Pohjois-Savon maakuntakaava 2040:
maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa:
1. vaihe vuosina 2017-2018, 2. vaihe käynnistetään vuonna 2019.

Pohjois-Savon maakuntahallitus käynnisti 23.1.2017 Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnan 1. vaiheen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli MRL:n 63 §:n mukaisesti nähtävillä 30.1.-28.2.2017 sekä lausunnoilla 10.5.-15.6.2017.

1. vaiheen luonnos valmisteluaineistoineen oli maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 7.11.-15.12.2017. Maakuntahallitus hyväksyi saatuihin lausuntoihin (33 kpl) ja muistutuksiin (38 kpl) laaditut vastineet 29.1.2018 § 6.

Kaavaluonnoksen esittely- ja keskustelutilaisuudet järjestettiin Kuopiossa 7.11. (Pohjois-Savon liitto), Iisalmessa 15.11. (Kulttuurikeskus) ja Varkaudessa 21.11.2017 (Navitas).

Tilaisuuksien esittelyaineisto:

Käsittely maakuntahallituksessa, alustava aikataulu

 • 26.3.2018 ehdotuksen hyväksyminen viranomaislausuntokierrosta varten
 • 18.6.2018 ehdotuksen hyväksyminen julkista nähtävilläoloa varten
 • 24.9.2018 ehdotuksen palautteen hyväksyminen
 • 29.10.2018 maakuntakaavan hyväksyminen maakuntavaltuuston käsittelyyn
 • maakuntavaltuusto 19.11.2018, hyväksyminen

Tarkistamisen tavoitteena on saada aikaan voimassaolevista maakuntakaavoista yksi kokonaisuus, samalla nostaa seudullisen maankäytön rajaa ja näin yleispiirteistää maakuntakaavaa. Tavoitteena on myös painottaa ja valita niitä maakuntakaavallisia keinoja, joilla tuetaan Pohjois-Savon maakuntastrategian toteutumista. Tämä tarkoittaa myös valintoja kaavaprosessissa. Prosessiin otetaan mukaan v. 2019 Pohjois-Savoon liittyvä Joroisten kunta.

Tarkistamisen 1. vaiheen teemoja ovat:

Teemat voivat täsmentyä suunnittelun edetessä.

1. vaiheen luonnos ja valmisteluaineisto

Kaavaselvitykset

Maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaiheen teemat:

 • kehittämisperiaatemerkinnät
 • taajamat
 • kylät
 • työpaikka-alueet
 • T, T/kem, Seveso III
 • tie- ja rataverkosto
 • vesiväylät, satamat, uiton toimipaikat
 • lentoliikenne, harrasteilmailu
 • maisema-alueet
 • muinaismuistot
 • perinnebiotoopit
 • rakennettu kulttuuriympäristö
 • virkistysalueet
 • maa- ja metsätalousalueet, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta
 • ulkoilu- ja moottorikelkkailureitit
 • matkailu
 • virkistyskalastusalueet, luonnonravintolammikot, kalanviljelylaitokset
 • hiljaiset alueet
 • maa-ainesten ottoalueet
 • kallio- harju- ja moreenialueet
 • kaivosalueet, malmipotentiaaliset alueet
 • turvetuotanto
 • pohjavesialueet
 • päävesijohtolinjat, uudet päävesijohtolinjat
 • pääviemärilinjat, uudet pääviemärilinjat
 • jätevedenpuhdistamot
 • jätteenkäsittelyalueet

2. vaihetta varten tehtäviä selvityksiä aloitetaan mahdollisesti vuoden 2018 aikana.

Liity postituslistalle

Tilaamalla uutiskirjeen suoraan omaan sähköpostiisi pysyt ajan tasalla Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnasta.

Tilaa uutiskirje »

Poistu postituslistalta »