Matkailu

 

Rahoitusta kansainvälisille matkailuhankkeille

EU:lla ei ole erillistä ohjelmaa, joka olisi omistettu juuri matkailuhankkeiden rahoittamiselle. Jos olet kiinnostunut kansainvälisestä EU-rahoitteisesta yhteistyöhankkeesta matkailualalla, on sinun ajateltava hankkeesi päämääriä suhteessa EU:n tavoitteisiin esim. pk-yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi, päästöjen vähentämiseksi tai vaikkapa kulttuuriperinnön suojelemiseksi löytääksesi sopiva rahoitus hankkeellesi.

Parhaan kuvan siitä, soveltuuko hankkeesi ohjelmiin, saat tutkimalla ohjelmien kotisivuilta aiemmin rahoitettuja hankkeita. Jos jokin ohjelma alkaa kiinnostaa, ota yhteyttä meihin tai Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoon.

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat

Alueellamme toimivat EAY-ohjelmat tarjoavat alustan erilaisten matkailun yhteistyöhankkeiden toteuttamiselle. Matkailuhankkeita voidaan ohjelmissa rahoittaa esim. innovaatio-, pk-yrittäjyys tai kulttuuriperintöprioriteettien perusteella.

Tutki edellisen kauden rahoitettuja hankkeita ohjelman nettisivuilla saadaksesi käsityksen siitä, millaista toimintaa rahoitetaan. Esimerkkejä viime kaudella rahoitetuista matkailuhankkeesta ovat muun muassa Pohjoinen Periferia & Arktinen (NPA) -ohjelman edeltäjän rahoittama Transtourism-hanke, joka kehitti kestäviä kuljetusmuotoja harvaanasuttujen alueiden matkailukohteille tai Suomessakin toteutettu North Hunt -hanke, jossa selvitettiin metsästysturismin edellytyksiä ja parhaita käytäntöjä eri maissa.

Baltic Sea Region -ohjelman viime kaudella rahoittamista matkailuhankkeista voit tutustua esimerkiksi AGORA 2.0 -hankkeeseen, joka kehitti yhtenäistä kulttuuriperintöön perustuvaa matkailukohdeidentiteettiä Itämeren alueelle. Hankkeessa oli mukana myös suomalaisia partnereita.

Lue lisää >>

ENI CBC ohjelmista kehittämisrahoitusta Venäjä-yhteistyöhön

Suomi toteuttaa ohjelmakaudella 2014-2020 kolmea ENI CBC ohjelmaa, Kolarctic ENI CBC, Karelia ENI CBC sekä Kaakkois-Suomi -Venäjä ENI CBC. Ohjelmista myönnetään rahoitusta hankkeisiin, joiden matkailuun liittyvinä teemoina ja tavoitteina mm. liike-elämän ja pk-yritysten kehittäminen, ympäristönsuojelu, koulutus ja tutkimus, innovaatiot, kulttuurihistoria ja liikkuvuuden edistäminen. 

Lisätietoa >>

LIFE – ympäristönäkökulma

Ohjelman idea
Life on Euroopan unionin ympäristöalan rahoitusjärjestelmä. Life-hankkeet ovat merkittävämpiä kansallisia ympäristöhankkeita. Ohjelman rahoituksella pyritään resurssiviisaaseen, matalahiiliseen ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaa talouteen. Lisäksi tavoitteena on parantaa ympäristönsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden tilaa erityisesti Natura 2000 -verkon puitteissa.

Mitä rahoitetaan
Ohjelma sisältää useita hanketyyppejä, joista matkailutarkoituksiin sopivat lähinnä perinteiset hankkeet (Traditional Projects). Nämä voivat olla joko pilottihankkeita, demonstrointihankkeita, parhaita käytäntöjä soveltavia hankkeita tai tiedotushankkeita. Matkailun ja LIFE-ohjelman yhtymäkohta voi löytyä esimerkiksi luontomatkailulle arvokkaan NATURA 2000 -alueen ennallistamisesta matkailun tarpeet huomioon ottaen.

Ohjelma jakautuu kahteen päähaaraan:

  1. Ympäristöohjelma (luonto ja luonnon monimuotoisuus sekä ympäristö ja resurssitehokkuus)
  2. Ilmastotoimet ohjelma (Ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen)

Kenelle
Hankkeen voi toteuttaa yksin, mutta yleensä mukana on 2-6 kumppania. Kaikki voivat olla suomesta, mutta kansainvälisyydestä saa lisäpisteitä arvioinnissa, jos se soveltuu hankkeelle. Hakija voi olla julkinen tai yksityinen taho.

