Pohjois-Savon alueella toimivat Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat (EAY) tukevat yhteistyöhankkeita, jotka vastaavat määrätyn ohjelma-alueen yhteisiin haasteisiin ja luovat pohjaa alueiden rajat ylittävälle kehittämistyölle. Perustaa alueiden syvenevälle yhteistyölle luodaan hankkeilla, joissa parhaat käytännöt siirtyvät alueelta toiselle tai jotain innovatiivista ratkaisua kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Temaattiset tavoitteet ja painopisteet

Vuosina 2014–2020 alueellamme toimivat EAY-ohjelmat rahoittavat yrittäjyyttä, vähähiilisyyttä, luonnon ja kulttuuriperinnön säilyttämistä sekä innovointia edistäviä kehittämishankkeita. Mieti ohjelman prioriteetteja tutkiessasi, mitä niistä sinun yhteistyöhankkeesi edistää ja ota yhteyttä ohjelman asiantuntijoihin.

Ohjelmien rahoitus toteutuu pääsääntöisesti jälkikäteen, jo maksettujen kulujen kattamiseksi. Siksi etenkin hankkeen pääpartnerilla pitää olla maksuvalmiutta hankkeen alussa.

Esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä

Erinomaisesti menestynyt pohjoissavolainen esimerkki EAY-ohjelman hankkeesta on Savonia-ammattikorkeakoulun vetämä Baltic Sea Region 2007–2013 -ohjelmasta rahoitettu biojalostamohanke ABOWE. Tutki myös muita edellisen kauden vastaavien ohjelmien rahoittamia hankkeita kunkin ohjelman verkkosivuilla saadaksesi idean siitä, millaista toimintaa rahoitetaan. Vie sitten oma ideasi uudelle tasolle näyttääksesi, että hankkeessasi on otettu huomioon aiempien projektien tulokset.

Pohjois-Savon alueella toimii kolme Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmaa: Northern Periphery and Arctic, Interreg Baltic Sea Region sekä Interreg Europe.

Pohjoinen Periferia ja Arktis - Northern Periphery & Arctic (NPA)

Ohjelman idea
Lähtökohtana ovat yhteiset haasteet ja niihin liittyvät temaattiset tavoitteet: Harvaanasuttu alue, heikko saavutettavuus, pohjoisen karut sääolot sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset. Rahoitettavan hankeen täytyy tuottaa vähintään kolmen maan yhteistyönä ylikansallinen palvelu tai tuote, joka vastaa edellä mainittuihin haasteisiin ohjelman painopisteiden puitteissa.

Mitä rahoitetaan
Ohjelma rahoittaa kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, joiden temaattiset tavoitteet ovat:

 1. Innovaatiot yksityisellä ja julkisella sektorilla, parempi T&K -tiedon hyödyntäminen
 2. Yrittäjyys
 3. Uusiutuvan energian laajempi käyttöönotto ja parempi energiatehokkuus
 4. Kestävä luonnon- ja kulttuuriperinnön hoito

Kunkin ohjelmasta rahoitettavan hankkeen tulee keskittyä johonkin ohjelman temaattisista tavoitteista tietyn toimintalinjan piirissä ja muodostaa selkeä yhteys alueellisen kehityksen tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Ohjelma rahoittaa näiden painopisteiden puitteissa hankkeisiin kuuluvia pieniä investointeja, lähinnä pilottitoimia.

Kenelle
Osallistujat voivat olla määrätyllä ohjelma-alueella sijaitsevia julkisia organisaatioita, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia tai yksityisiä organisaatioita (varsinkin pk-yrityksiä). Säännön mukaan partnereita pitää olla vähintään kolmesta ohjelma-alueen maasta, mutta pääsääntöisesti rahoituksen saaminen edellyttää laajempaa hankekonsortiota.

Paljonko
Tuki suomalaispartnereille on pääsääntöisesti 65 % hyväksyttävistä kuluista, pk-yrityksille 50 %. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) osallistuu erillistä hakemusta vastaan hyväksyttyihin hankkeisiin pääsääntöisesti 70 prosentilla omarahoitusosuudesta (TEM ohje kansallisen vastinrahan hakemiseen >>). Lopullinen toteuttajan omarahoitusosuus on siis noin 10 %. Hankkeiden kokonaisbudjetti on keskimäärin 250 000 -2 milj. € ja kesto noin kolme vuotta.

