Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma edistää elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia

Valtioneuvosto hyväksyi 21.10.2021 Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja päätti sen toimittamisesta Euroopan komissiolle. Ohjelman virallista hyväksymistä odotetaan maalis-huhtikuussa 2022.

Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimet. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet sisällytetään erikseen ohjelmaan myöhemmin tehtävällä ohjelmanmuutoksella.

Ohjelman sisällöt ja rahoitus

Ohjelma sisältää kolme rahastoa (EAKR, ESR ja JTF). Pohjois-Savon liitto myöntää tukea EAKR- ja JTF-rahastosta.

Toimintalinjat ja erityistavoitteet:

  • Innovatiivinen Suomi: T&K&I, digitalisaatio, pk-yritykset (EAKR)
  • Hiilineutraali Suomi: Energiatehokkuus ja päästövähennykset, ilmastonmuutos, kiertotalous (EAKR)
  • Saavutettavampi Suomi: Liikenne (EAKR)
  • Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi: Liiketoiminta ja työpaikat, T&K&I, investoinnit ja uudet ratkaisut, turvetuotantoalueiden kunnostus ja muuttaminen (JTF)

Ohjelman toimeenpano käynnistyy asteittain hankehauilla alkuvuoden 2022 aikana. Ensimmäisiä rahoituspäätöksiä voidaan tehdä aikaisintaan huhti-toukokuussa 2022. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) osalta toimeenpano käynnistynee vuoden 2022 kesällä/syksyllä.

EAKR-rahoitus kohdennetaan pk-yritysten yritystukiin, julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, digitalisaatioon, ilmastotoimiin, kuten uusiutuvan energian edistämiseen, energiatehokkuuteen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja kiertotalouteen, sekä elinkeinoelämää tukeviin pienimuotoisiin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin. ESR-rahoituksella tuetaan työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

JTF-rahoitus kohdennetaan Pohjois-Savon oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman mukaisiin toimiin. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. JTF-rahastosta tuetuilla toimilla tuetaan talouden monipuolistamista ja uusien työpaikkojen luomista. Rahoitusta kohdennetaan EAKR-rahoitusta vastaavalla tavalla mm. pk-yritystukiin ja julkisten toimijoiden elinkeinoelämää edistäviin innovaatiohankkeisiin, sekä ESR+-rahoitusta vastaavalla tavalla osaamisen kehittämiseen.

Hakijan palvelut: rakennerahastojen verkkopalvelu ja EURA 2021 -järjestelmä

Kehittämishankkeet ovat EU-ohjelmatyön perusta. Hankkeen sisältö, tavoitteet ja kohderyhmät määrittelevät sen, mistä rahastosta rahoitusta kannattaa hakea. Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä rakennerahastojen verkkopalvelu rakennerahastot.fi on hakijan paras tietolähde. Palvelussa on oma Itä-Suomen osio.

Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman sähköinen EURA 2021 -järjestelmä sisältää palvelut rahoituksen hakijalle ja hankkeen toteuttajalle. Palvelussa julkaistaan rahoitushakujen ajankohdat ja teemat, ja hakemusten ja hankkeiden hallinnointiin tarvittavat asiakirjat toimitetaan ja allekirjoitetaan palvelussa. Hauista tiedotetaan myös rakennerahastojen verkkopalvelussa.

Rahoitusta ohjaa paitsi kansallinen ohjelma, myös kunkin maakunnan oma maakuntaohjelma ja älykkään erikoistumisen painopisteet sekä muut ohjelma-asiakirjat.

> Rakennerahastot.fi-verkkopalvelu 
> EURA 2021 -järjestelmä 

Ohjelma-aineisto

Ohjelma-asiakirja 4.4.2022 (hyväksytty 6.5.2022) »

Ohjelma-asiakirja, tiivistelmä 6.5.2022 »

Lait ja asetukset

EU-asetukset:

Yleisasetus (EU no 2021/1060)»
Interreg-asetus (EU no 2021/1059)»
EAKR ja koheesiorahastoasetus (EU no 2021/1058)»
ESR+-asetus (EU no 2021/1057)»
JTF-asetus (EU no 2021/1056)» 

Kansallinen lainsäädäntö:

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021)»
Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021)»
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 (758/2021)»

Kansalliset asetukset:

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista vuonna 2021 (795/2021)»
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021)» 
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetun lain voimaantulosta (821/2021)»
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (866/2021)»
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (867/2021)»