Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa: 1. vaihe tuli voimaan 1.2.2019 ja 2. vaihe tuli vireille Pohjois-Savon kunnissa (pl. Joroinen) elokuussa 2019. 

Kaavan 2. vaihe tulee vireille nyt myös Joroisten kunnassa. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 26.8.-27.9.2021. Kuulutus (pdf). Palautetta erityisesti Joroisiin liittyen voi antaa kirjallisesti 27.9.2021 mennessä osoitteeseen kirjaamo@pohjois-savo.fi tai Pohjois-Savon liitto, PL 247 (Sepänkatu 1), 70101 KUOPIO tai Anna palautetta -lomakkeella.

Tarkistamisen yleisenä tavoitteena on saada aikaan voimassaolevista maakuntakaavoista yksi kokonaisuus, nostaa seudullisen maankäytön rajaa ja yleispiirteistää maakuntakaavaa. Tavoitteena on painottaa ja valita niitä maakuntakaavallisia keinoja, joilla tuetaan Pohjois-Savon maakuntastrategian toteutumista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrottuja tavoitteita on työstetty eri sidosryhmien kanssa. 2. vaiheen maakuntakaavassa tarkistetaan kaikki 1. vaiheesta ulkopuolelle jääneet teemat.

 • Aluerakenne, asuminen ja elinkeinojen kehittäminen: kehittämisperiaatemerkinnät, taajamat, kylät, työpaikka-alueet, teollisuus, Seveso III
 • Kulttuuriympäristö: arkeologinen kulttuuriperintö, perinnebiotoopit, maisema-alueet, rakennettu kulttuuriympäristö
 • Liikenne: tie- ja rataverkosto, vesiväylät, satamat, uiton toimipaikat, lentoliikenne, harrasteilmailu
 • Luonnonsuojelu ja luonnonvarat: luonnonsuojelualueet, pohjavesialueet, maa-ainesten ottoalueet, kallio- harju- ja moreenialueet, kaivosalueet, malmipotentiaaliset alueet, turvetuotanto

 • Muut teemat: ilmastonmuutos
 • Virkistys: virkistysalueet ja -reitit, metsätalousalueet, joilla ulkoilun ohjaustarvetta, retkeilyreitit- ja alueet, matkailu, virkistyskalastus, hiljaiset alueet
 • Yhdyskuntatekniikka ja tekninen huolto: potentiaaliset tuulivoima-alueet, uudet päävesijohtolinjat, uudet pääviemärilinjat, jätevedenpuhdistamot, jätteenkäsittelyalueet

Lataa tästä

Kaavaselvitykset


Kaavatyön vaiheet

 • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitykset sekä maakuntakaavan vireilletulon kuuluttamisesta ja OAS:n nähtäville asettamisesta Joroisissa, 21.06.2021 § 96
 • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) palautteeseen laaditut vastineet sekä siihen tehtävät päivitykset, 25.11.2019 § 143

 • Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen selvityksiä; maa-aineskysely ja maisema-alueiden päivitysinventointi, 26.8.2019 § 96
 • Maakuntahallitus päätti kaavatyön vireilletulosta kuuluttamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta, 26.8.2019 § 95

Liity postituslistalle

Tilaamalla uutiskirjeen suoraan omaan sähköpostiisi pysyt ajan tasalla Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnasta.

Tilaa uutiskirje »

Poistu postituslistalta »