Elpymisrahoitusta koronasta toipumiseen – mitä kaikkea on tarjolla

Koronasta elpymiseen on käytettävissä useita rahoitusvälineitä, joita Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus myöntävät maakunnan kehittämiseen. Elpymisrahoitusta kohdennetaan uuden kasvun suunnitelmassa esitettyihin kehittämiskohteisiin. Tukea voidaan myöntää mm. yrityksille, tutkimus- ja oppilaitoksille, kehittämisyhtiöille, kunnille ja kansalaisjärjestöille sekä muille maakunnan kehittäjille. Seuraavaksi esitetään tiivistettyä tietoa elpymisrahoituksesta, kuinka paljon ja milloin kutakin rahoitusta on haettavana ja mihin sitä voidaan käyttää.

Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 rahoitus Pohjois-Savossa (5.3.2021)

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2020–2022 »

15.3.2021 REACT-EU-rahoitusta koskeva täydennys Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelmaan »

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelma 

Rakennerahasto-ohjelman viimeiset rahoitukset ns. perusrahoituksesta kohdennetaan koronan vaikutuksista elpymiseen. EAKR-tukea on edelleen haettavissa Pohjois-Savon liitolta noin 2 miljoonaa euroa elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittämiseen ja tki-toimintaan ilman hakuaikoja.

ELY-keskuksessa on vielä rahoitusta haettavissa Euroopan sosiaalirahastossa (ESR) työelämän ulkopuolella oleviin henkilöihin kohdistuen. Toimintalinja 5:n osalta järjestetään teemahaku REACT-EU -haun yhteydessä. Tällä hetkellä toimintalinjalla on käytettävissä 3 miljoonaa euroa. Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena tulee olla koronan tuomien ongelmien pienentäminen, kuten pitkäaikaistyöttömien palvelujen kehittäminen sekä yksinäisyyden ja mielenterveyden ongelmien vähentäminen.

Rahoitushakemuksia voi jättää käsittelyyn EURA2014-järjestelmään jatkuvasti. Rahoittajat käsittelevät hakemuksia ja päätösprosessi etenee maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristön kokousrytmin mukaisesti. MYR-sihteeristö kokoontuu vuonna 2021 torstaisin: 4.2./4.3./15.4./6.5./10.6./12.8./9.9./14.10./11.11./16.12.

Kaikkien kuluvan kauden EAKR- ja ESR-hankkeiden tulee päättyä viimeistään elokuussa 2023.

Hakukuulutus www.rakennerahastot.fi -sivulla »REACT-EU lisärahoitus rakennerahasto-ohjelmaan (EAKR ja ESR)

REACT-EU on lisärahoitusta käynnissä olevaan rakennerahasto-ohjelmaan tukemaan koronasta toipumista. Rakennerahasto-ohjelmaan tulee omat REACT-EU -toimintalinjat (EAKR ja ESR) ja EURA2014-tietojärjestelmään rakennetaan omat kohdat, mistä tätä tukea voi hakea. Tätä lisärahoitusta on saatu EAKR- ja ESR-toimenpiteisiin Pohjois-Savoon yhteensä 21,5 milj. €. Tästä Pohjois-Savon liitolta on haettavana 4 miljoonaa € ja ELY-keskukselta 17,5 miljoonaa €. Merkittävä osa rahoituksesta kohdennetaan suoraan pk-yrityksiin kehittämisavustusten kautta.

Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus kohdentavat rahoituksen Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman mukaisiin hankkeisiin. REACT-EU -sisällöissä korostuu erityisesti digitalisaation ja vihreän kasvun edistäminen. Tällä pyritään suuntaamaan kehitystä kohti hiilineutraalisuutta.

EAKR-rahoituksella tuetaan pk-yritysten uusien kasvumahdollisuuksien luomista, erityisesti digitalisaation hyödyntämistä ja hiilineutraalisuuden edistämistä. Tukea voidaan myöntää myös yritysekosysteemien kehittämiseen sekä terveysalan pk-yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Tukea myönnetään yritystukina, mutta myös laajempiin toimialoja kehittäviin hankkeisiin. EAKR-tuella rahoitetaan lisäksi tki-hankkeita, joissa edistetään digitalisaatiota sekä kestävää teknologiaa, kiertotaloutta ja vihreää kasvua. Hankkeilla voidaan myös tukea terveydenhuollon innovaatioiden nopeaa kehittämistä.

ESR-rahoitusta ohjataan mm. digiosaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen oppimisessa, osallisuutta tukevassa työssä sekä työllisyyden edistämisessä. Myös yritysten muutoskyvykkyyttä tuetaan ja edistetään yritysten johtamista ja yhdessä oppimista.

REACT-EU -haku avautui 15.2.2021. Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt REACT-EU-rahoituksen sisältävän lisätalousarvion ja valtioneuvosto on päättänyt varojen alueellisesta jaosta, arviolta kesäkuussa 2021.

 REACT-EU -hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Pohjois-Savon hankehaun avautumisesta tiedotettiin lehti-ilmoituksella ja verkossa julkaistavalla hakukuulutuksella www.rakennerahastot.fi/ita-suomi -> Hakuajat


Elpymisrahoitusta koskevan infon 17.2.2021 materiaalit


Rahoittajien yhteystiedot:
http://www.rakennerahastot.fi/ita-suomi -> yhteystiedot

Lisätietoja REACT-EU -rahoituksesta:
EAKR- ja ESR-sisällöt (valtioneuvoston päätös 25.2.2021)

www.rakennerahastot.fi

Uusi rakennerahasto-ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 käynnistyy näillä näkymin syyskuun alussa 2021.

EU:n maaseutuohjelma 2014–2020 ja siirtymäkausi 2021–2022 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kehittämishankkeiden haut päättyvät 30.4. ja 30.9.2021. Vuoden 2021 yritys- ja yritysryhmähankkeiden käsittelyjaksot ovat kuukausittain lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuun yhdistettyä jaksoa. Maaseutuohjelmassa toteutetaan ns. siirtymäkautta vuosina 2021 – 2022 alueellisten painopisteiden 2014-2020 mukaisesti. Siirtymäkaudella on käytössä ohjelmakauden 2021-2027 varoja, mutta käytössä on kauden 2014-2020 säädökset. Uusi ohjelmakausi käynnistyy vuoden 2023 alusta

Yhteystiedot https://www.ely-keskus.fi/maaseutuelinkeinot

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoimaisuuden tukeminen -määräraha (AKKE-rahoitus)

AKKE-rahoitus on kansallista valtion budjetista myönnettyä rahoitusta. AKKE-rahoitusta on haettavissa Pohjois-Savon liitolta noin 820 000 €. AKKE-hankkeilla voidaan kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä. Hankkeet tukevat siten joko suoraan tai välillisesti pk-yritysten kasvua ja kehittymistä. Rahoitusta ei voida kuitenkaan myöntää vain yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, vaan kehittämisen tulee kohdistua laajemmin esimerkiksi jollekin toimialalle. Lisäksi AKKE-hankkeilla voidaan tukea soveltavaa tki-toimintaa. Hankkeiden sisältöjen tulee olla Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman mukaisia.

AKKE-rahoitus soveltuu hyvin esimerkiksi nopeisiin selvityksiin, pilotointeihin tai suurempien kehittämiskokonaisuuksien valmisteluun. Hakemuksia voi jättää jatkuvasti ilman määräaikoja.

Lue lisää AKKE-määrärahasta »