Paljonko
Hankkeiden keskimääräinen budjetti vaihtelee 500 000 euron ja kahden miljoonan euron välillä, mutta varsinaisia ylä- ja alarajoja ei ole. Suomalaisten LIFE-hankkeiden kesto on keskimäärin neljä vuotta. Rahoitusosuus on yleensä 60 % vuoteen 2017 asti.

Miten
Komissio avaa säännöllisin väliajoin hankehakukierroksia (Call for Proposals), jolloin ohjelmasta voi hakea rahoitusta. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä Suomen LIFE-yhteyshenkilöihin Ympäristöministeriössä. Hankkeen läpimenomahdollisuudet paranevat, jos hankkeella on ministeriön siunaus. Lisäksi ministeriöllä on käytettävissään valmistelurahaa ja osarahoitusta LIFE-hankkeille, joita on haettava ennen varsinaisen hakemuksen toimittamista EU-komissiolle.

Muualla verkossa
Ympäristöministeriön LIFE-sivu
LIFE Programme
Pekka Harju-Autti, 029 525 0339, pekka.harju-autti (at) ymparisto.fi
Päivi Gummerus-Rautiainen (Luonto- ja luonnon monimuotoisuus -hankkeet), p. 0295 250 240, päivi.gummerus-rautiainen (at) ymparisto.fi

COSME – kansainvälistä yhteistyötä matkailutuotteiden kehittämiseksi

Ohjelman idea
Parantaa pk-yritysten toimintaedellytyksiä unionin alueella monin eri tavoin. Matkailun kannalta mahdollisuudet liittyvät ohjelman tarjoamaan hankerahoitukseen yritysten toimintapuitteiden edistämiseksi.

Mitä rahoitetaan
Ohjelmasta rahoitetaan kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka tähtäävät lähinnä parhaiden käytäntöjen vaihdolla, yhteisillä tutkimuksilla ja koulutuksella pääasiassa:

  1. Ylikansallisten matkailutuotteiden kehittämiseen jonkin tietyn teeman ympärille (pohjautuen esimerkiksi yhteiseen kulttuuriperintöön, teollisuushistoriaan, johonkin urheilulajiin tai luovan teollisuuden tuotteisiin)
  2. Turismin kysynnän edistämiseen erityisesti sesonkiaikojen ulkopuolella (keinona muun muassa ikäryhmiin kuten senioreihin kohdistuvien tuotteiden kehittäminen)

Kenelle
Ohjelman rahoittamiin matkailualan hankkeisiin voivat osallistua niin julkiset kuin yksityisetkin organisaatiot ja pk-yritykset. Ohjelman varhaisilla hakukierroksilla on edellytetty vähintään neljän jäsenmaan mukana oloa hankekonsortiossa, mutta tarkista kulloisetkin ehdot hakutekstistä.

Paljonko
Rahoitettavat hankkeet saavat pääsääntöisesti unionin tukea noin 250 000 EUR. Tukiprosentti on 75 % tukikelpoisista kuluista. Hankkeiden kestoksi suositellaan noin 18:ta kuukautta.

Miten
Komissio avaa säännöllisin väliajoin hankehakukierroksia (Call for Proposals), jolloin ohjelmasta voi hakea rahoitusta yhdessä partnereiden kanssa määrämuotoisella hakemuksella. Voit tutkia ohjelman sivulla lähivuosien työohjelmia (Work Programme), josta saat selville koska hakuja on aukeamassa. Haun julkistamisen yhteydessä yleensä avataan myös hankepartnereiden etsintää helpottava tietokanta.

Muualla verkossa
COSME:n verkkosivut
Esimerkkiprojekti, jota on tuettu vastaavasta ohjelmasta kaudella 2007–2013: Eurovelo 13 – Iron Curtain Trail

Edellä kuvattujen ohjelmien lisäksi, muutamilla muillakin rahoitusohjelmilla voi olla matkailuun pieneltä osin liittyviä rahoitushakuja. Esimerkiksi matkailuun liittyviä innovatiivisia ICT-sovelluksia saatetaan rahoittaa esimerkiksi Horisontti 2020 -ohjelmasta. Kattavan kokonaiskäsityksen saa komission oppaasta Guide on EU funding for the tourism sector (2014-2020).