Elpymisrahoitusta koronasta toipumiseen – mitä kaikkea on tarjolla

Koronasta elpymiseen on käytettävissä useita rahoitusvälineitä, joita Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus myöntävät maakunnan kehittämiseen. Elpymisrahoitusta kohdennetaan uuden kasvun suunnitelmassa esitettyihin kehittämiskohteisiin. Tukea voidaan myöntää mm. yrityksille, tutkimus- ja oppilaitoksille, kehittämisyhtiöille, kunnille ja kansalaisjärjestöille sekä muille maakunnan kehittäjille. Seuraavaksi esitetään tiivistettyä tietoa elpymisrahoituksesta, kuinka paljon ja milloin kutakin rahoitusta on haettavana ja mihin sitä voidaan käyttää.

Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 rahoitus Pohjois-Savossa (5.3.2021)

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2020–2022 »

15.3.2021 REACT-EU-rahoitusta koskeva täydennys Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelmaan »

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelma 

Rakennerahasto-ohjelman viimeiset rahoitukset ns. perusrahoituksesta kohdennetaan koronan vaikutuksista elpymiseen. EAKR-tukea on edelleen haettavissa Pohjois-Savon liitolta noin 2 miljoonaa euroa elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittämiseen ja tki-toimintaan ilman hakuaikoja.

ELY-keskuksessa on vielä rahoitusta haettavissa Euroopan sosiaalirahastossa (ESR) työelämän ulkopuolella oleviin henkilöihin kohdistuen. Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena tulee olla koronan tuomien ongelmien pienentäminen, kuten pitkäaikaistyöttömien palvelujen kehittäminen sekä yksinäisyyden ja mielenterveyden ongelmien vähentäminen.

Rahoitushakemuksia voi jättää käsittelyyn EURA2014-järjestelmään jatkuvasti. Rahoittajat käsittelevät hakemuksia ja päätösprosessi etenee maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristön kokousrytmin mukaisesti. MYR-sihteeristö kokoontuu vuonna 2021 seuraavasti: 6.5. / 10.6. / 23.6. / 12.8. / 9.9. / 14.10. / 11.11. / 16.12.

Kaikkien kuluvan kauden EAKR- ja ESR-hankkeiden tulee päättyä viimeistään elokuussa 2023.

Hakukuulutus www.rakennerahastot.fi -sivulla »REACT-EU lisärahoitus rakennerahasto-ohjelmaan (EAKR ja ESR)

REACT-EU on lisärahoitusta käynnissä olevaan rakennerahasto-ohjelmaan tukemaan koronasta toipumista. Rakennerahasto-ohjelmaan tulee omat REACT-EU -toimintalinjat (EAKR ja ESR) ja EURA2014-tietojärjestelmään rakennetaan omat kohdat, mistä tätä tukea voi hakea. Tätä lisärahoitusta on saatu EAKR- ja ESR-toimenpiteisiin Pohjois-Savoon yhteensä 21,5 milj. €. Tästä Pohjois-Savon liitolta on haettavana 4 miljoonaa € ja ELY-keskukselta 17,5 miljoonaa €. Merkittävä osa rahoituksesta kohdennetaan suoraan pk-yrityksiin kehittämisavustusten kautta.

Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus kohdentavat rahoituksen Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman mukaisiin hankkeisiin. REACT-EU -sisällöissä korostuu erityisesti digitalisaation ja vihreän kasvun edistäminen. Tällä pyritään suuntaamaan kehitystä kohti hiilineutraalisuutta.

EAKR-rahoituksella tuetaan pk-yritysten uusien kasvumahdollisuuksien luomista, erityisesti digitalisaation hyödyntämistä ja hiilineutraalisuuden edistämistä. Tukea voidaan myöntää myös yritysekosysteemien kehittämiseen sekä terveysalan pk-yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Tukea myönnetään yritystukina, mutta myös laajempiin toimialoja kehittäviin hankkeisiin. EAKR-tuella rahoitetaan lisäksi tki-hankkeita, joissa edistetään digitalisaatiota sekä kestävää teknologiaa, kiertotaloutta ja vihreää kasvua. Hankkeilla voidaan myös tukea terveydenhuollon innovaatioiden nopeaa kehittämistä.

ESR-rahoitusta ohjataan mm. digiosaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen oppimisessa, osallisuutta tukevassa työssä sekä työllisyyden edistämisessä. Myös yritysten muutoskyvykkyyttä tuetaan ja edistetään yritysten johtamista ja yhdessä oppimista.

REACT-EU -haku avautui 15.2.2021. Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt REACT-EU-rahoituksen sisältävän lisätalousarvion ja valtioneuvosto on päättänyt varojen alueellisesta jaosta, arviolta kesäkuussa 2021.

 REACT-EU -hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Pohjois-Savon hankehaun avautumisesta tiedotettiin lehti-ilmoituksella ja verkossa julkaistavalla hakukuulutuksella www.rakennerahastot.fi/ita-suomi -> Hakuajat


Elpymisrahoitusta koskevan infon 17.2.2021 materiaalit


Rahoittajien yhteystiedot:
http://www.rakennerahastot.fi/ita-suomi -> yhteystiedot

Lisätietoja REACT-EU -rahoituksesta:
EAKR- ja ESR-sisällöt (valtioneuvoston päätös 25.2.2021)

www.rakennerahastot.fi

Uusi rakennerahasto-ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 käynnistyy näillä näkymin syyskuun alussa 2021.

EU:n maaseutuohjelma 2014–2020 ja siirtymäkausi 2021–2022 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kehittämishankkeiden haut päättyvät 30.4. ja 30.9.2021. Vuoden 2021 yritys- ja yritysryhmähankkeiden käsittelyjaksot ovat kuukausittain lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuun yhdistettyä jaksoa. Maaseutuohjelmassa toteutetaan ns. siirtymäkautta vuosina 2021 – 2022 alueellisten painopisteiden 2014-2020 mukaisesti. Siirtymäkaudella on käytössä ohjelmakauden 2021-2027 varoja, mutta käytössä on kauden 2014-2020 säädökset. Uusi ohjelmakausi käynnistyy vuoden 2023 alusta

Yhteystiedot https://www.ely-keskus.fi/maaseutuelinkeinot

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoimaisuuden tukeminen -määräraha (AKKE-rahoitus)

Lue lisää AKKE-määrärahasta »