Pohjois-Savon maakuntakaava 2040:
maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa:
1. vaihe vuosina 2017-2018, 2. vaihe käynnistetään vuonna 2019.

Pohjois-Savon maakuntahallitus käynnisti 23.1.2017 Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnan 1. vaiheen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 30.1.-28.2.2017 sekä Päijänne-Saimaa kanavavarausta koskien uudelleen lausunnoilla 10.5.-15.6.2017.

Maakuntahallitus hyväksyi 26.6.2017 päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja palautteeseen annetut vastineet (linkki kokousasiaan § 96). Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen on tulossa nähtäville marraskuussa 2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi antaa palautetta aina ehdotusvaiheeseen saakka.

Tarkistamisen tavoitteena on saada aikaan voimassaolevista maakuntakaavoista yksi kokonaisuus, samalla nostaa seudullisen maankäytön rajaa ja näin yleispiirteistää maakuntakaavaa. Tavoitteena on myös painottaa ja valita niitä maakuntakaavallisia keinoja, joilla tuetaan Pohjois-Savon maakuntastrategian toteutumista. Tämä tarkoittaa myös valintoja kaavaprosessissa. Prosessiin otetaan mukaan v. 2019 Pohjois-Savoon liittyvä Joroisten kunta.

Tarkistamisen 1. vaiheen teemoja ovat:

Teemat voivat täsmentyä suunnittelun edetessä.

Lataa tästä

Kaavaselvitykset

Maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaiheen teemat:

 • Kehittämisperiaatemerkinnät
 • Taajamat
 • Kylät
 • Työpaikka-alueet
 • T, T/kem, Seveso III
 • Tie- ja rataverkosto
 • Vesiväylät, satamat, uiton toimipaikat
 • Lentoliikenne, harrasteilmailu
 • Muinaismuistot
 • Perinnebiotoopit
 • Rakennettu kulttuuriympäristö
 • Virkistysalueet
 • Maa- ja metsätalousalueet, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta
 • Ulkoilu- ja moottorikelkkailureitit
 • Matkailu
 • Virkistyskalastusalueet, luonnonravintolammikot, kalanviljelylaitokset
 • Hiljaiset alueet
 • Maa-ainesten ottoalueet
 • Kallio- harju- ja moreenialueet
 • Kaivosalueet, malmipotentiaaliset alueet
 • Turvetuotanto
 • Pohjavesialueet
 • Päävesijohtolinjat, uudet päävesijohtolinjat
 • Pääviemärilinjat, uudet pääviemärilinjat
 • Jätevedenpuhdistamot
 • Jätteenkäsittelyalueet

2. vaihetta varten tehtäviä selvityksiä aloitetaan mahdollisesti vuoden 2018 aikana.

Liity postituslistalle

Tilaamalla uutiskirjeen suoraan omaan sähköpostiisi pysyt ajan tasalla Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnasta.

Tilaa uutiskirje »

Poistu postituslistalta »