois-savo.fi

Pohjois-Savon maakuntaohjelma »
Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma (pdf) »

Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitus on pohjoissavolaisten kuntien rahoitusta.

Mitä tuetaan?
Pohjois-Savon kehittämisrahaston tavoitteena on Pohjois-Savon kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttaminen sekä yhteistyön lisääminen kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla ja kansainvälistymällä. Erityisinä painopisteinä ovat yritystoiminnan edistämiseen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet.

Lisäksi kehittämisrahaston rahoitusta voi hakea osarahoitusosuudeksi (kuntarahoitusta) EU:n erillisohjelmahankkeissa, maakunnan kannalta merkittävissä EU:n rakennerahastohankkeissa, Manner-Suomen maaseutuohjelmahankkeissa, mutta ei investointihankkeissa.

Tuen määrä
Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Erityisen painavista syistä avustus voi olla tätäkin suurempi.

Kuka voi hakea?
Avustuksia voidaan myöntää Pohjois-Savon julkisille ja yksityisille yhteisöille ja säätiöille sekä muualla oleville edellä mainituille organisaatioille, mikäli hanke kohdistuu joko kokonaan tai osittain Pohjois-Savon alueeseen.

Miten haetaan?
Tukea haetaan Pohjois-Savon liiton rahoitushakemuksella (ks. alla lomake ja ohjeet), joka toimitetaan allekirjoitettuna ja skannattuna Pohjois-Savon liiton kirjaamoon kirjaamo (at) pohjois-savo.fi

Kirjeposti pyydetään lähettämään osoitteeseen: Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1, 70100 Kuopio. Postilokero-osoite on poistunut käytöstä.

Tukea voi hakea jatkuvasti ilman määräaikoja. Jos kehittämisrahaston tukea haetaan EU- tai muun yllä mainitun hankkeen osarahoitukseen, tulee kehittämisrahaston hakemus jättää samanaikaisesti. Hakija on velvollinen neuvottelemaan hankkeesta Pohjois-Savon Liiton kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Lomakkeet tuen hakemista varten

Lomakkeet hankkeen toteuttamista varten

Lomakkeet hankkeille, joiden rahoituspäätös tehty ennen 10/2021

Hankkeiden toteuttaminen – rahoituspäätös ennen 1.1.2015

Sopimusmallit hakijoiden käyttöön