Rahoitusta aluekehitykseen

Pohjois-Savon liitto myöntää elinkeinojen kehittämiseen sekä kehittämis- ja investointihankkeisiin seuraavia rahoituksia:

  1. Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (EU-rahoitus)
  2. Pohjois-Savon kehittämisrahasto (kansallinen rahoitus)

1. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahaston tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta kestävästi.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on kaksi EAKR-toimintalinjaa ja seitsemän erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin näistä erityistavoitteista. Muunlainen toiminta ei ole mahdollista ohjelman rahoituksella.

1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)

  • Uuden liiketoiminnan luominen
  • Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)
  • Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
  • Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

  • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
  • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
  • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Savon kehittämiseen. Lue lisää »

2. Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Pohjois-Savon kehittämisrahaston tavoitteena on Pohjois-Savon kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttaminen sekä yhteistyön lisääminen kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla ja kansainvälistymällä. Erityisinä painopisteinä ovat yritystoiminnan edistämiseen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet. Rahoitettavat hankkeet voivat olla tutkimus-, tuotekehittely-, markkinointi- ja koulutushankkeita sekä kokeilutoimintaa.

Lisäksi rahoitusta voidaan käyttää EU:n erillisohjelmahankkeisiin osallistumiseen, maakunnan kannalta merkittävien EU:n rakennerahastohankkeiden kuntarahoitusosuuksiin, Manner-Suomen maaseutuohjelman kuntarahoitusosuuksiin sekä maakunnan kehittämisrahalla toteutettujen ohjelmien ja hankkeiden kuntarahoitusosuuksiin.

Hakija voi olla julkinen tai yksityinen yhteisö ja säätiö sekä muu vastaava organisaatio. Hankkeen tulee kohdistua joko kokonaan tai osittain Pohjois-Savon alueeseen. Kehittämisrahaston osuus voi olla enintään 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan on myös itse osallistuttava hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin.

Hakija tulee neuvotella Pohjois-Savon liiton kanssa ennen avustuksen hakemista Pohjois-Savon kehittämisrahastosta. Pohjois-Savon kehittämisrahasto saa vuosittain rahoitusta pohjoissavolaisilta kunnilta.

Lue lisää »

3. Alueiden kestävä kasvu ja elinvoiman tukeminen rahoitus (AKKE)

Pohjois-Savon liitosta on haettavissa tukea kehittämishankkeille, joiden toimenpiteet kohdistuvat koronavirusepidemian Pohjois-Savon kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

Valtioneuvosto on myöntänyt Pohjois-Savon liitolle alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa, josta 260 000 € kohdennetaan maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen. Pohjois-Savon maakuntahallituksen 27.4.2020 tekemän linjauksen mukaisesti rahoitus kohdennetaan koronavirusepidemian Pohjois-Savon kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen sekä Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman edistämiseen. Rahoitettavilla hankkeilla edistetään myös kansallisen aluekehittämispäätöksen toteutumista.

Lue lisää »