Kansallinen rahoitus

Hankkeiden tulee tukea maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman toteuttamista.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE)

Valtioneuvosto on myöntänyt Pohjois-Savon liitolle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -määrärahaa. Kyse on siten kansallisesta kehittämisrahoituksesta.

Mitä tuetaan
AKKE-määrärahaa on haettavissa jatkuvasti ilman määräaikaa Pohjois-Savon liitosta kehittämishankkeille, edistävät maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman (= Uuden kasvun suunnitelma) toteuttamista. Tukea voidaan kohdentaa myös kansallisen aluekehittämispäätöksen 2020–2023 mukaisiin toimiin.

Osa AKKE-rahoituksesta kohdennetaan hankkeille, jotka edellä mainitun lisäksi

a) edistävät suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai
b) edistävät osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista.

AKKE-rahoitus soveltuu mm. pienille selvitys-, pilotointi- tai toimintamallin kehittämishankkeille. Se soveltuu myös laajempien hankekokonaisuuksien suunnitteluun.

Tuen myöntämisen ehdot

Hankkeiden valinnassa priorisoidaan konkreettisia ja nopeasti käynnistettäviä kehittämishankkeita. Lisäksi huomioidaan hakemusten laatu, uutuusarvo ja tulosten hyödynnettävyys. Hakemukset käsitellään Pohjois-Savon liiton hanke-aluekehitysryhmässä ja niistä päättää maakuntahallitus.

Rahoittamista koskeva lainsäädäntö on uudistunut syys-lokakuussa 2021. AKKE-hankkeissa käytettävät kustannusmallit on uudistettu sen mukaiseksi. Hankkeissa käytettävä pääasiallinen kustannusmalli on flat rate 40 %. Lisäksi hankkeita voidaan toteuttaa kertakorvaus kustannusmallilla sekä joissain poikkeustapauksissa tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Kustannusmallit on avattu tarkemmin hakuohjeessa.

  • Tuen enimmäismäärä on pääsääntöisesti 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Rahoittajalla on aina mahdollisuus poiketa pääsääntöisestä tukiprosentista.
  • Hakijan on myös itse osallistuttava hankkeen rahoittamiseen.
  • Kehittämishankkeessa investointien osuus voi olla enintään puolet hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
  • Hankkeiden toteutusaika voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 2 vuotta
  • Hakemuksia voi jättää jatkuvasti ilman määräaikoja. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
  • Tuen myöntämisen ehdot on kuvattu tarkemmin hakuohjeessa.

Kuka voi hakea
Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, kuten kehitysyhtiöille, kunnille, järjestöille sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioille. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Miten haetaan
Hakulomake ja hakuohje ovat saatavissa liiton verkkosivuilta (ks.alla). Liitelomakkeet ovat valmisteilla ja tuodaan saataville heti valmistuttuaan. Hakemus toimitetaan Pohjois-Savon liiton kirjaamoon osoitteeseen: kirjaamo (at) pohjois-savo.fi

Pyydämme, että hakija on yhteydessä meihin jo hakemuksen valmisteluvaiheessa (ohjelmapäällikkö Soile Juuti, p. 044 7142637, soile.juuti (at) pohjois-savo.fi)

Pohjois-Savon maakuntaohjelma »
Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma (pdf) »

Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitus on pohjoissavolaisten kuntien rahoitusta.

Mitä tuetaan?
Pohjois-Savon kehittämisrahaston tavoitteena on Pohjois-Savon kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttaminen sekä yhteistyön lisääminen kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla ja kansainvälistymällä. Erityisinä painopisteinä ovat yritystoiminnan edistämiseen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet.

Lisäksi kehittämisrahaston rahoitusta voi hakea osarahoitusosuudeksi (kuntarahoitusta) EU:n erillisohjelmahankkeissa, maakunnan kannalta merkittävissä EU:n rakennerahastohankkeissa, Manner-Suomen maaseutuohjelmahankkeissa, mutta ei investointihankkeissa.

Tuen määrä
Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Erityisen painavista syistä avustus voi olla tätäkin suurempi.

Kuka voi hakea?
Avustuksia voidaan myöntää Pohjois-Savon julkisille ja yksityisille yhteisöille ja säätiöille sekä muualla oleville edellä mainituille organisaatioille, mikäli hanke kohdistuu joko kokonaan tai osittain Pohjois-Savon alueeseen.

Miten haetaan?
Tukea haetaan Pohjois-Savon liiton rahoitushakemuksella (ks. alla lomake ja ohjeet), joka toimitetaan allekirjoitettuna ja skannattuna Pohjois-Savon liiton kirjaamoon kirjaamo (at) pohjois-savo.fi

Kirjeposti pyydetään lähettämään osoitteeseen: Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1, 70100 Kuopio. Postilokero-osoite on poistunut käytöstä.

Tukea voi hakea jatkuvasti ilman määräaikoja. Jos kehittämisrahaston tukea haetaan EU- tai muun yllä mainitun hankkeen osarahoitukseen, tulee kehittämisrahaston hakemus jättää samanaikaisesti. Hakija on velvollinen neuvottelemaan hankkeesta Pohjois-Savon Liiton kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Tuen hakeminen

Hankkeiden toteuttaminen

Sopimusmallit hakijoiden käyttöön