Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa:
1. vaihe 2017-2018 ja 2. vaihe käynnistetään vuonna 2019.

Tarkistamisen yleisenä tavoitteena on saada aikaan voimassaolevista maakuntakaavoista yksi kokonaisuus, samalla nostaa seudullisen maankäytön rajaa ja näin yleispiirteistää maakuntakaavaa. Tavoitteena on painottaa ja valita niitä maakuntakaavallisia keinoja, joilla tuetaan Pohjois-Savon maakuntastrategian toteutumista. Tämä tarkoittaa myös valintoja kaavaprosessissa. Prosessiin otetaan mukaan v. 2020 Pohjois-Savoon liittyvä Joroisten kunta.

Maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaiheen tavoitteiden asettelua ja selvityksiä laaditaan v. 2019 alusta alkaen. Tavoitteita pohditaan eri sidosryhmien kanssa ja alustavat tavoitteet hyväksytään maakuntahallituksessa.

2. vaiheen maakuntakaavassa tarkistetaan kaikki 1. vaiheesta ulkopuolelle jääneet teemat. Lisäksi tiedetään jo tässä vaiheessa, että osaan ensimmäisen vaiheen teemoista palataan uudelleen toisessa vaiheessa:

 • Aluerakenne, asuminen ja elinkeinojen kehittäminen: kehittämisperiaatemerkinnät, taajamat, kylät, työpaikka-alueet, teollisuus, Seveso III
 • Liikenne: tie- ja rataverkosto, vesiväylät, satamat, uiton toimipaikat, lentoliikenne, harrasteilmailu
 • Kulttuuriympäristö: arkeologinen kulttuuriperintö, perinnebiotoopit, maisema-alueet, rakennettu kulttuuriympäristö

 • Virkistys: virkistysalueet ja -reitit, metsätalousalueet, joilla ulkoilun ohjaustarvetta, retkeilyreitit- ja alueet, matkailu, virkistyskalastus, hiljaiset alueet

 • Luonnonsuojelu ja luonnonvarat: luonnonsuojelualueet, pohjavesialueet, maa-ainesten ottoalueet, kallio- harju- ja moreenialueet, kaivosalueet, malmipotentiaaliset alueet, turvetuotanto

 • Yhdyskuntatekniikka ja tekninen huolto: uudet päävesijohtolinjat, uudet pääviemärilinjat, jätevedenpuhdistamot, jätteenkäsittelyalueet

 • Muut teemat: rantarakentaminen, vapaa-ajanasuminen, tulvariskialueet, biotalous, ilmastonmuutos

Vuonna 2018 aloitettu rakennetun kulttuuriympäristön modernin rakennuskannan selvitys jatkuu 2019 kohteiden arvottamisvaiheella. Liitossa laaditaan lisäksi aluerakenneselvitys, maa-ainesvarojen tarvekysely sekä vesi- ja jätevesihuollon toteutuneisuuden selvitys. Maakuntakaavaan tarvittavat liikenteeseen liittyvät selvitykset saadaan maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kautta.

Maakuntakaavan varsinainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville viimeistään syksyllä 2019. Kaavan tavoiteltu valmistumisaika on n. 2023.

maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe

Pohjois-Savon maakuntakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaihe on tullut voimaan 1.2.2019 alueen kunnissa julkaistavalla kuulutuksella (pdf). Tarkistamisen 1. vaihe kumoaa nykyisistä maakuntakaavoista lukuisan joukon merkintöjä ja suunnittelumääräyksiä.

 • Kaavamateriaali avautuu tästä.

  www.pohjois-savo.fi
  > Aluesuunnittelu > Vahvistetut maakuntakaavat > Maakuntakaava 2040, 1. vaihe

Kaavaselvitykset

Liity postituslistalle

Tilaamalla uutiskirjeen suoraan omaan sähköpostiisi pysyt ajan tasalla Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnasta.

Tilaa uutiskirje »

Poistu postituslistalta »