Aluekehitys


Pohjois-Savon liitto toimii aluekehitysviranomaisena alueiden kehittämislain perusteella. Tehtävänämme on vastata sekä kansallisten että EU:n aluepoliittisten ohjelmien kokoamisesta sekä niiden toteutuksen koordinoinnista ja seurannasta.

Olemme muodostaneet aluekehitystehtävien käytännön toteuttamista varten aluekehitysryhmän (alker). Sen tehtävinä ovat mm. vastata alueellisten kehittämisstrategioiden ja -ohjelmien valmistelusta, valmistella aluekehitystehtäviin liittyvät lausunnot sekä valmistella keskushallinnon ja aluehallinnon edellyttämät toimeksiannot. Aluekehitysryhmää vetää aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa.

Aluekehitystehtävät liiton toimintasuunnitelmassa 2016

Aluekehityksen päävastuualue vastaa alueiden kehittämislain mukaisesti maakunnan yleisestä kehittämisestä, käsittäen mm. maakuntastrategian ja maakuntaohjelman laadinnan sekä ohjelmien toimeenpanon maakunnassa (painopistevalinnat, tuen kohdentaminen, toteutuksen sekä alueellisen kehityksen seuranta). Kehittämistoimintaa tukee maakunnan kehityksen ennakointityö sekä koulutustarpeiden ennakointi ja maakunnan kansainvälistymisen tukeminen, mm. erillisohjelmia hyödyntämällä sekä kansallinen että kansainvälinen edunajaminen.

Arvio suunnittelukauden 2016–2018 toiminnan kehittymisestä

Fokusoidaan entistä tarkemmin käytettävissä olevaa, pienentynyttä kehittämisrahoitusta maakunnan painopistealoille. Tuetaan aktiivisesti vaikuttavien hankkeiden aikaansaamista. Tiivistetään osaamisalakohtaista yhteistyötä muiden maakuntien kanssa.

Yleisen aluekehitysrahoituksen vähentyessä suunnataan painopistettä entistä enemmän kansainvälisten rahoituslähteiden hyödyntämiseen.