Pohjois-Savon maakuntakaava 2040:
maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa:
1. vaihe vuosina 2017-2018, 2. vaihe käynnistetään vuonna 2019.

Pohjois-Savon maakuntahallitus käynnisti 23.1.2017 Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnan 1. vaiheen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli MRL:n 63 §:n mukaisesti nähtävillä 30.1.-28.2.2017 sekä lausunnoilla 10.5.-15.6.2017.

1. vaiheen luonnos valmisteluaineistoineen oli maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 7.11.-15.12.2017.

Kaavaluonnoksen esittely- ja keskustelutilaisuudet järjestettiin:

 • Kuopiossa 7.11. klo 14-16 Pohjois-Savon liitto, maakuntasali. (Sepänkatu 1A) Ohjelma (pdf)
 • Iisalmessa 15.11. klo 16-17.30 Kulttuurikeskus, Karl Collan -Sali. (Kirkkopuistonkatu 9)
 • Varkaudessa 21.11. klo 16-17.30 Navitas 1, Ankkuri 1-2. (Wredenkatu 2)

Tilaisuuksien esittelyaineisto:

Tarkistamisen tavoitteena on saada aikaan voimassaolevista maakuntakaavoista yksi kokonaisuus, samalla nostaa seudullisen maankäytön rajaa ja näin yleispiirteistää maakuntakaavaa. Tavoitteena on myös painottaa ja valita niitä maakuntakaavallisia keinoja, joilla tuetaan Pohjois-Savon maakuntastrategian toteutumista. Tämä tarkoittaa myös valintoja kaavaprosessissa. Prosessiin otetaan mukaan v. 2019 Pohjois-Savoon liittyvä Joroisten kunta.

Tarkistamisen 1. vaiheen teemoja ovat:

Teemat voivat täsmentyä suunnittelun edetessä.

1. vaiheen luonnos ja valmisteluaineisto

Kaavaselvitykset

Maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaiheen teemat:

 • Kehittämisperiaatemerkinnät
 • Taajamat
 • Kylät
 • Työpaikka-alueet
 • T, T/kem, Seveso III
 • Tie- ja rataverkosto
 • Vesiväylät, satamat, uiton toimipaikat
 • Lentoliikenne, harrasteilmailu
 • Muinaismuistot
 • Perinnebiotoopit
 • Rakennettu kulttuuriympäristö
 • Virkistysalueet
 • Maa- ja metsätalousalueet, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta
 • Ulkoilu- ja moottorikelkkailureitit
 • Matkailu
 • Virkistyskalastusalueet, luonnonravintolammikot, kalanviljelylaitokset
 • Hiljaiset alueet
 • Maa-ainesten ottoalueet
 • Kallio- harju- ja moreenialueet
 • Kaivosalueet, malmipotentiaaliset alueet
 • Turvetuotanto
 • Pohjavesialueet
 • Päävesijohtolinjat, uudet päävesijohtolinjat
 • Pääviemärilinjat, uudet pääviemärilinjat
 • Jätevedenpuhdistamot
 • Jätteenkäsittelyalueet

2. vaihetta varten tehtäviä selvityksiä aloitetaan mahdollisesti vuoden 2018 aikana.