Päätöksenteko Pohjois-Savon liitossa

Maakuntien liitot ovat muodoltaan kuntayhtymiä. Kuntayhtymien hallinnosta säädetään kuntalaissa. Liitoilla on kaksi lakisääteistä päätehtävää: 1) alueiden kehittäminen ja 2) maakuntakaavoitus.

Maakunnan liiton ylin päättävä elin on maakuntavaltuusto. Muodollisesti kunnat nimeävät edustajansa edustajainkokoukseen, joka yhdessä kokouksessa valitsee kuntien ehdottamat maakuntavaltuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kunkin kunnan valtuutettujen määrä on kuntayhtymäsopimuksen mukaisesti asukaslukua vastaava. Maakuntavaltuutetun on oltava oman kuntansa kunnanvaltuutettu.

Käytännön toiminnasta vastaa maakuntahallitus. Maakuntahallitus johtaa ja valvoo liiton toimintaa sekä seuraa sen tuloksellisuutta. Maakuntavaltuusto valitsee järjestäytymiskokouksessaan maakuntahallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Myös maakuntahallituksen poliittisen jakauman on noudatettava kunnallisvaalien tulosta.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on Pohjois-Savon kehittämisen yhteistyöverkosto. Se on lakisääteinen toimielin, joka käsittelee maakunnan merkittävimmät hankkeet ja sovittaa maakunnan kehittämistoimet sovitetaan yhteen.

Yhteistyöryhmä hyväksyy vuosittain Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman, jossa määritellään keskeiset kehittämisen kohteet ja resurssit. Toimeenpanosuunnitelmassa sovitaan EU- ja valtion varojen jako rahoittajille maakunnan kehittämiseen ja siten edelleen hankkeille. Ohjelmakaudella 2014–2020 Pohjois-Savon kehittämiseen on käytettävissä EU-ohjelmien (rakennerahasto-ohjelma ja maaseutuohjelma) julkisia varoja noin 340 miljoonaa euroa.

Yhteistyöryhmän jäsenet nimeää maakuntahallitus. He edustavat Pohjois-Savon liiton ja sen jäsenkuntien lisäksi valtionhallintoa sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä. MYR:n valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä hoitaa sihteeristö, joka koostuu yhteistyöryhmässä edustettuina olevien rahoittajien eli Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen henkilöistä. Sihteeristön puheenjohtajana toimii Pohjois-Savon liiton maakuntajohtaja.

Maakunnan liiton johtajana toimii maakuntajohtaja. Maakuntajohtajan toimikausi on yleensä määräaikainen. Maakunnan liiton muista työntekijöistä, heidän toimivallastaan ja työtehtävistään määrätään maakunnan liiton sisäisin johtosäännöillä ja muilla päätöksillä.