Miten
Ensivaiheessa kannattaa hakea rahoitusta projektia valmistelevaan hankkeeseen yhdessä vähintään yhden ohjelma-alueella sijaitsevan kumppanin kanssa. Kun hanke on huolella suunniteltu ja sopivat hankepartnerit löytyneet, valmistelette määrämuotoisen hakemuksen ja vastaatte sillä ohjelman julkaisemiin hakukuulutuksiin. Suomalaiset partnerit hakevat lisäksi ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä TEM:n sitoumusta vastinrahoitukseen ministeriön ohjeistuksen mukaan.

Muualla verkossa
Ohjelman kotisivu 

Edellisen ohjelmakauden projektien tulokset ja tuotokset koottuina

Päättyneen ohjelman kotisivu

Suomen yhteyshenkilö: Paula Mikkola, Lapin liitto, 040 711 8380, paula.mikkola(at)lapinliitto.fi

Interreg Itämeren Alue - Interreg Baltic Sea Region (BSR)

Ohjelman idea
Ohjelman lähtökohtana on tiiviimpi Itämeren ympäristön alueiden yhteistyö yhteisten haasteiden selättämiseksi. Taustalla vaikuttaa EU:n Itämeri-strategia, jonka prioriteetit täytyy huomioida hakemusta kirjoittaessa.

Mitä rahoitetaan
Ohjelma rahoittaa kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, joiden temaattiset tavoitteet ovat:

 1. Innovaatiokapasiteetti
 2. Luonnonvarojen kestävä hoito ja käyttö
 3. Kestävä liikenne ja syrjäseutujen saavutettavuus
 4. EU:n Itämeri-strategian tukeminen

Kunkin rahoitettavan hankkeen tulee keskittyä johonkin ohjelman temaattisista tavoitteista tietyn toimintalinjan piirissä ja muodostaa selkeä yhteys alueellisen kehityksen tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Ohjelma rahoittaa myös näiden painopisteiden puitteissa hankkeisiin kuuluvia pieniä investointeja, lähinnä pilottitoimia.

Kenelle
Ohjelmasta voivat saada rahoitusta niin yksityiset kuin julkisetkin organisaatiot Itämeren alueen maista ja alueilta. Perinteisesti myös korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on ollut vahva rooli. Rahoitetuissa hankkeissa on yleensä mukana keskimäärin seitsemän partneria. Kumppaneita on oltava vähintään kolmesta eri Itämeren alueen maasta. Tällä hetkellä hankekumppaneita voi etsiä ja hankeideoita jakaa muun muassa Linkedin -ryhmässä

Paljonko
Hankkeiden budjetit vaihtelevat pääsääntöisesti 1,5 – 4,5 miljoonan euron välillä ja hankkeen kesto on yleensä kahdesta kolmeen vuotta. Tukiprosentti suomalaisille hakijoille on maksimissaan 75 %. Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu erillistä hakemusta vastaan pääsääntöisesti 70 prosentilla omarahoitusosuudesta. Eli lopullinen omarahoitusosuus voi olla noin 10 %.

Miten
Hankekonsortiot vastaavat määräajoin järjestettävään hakukuulutukseen määrämuotoisella hakemuksella. Ohjelman odotetaan järjestävän korkeintaan kolme täysimittaista hakukierrosta, painottuen kauden 2014–2020 alkupuolelle – toimi siis nopeasti!

Rahoituksen haku ohjelmasta tapahtuu kaksivaiheisen hakuprosessin kauttaEnsimmäisessä vaiheessa hankkeen seurantakomitealle lähetään lyhyt ideapaperi,joka sisältää tiivistelmän hankkeesta, sen oleellisimmista haasteista ja mahdollisuuksista, toiminnoista ja tuloksista. Hyväksytyn ideapaperin koostaneet kutsutaan suunnittelemaan hanketta pidemmälle ja toimittamaan lopulta täysimittainen hakemus. Ideapapereita voi toimittaa ohjelman sihteeristöön ennen varsinaista hakumääräpäivää ja saada kommentteja ja tukea valmisteluun >>.

