Pohjois-Savon maakuntakaava 2040:
maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa:
1. vaihe vuosina 2017-2018, 2. vaihe käynnistetään vuonna 2019.

Pohjois-Savon maakuntahallitus päätti kokouksessaan 23.1.2017 käynnistää Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnan 1. vaiheen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 30.1.2017 -28.2.2017. Kaavasta voi antaa palautetta koko kaavaprosessin ajan.

Tarkistamisen tavoitteena on saada aikaan voimassaolevista maakuntakaavoista yksi kokonaisuus, samalla nostaa seudullisen maankäytön rajaa ja näin yleispiirteistää maakuntakaavaa. Tavoitteena on myös painottaa ja valita niitä maakuntakaavallisia keinoja, joilla tuetaan Pohjois-Savon maakuntastrategian toteutumista. Tämä tarkoittaa myös valintoja kaavaprosessissa. Prosessiin otetaan mukaan v. 2019 Pohjois-Savoon liittyvä Joroisten kunta.

Tarkistamisen 1. vaiheen teemoja ovat:

 • kauppa, vähittäiskaupan suuryksiköt
 • puuterminaalit
 • soidensuojeluinventoinnin valtakunnallisesti arvokkaat, valtion mailla olevat suot
 • maisema-alueet
 • pellot
 • sähkönsiirtolinjat
 • tuulivoima
 • ampumaradat
 • moottoriurheilualueet ja ajoharjoitteluradat
 • puolustusvoimien alueet
 • geoenergia (Geoenergiaseminaari 24.3.2017, linkki)

Teemat voivat täsmentyä suunnittelun edetessä.

Lataa tästä

Maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaiheen teemat:

 • Kehittämisperiaatemerkinnät
 • Taajamat
 • Kylät
 • Työpaikka-alueet
 • T, T/kem, Seveso III
 • Tie- ja rataverkosto
 • Vesiväylät, satamat, uiton toimipaikat
 • Lentoliikenne, harrasteilmailu
 • Muinaismuistot
 • Perinnebiotoopit
 • Rakennettu kulttuuriympäristö
 • Virkistysalueet
 • Maa- ja metsätalousalueet, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta
 • Ulkoilu- ja moottorikelkkailureitit
 • Matkailu
 • Virkistyskalastusalueet, luonnonravintolammikot, kalanviljelylaitokset
 • Hiljaiset alueet
 • Maa-ainesten ottoalueet
 • Kallio- harju- ja moreenialueet
 • Kaivosalueet, malmipotentiaaliset alueet
 • Turvetuotanto
 • Pohjavesialueet
 • Päävesijohtolinjat, uudet päävesijohtolinjat
 • Pääviemärilinjat, uudet pääviemärilinjat
 • Jätevedenpuhdistamot
 • Jätteenkäsittelyalueet

2. vaihetta varten tehtäviä selvityksiä aloitetaan mahdollisesti vuoden 2018 aikana.