Tällä hetkellä kolme avointa tehtävää. Päivitetty 20.5.2019.

Hankepäällikkö Verkostotoiminnasta kasvua Pohjois-Savoon -hankkeeseen

Julkaistu 17.5.2019

Verkostotoiminnasta kasvua Pohjois-Savoon -hankkeessa (VERKA) osallistutaan Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisen Elinkeinot murroksessa (ELMO) strategian toimeenpanoon. Lisäksi hankkeessa edistetään Pohjois-Savon toimintamallien ja rakenteiden kehittymistä tukemaan yritysten sekä oppi- ja tutkimuslaitosten osallistumista kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin, painottuen Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen kärkialoihin 

Hankkeessa luodaan toimintamalli ELMO-yhteistyölle, edistetään arvoketjujen muodostumista sekä TKI-infrojen hyödyntämistä Itä- ja Pohjois-Suomen yritysten tuotekehityksessä ja -testauksessa. Itä- ja pohjoissuomalaisen kumppanuuden kautta vahvistetaan ylimaakunnallisia verkostoja alueen osaamisen parantamiseksi ja elinkeinoelämän hyödyksi sekä tuetaan maakunnan organisaatioiden osallistumisia kansainvälisiin verkostoihin

Lisäksi hankkeessa kehitetään alueellisia toimintamalleja kansainvälisen toiminnan edistämiseksi  sekä laaditaan kansainvälistymissuunnitelma yhdessä maakunnan eri organisaatioiden kanssa. Kansainvälisen verkottumisen edistämisessä hyödynnetään myös Euroopan pohjoisten harvaanasuttujen alueiden NSPA-verkostoa.

Työn tuloksena Pohjois-Savossa on selkeä kansainvälistymissuunnitelma, alueellisia ja Itä- ja Pohjois-Suomen -tason käytäntöjä kansainvälisen toiminnan tukemiseksi. Myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelujen saatavuus Itä- ja Pohjois-Suomen laajuisesti on parantunut. Lisäksi pohjoissavolaisten osallistuminen kansainväliseen verkostotyöhön on lisääntynyt, minkä seurauksena kansainvälisen kehittämisrahoituksen määrä maakunnassa on kasvanut. 

 

Hankepäällikön tehtävänä on mm. 

  • osallistua Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -strategian operatiiviseen toimeenpanoon 

  • edistää maakunnan toimijoiden osallistumista kansainvälisiin verkostoihin erityisesti Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen aloilla 

  • parantaa maakunnan osaamisen näkyvyyttä kansainvälisillä foorumeilla  

  • edistää kansainvälistymistä tukevien toimintamallien syntymistä sekä koordinoida Pohjois-Savon kansainvälistymisen toimenpidesuunnitelman laatimista  

  • vastata hankkeen viestinnästä ja hallinnosta sekä huolehtia sen etenemisestä suunnitellusti 

 

Valintakriteerit

Edellytämme tehtävään valittavalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta kansainvälisistä tehtävistä, sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä näyttöön perustuvaa hyvää organisointi- ja asioiden jäsentelykykyä. Valinnassa arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä strategisen työn, EU-ohjelmien ja rakennerahastotoiminnan tuntemusta. Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta. 

Tehtävä on määräaikainen ja se täytetään 30.4.2022 saakka, mikäli EAKR-hankkeelle saadaan myönteinen rahoituspäätös. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävä tulee ottaa vastaan elokuun 2019 aikana ja siinä on 4 kuukauden koeaika.  

Hakuaika päättyy perjantaina 7.6.2019 klo 15.30. Hakemukset tulee toimittaa Kuntarekry.fi -järjestelmään (työavain 234848) tai osoitteeseen: kirjaamo@pohjois-savo.fi  

Lisätietoja:
aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa
p. 044 714 2648,
satu.vehreavesa (at) pohjois-savo.fi
ohjelmapäällikkö Soile Juuti
p. 044 714 2637, 
soile.juuti (at) pohjois-savo.fi


Projektipäällikkö ja projektisihteeri Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeeseen

Etelä-Karjalan liitto hakee projektipäällikköä ja hankesuunnittelijaa määräaikaisiin työsuhteisiin Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on edistää vähähiilistä liikennettä kehittämällä Saimaan kanavan ja syväväylän vesiliikenteen kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Hankkeessa lisätään alueen teollisuusyritysten sekä logistiikka-alan toimijoiden ja maakuntien sekä kuntien keskinäistä yhteistyötä. Onnistuminen edellyttää myös hyvää yhteistyötä Suomen ja Venäjän satamatoimijoiden sekä liikenneviranomaisten kanssa.

Projektipäällikkö

Projektipäällikön tehtävä edellyttää monipuolisia vesiliikenteen ja logistiikan taitoja sekä hyvää yhteistyökykyä ja valmiuksia verkottua alan toimijoiden kanssa. Työ vaatii asiantuntemusta ja kokemusta rahti- ja muun vesiliikenteen kehittämisen mahdollisuuksista Saimaan syväväylällä.

Kansainvälisen vesiliikenteen kokemus katsotaan eduksi. Valittavalla henkilöllä tulee lisäksi olla näyttöä useamman vuoden soveltuvasta työkokemuksesta liikennepolitiikan ja logistiikan sekä siihen liittyvän liiketoiminnan kehittämishankkeista.
Tehtävän kelpoisuusehtoina ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, suomen ja englannin kielen hyvä suullinen sekä kirjallinen taito sekä hyvät esiintymistaidot. Venäjän kielen taito katsotaan eduksi.

Hankesuunnittelija

Hankesuunnittelijan tehtävänä ovat hankkeeseen liittyvät avustavat ja koordinointitehtävät. Tehtävässä menestyminen edellyttää joustavaa ja täsmällistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, järjestelykykyjä ja oma-aloitteisuutta. Kokemus projektien toteuttamisesta ja julkishallinnosta lasketaan eduksi. Tehtävän kelpoisuusehtoina ovat soveltuva korkeakoulututkinto ja englannin ja suomen kielen hyvä suullinen sekä kirjallinen taito. Venäjän kielen taito katsotaan eduksi.

Työsuhteiden kesto ja palkkaus

Molempien työsuhteiden kesto alkaa 1.8.2019. Hanke päättyy 31.12.2020. Rekrytoinneissa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Projektipäällikön tehtäväkohtainen palkka on 3 895,18 euroa/kk ja hankesuunnittelijan tehtäväkohtainen palkka on 2 909,37 euroa/kk. Lisäksi voidaan maksaa kokemuslisää ja työsuorituksen arviointiin pohjautuvaa harkinnanvaraista lisää. Projektihenkilöstön työnantaja on Etelä-Karjalan liitto. Projektipäällikkö sijoittuu Lappeenrantaan ja hankesuunnittelija Joensuuhun.


Valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Vapaamuotoinen hakemus ja CV tulee toimittaa Etelä-Karjalan liiton kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi. Hakuaikaa on jatkettu työsuhteen muutosten vuoksi 31.5.2019 kello 16 saakka. Aiemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjata: ”Projektipäällikkö/hankesuunnittelija Saimaan vesiliikennehankkeeseen”.

Tätä rekrytointia koskevat päätökset annetaan tiedoksi sähköisenä viestinä, mikäli hakija ei sitä kiellä.


Lisätietoja:
Etelä-Karjalan liiton liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen, puh: +358 40 681 7163 ja
maakuntajohtaja Matti Viialainen (projektipäällikkö), puh.+358 44 770 0515 sekä palvelussuhteen ehtojen osalta vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Jouko Kervinen, puh. +358 50 339 0998.