Ohjelmaan liittyy myös hankevalmistelua rahoittava siemenrahasto "Seed Money Facility", josta tuetaan erityisesti hankevalmistelua, joka linkittyy vahvasti EU:n Itämeri-strategian (EU Strategy for the Baltic Sea Region) tavoitteisiin. Huom. Seed Moneyn saanut hakija voi myös suunnata hankkeensa muuhun ohjelmaan, kuin juuri Itämeren alueen ohjelmaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntää hakuprosessin ensimmäisen vaiheen läpäisseille hankkeille kansallista vastinrahoitusta. Lisätietoa >>

Mikäli hankkeesi on erityisen arvokas jonkin Itämeri-strategian painopisteen kannalta, voit hakea sille lippulaiva-projektin statusta esittävän suosituskirjeen strategian painoaluekoordinaattorilta (PAC tai HAL), mikä parantaa hankkeen läpimenomahdollisuuksia. Lisätietoa >> 

Muualla verkossa
Interreg Baltic Sea Region 2014-2020
EU:n Itämeristrategian suomenkieliset sivut

EUSBSR-siemenraha

Interreg Europe

Ohjelman idea
Interreg Europe rahoittaa aluekehittämisen ja hallinnon kehittämistä ja toimeenpanon tehostamista. Kohteena ovat siten esimerkiksi alueelliset kehittämisstrategiat tai rakennerahasto-ohjelmat. Ruohonjuuritasolla ohjelman hankkeet ja hankkeiden toimenpiteet hyödyttävät ihmisiä ja ryhmiä, jotka ovat näiden hallinto- ja kehittämistoimien ja strategioiden toimeenpanon vaikutusalueella, esimerkiksi parempien käytäntöjen ja kehittyneen hallinnon kautta.

Tavoitteena on yksinkertaisuudessaan tehostaa omaa toimintaa, esimerkiksi aluekehitystä, kumppaneilta oppimalla. Ohjelma-aluetta ovat koko Eurooppa, sekä Norja ja Sveitsi.

Mitä rahoitetaan
Yhteistyöhankkeita, jotka alueiden parhaita käytäntöjä siirtämällä edistävät ja tukevat seuraavia temaattisia tavoitteita:

 1. Tutkimus ja innovaatiot
 2. Pk-yritysten kilpailukyky
 3. Vähähiilinen talous 
 4. Ympäristö ja resurssitehokkuus

Kenelle
Ohjelma on suunnattu erityisesti alueellisille viranomaisille, paikallisviranomaisille, kehittämisyhtiöille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. Voittoa tavoittelemattomia yksityisiä toimijoita kuten järjestöjä voi myös olla mukana. Minimipartnerivaatimus on vähintään kolme partneria kolmesta eri maasta. Käytännössä partnereita on 5–10.

Lisäksi vaatimuksena on, että hallinto-organisaatiot, jotka ovat vastuussa hallinto-välineistä ja toimista, joihin projektin toimenpiteet käytännössä kohdistuvat, täytyy olla mukana projektissa suoraan tai heidän on osoitettava erillisellä tukikirjeellä, "letter of support", tukensa hankkeelle. 

Paljonko
Kansainvälisen Interreg Europe -yhteistyöhankkeen kesto on 3-5 vuotta. Julkisorganisaatiot saavat tukea 85 % tukikelpoisista kustannuksista ja voittoa tavoittelemattomat yksityiset toimijat 75 %. Jäljelle jäävä 25% tai 15% on tultava hanketoimijoilta itseltään. Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan.

Huom. Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu erillistä hakemusta vastaan pääsääntöisesti 70 prosentilla omarahoitusosuudesta.

Miten
Hankekonsortiot vastaavat määräajoin järjestettävään hakukuulutukseen määrämuotoisella hakemuksella. Hankesihteeristö tarjoaa myös apua ja neuvoa hankevalmisteluun. Lisäksi hankkeen sihteeristö tarjoaa hanketoimijoiden käyttöön yhteisön, jossa hanke-ideoita voi jakaa ja kehitellä sekä etsiä uusia hanke- ja yhteistyökumppaneita. Lisätietoa >>

Muualla verkossa
Interreg Europe

Kansalliset yhteyshenkilöt:
Petri Haapalainen, TEM, 010 606 4922, petri.haapalainen(at)tem.fi
Annukka Mäkinen, Kuntaliitto, 09 771 2530, annukka.makinen (at) kuntaliitto.fi (vain yleisluontoiset tiedustelut, tarkemmissa asioissa yhteys ohjelmasihteeristöön)