Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa: 1. vaihe on tullut voimaan 1.2.2019 ja 2. vaihe on tullut vireille 26.8.2019 § 95. Twitter: @pohjoissavo2040

Tarkistamisen yleisenä tavoitteena on saada aikaan voimassaolevista maakuntakaavoista yksi kokonaisuus, nostaa seudullisen maankäytön rajaa ja yleispiirteistää maakuntakaavaa. Tavoitteena on painottaa ja valita niitä maakuntakaavallisia keinoja, joilla tuetaan Pohjois-Savon maakuntastrategian toteutumista.

Maakuntakaavan 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 29.8.-27.9.2019. Kuulutus (pdf). Lisää aiheesta Pohjois-Savon liiton uutiskirjeessä, kts. linkki. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrottuja tavoitteita on työstetty eri sidosryhmien kanssa. 2. vaiheen maakuntakaavassa tarkistetaan kaikki 1. vaiheesta ulkopuolelle jääneet teemat.

  • Aluerakenne, asuminen ja elinkeinojen kehittäminen: kehittämisperiaatemerkinnät, taajamat, kylät, työpaikka-alueet, teollisuus, Seveso III
  • Liikenne: tie- ja rataverkosto, vesiväylät, satamat, uiton toimipaikat, lentoliikenne, harrasteilmailu
  • Kulttuuriympäristö: arkeologinen kulttuuriperintö, perinnebiotoopit, maisema-alueet, rakennettu kulttuuriympäristö

  • Virkistys: virkistysalueet ja -reitit, metsätalousalueet, joilla ulkoilun ohjaustarvetta, retkeilyreitit- ja alueet, matkailu, virkistyskalastus, hiljaiset alueet

  • Luonnonsuojelu ja luonnonvarat: luonnonsuojelualueet, pohjavesialueet, maa-ainesten ottoalueet, kallio- harju- ja moreenialueet, kaivosalueet, malmipotentiaaliset alueet, turvetuotanto

  • Yhdyskuntatekniikka ja tekninen huolto: uudet päävesijohtolinjat, uudet pääviemärilinjat, jätevedenpuhdistamot, jätteenkäsittelyalueet

  • Muut teemat: rantarakentaminen, vapaa-ajanasuminen, tulvariskialueet, biotalous, ilmastonmuutos

Lataa tästä

KaavaselvityksetKaavatyön vaiheet

  • Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) palautteeseen laaditut vastineet sekä siihen tehtävät päivitykset, 25.11.2019 § 143

  • Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen selvityksiä; maa-aineskysely ja maisema-alueiden päivitysinventointi, 26.8.2019 § 96
  • Maakuntahallitus päätti kaavatyön vireilletulosta kuuluttamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta, 26.8.2019 § 95


Liity postituslistalle

Tilaamalla uutiskirjeen suoraan omaan sähköpostiisi pysyt ajan tasalla Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnasta.

Tilaa uutiskirje »

Poistu postituslistalta »