Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu:

  • kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä
  • liikennettä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta
  • liikennepalvelulaissa tarkoitetuista palveluista
  • liikennevälineistä
  • liikennettä ohjaavista järjestelmistä

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua.

Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää ottaen erityisesti huomioon:

1) liikenteen, maankäytön, palvelurakenteen ja elinkeinotoiminnan vuorovaikutus ja toimintojen synnyttämä nykyinen ja tuleva liikennetarve;
2) eri ihmisryhmien liikkumistarpeet ja matkaketjujen toimivuus;
3) elinkeinoelämän kuljetustarpeet ja kuljetusketjujen toimivuus;
4) liikenteen turvallisuus;
5) liikenteen ympäristöhaittojen ennalta ehkäiseminen ja vähentäminen;
6) liikennejärjestelmän energiatehokkuus;
7) tiedon ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuudet;
8) yksityiset ja markkinaehtoiset liikkumispalvelut sekä liikenne- ja kuljetuspalvelut;
9) julkisten ja julkisesti rahoitettujen liikkumispalvelujen sekä liikenne- ja kuljetuspalvelujen kehittämis- ja rahoitustarpeet; sekä
10) liikenneverkkojen ja niiden solmukohtien kehittämistarpeet ja rahoitus

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä tuli voimaan 1.8.2018. Siinä säädetään ensimmäistä kertaa lakitasoisesti, mitä liikennejärjestelmällä tarkoitetaan (3 §) ja mitä liikennejärjestelmäsuunnittelu on (15a §). Lisäksi laissa on säädökset valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnasta (15b §). Maakunnan liikennejärjestelmätehtävästä säädetään aluekehityslaissa. Maakunnan liiton tehtävänä on edistää saavutettavuutta sekä vastata maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyön johtamisesta ja suunnitelman yhteensovittamisesta maakunnan muiden suunnitelmien ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa (17 §, kohta 4).

Eduskunta on hyväksynyt 1.7.2021 valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021–2032 (tiedote). Kaikki laadinta-aikaiset valmistelu- ja esittelyaineistot sekä julkaisut, mm. Ympäristöselostus, Liikenneverkon strateginen tilannekuva, löytyvät tästä linkistä. Ensimmäinen yhteenvetoraportti valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanosta julkistettiin 12.10.2021. Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan perustuvat viimeisimmät Valtion väyläverkon investointiohjelma (linkki) ja Väyläviraston suunnitteluohjelma (linkki) löytyvät Väyläviraston kotisivuilta. Lisäksi Väylävirasto laatii vuosittain Väylänpidon perussuunnitelman (linkki). Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ylläpitää Liikenneverkon strategista tilannekuvaa (linkki) ja jatkuvasti päivittää Liikennejärjestelmäanalyysiä (linkki).

Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 (linkki) on hyväksytty maakuntahallituksessa 22.2.2021. Suunnitelman laadinta käynnistyi keväällä 2018 lähtö- ja nykytilatietojen päivittämisellä ja kokoamisella sekä liikenteen ja liikkumisen toimintaympäristökuvauksen ja tulevaisuuden haasteiden kokoamisella. Nykytilaselvitykseen voit tutustua tästä linkistä. Suunnitelmaluonnos oli yleisesti kommentoitavana loppuvuodesta 2020. Saatu palaute otettiin huomioon suunnitelmaehdotuksen viimeistelyssä.

Aluekehityslain mukaisella Itä-Suomen yhteistyöalueella viiden maakunnan alueella on tehty hyvin tiivistä liikennejärjestelmäyhteistyötä vuodesta 2018 lähtien. Itä-Suomen neuvottelukunta on hyväksynyt useita kannanottoja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun, viimeisimmäksi (linkki) 29.1.2021. Neuvottelukunta hyväksyi itäisen Suomen liikennejärjestelmän kehittämisen kärkiasiat ja -hankkeet kokouksessaan 26.3.2021 (linkki) ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun vaikuttamisaineiston kokouksessaan 19.6.2019 (pdf).

Pohjois-Savossa on tehty pitkään jatkuvaa maakunnallista ja seudullista liikennejärjestelmätyötä eri toimijoiden laajana yhteistyönä (linkki). Liikennejärjestelmätyön seudut ovat Keski-Savo, Kuopion seutu ja Ylä-Savo. Ylimaakunnallisesti Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo ovat laatineet 2010-luvulla kahdesti Itä-Suomen liikennestrategian ja järjestäneet yli 10 vuoden ajan vuosittain Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät. Vuoden 2021 Joensuussa järjestettyjen liikennejärjestelmäpäivien esitykset saat käyttöösi täältä. Vuonna 2022 liikennejärjestelmäpäivät järjestetään Iisalmessa 1.-2. marraskuuta. Itäsuomalaisen liikennejärjestelmätyön toimintamallin kuvaus ja arviointi on koottu kattavasti tammikuussa 2018 valmistuneeseen raporttiin.

Liikenneturvallisuussuunnittelulla ja -työllä on Pohjois-Savossa pitkät perinteet. Ajantasaista tietoa on saatavissa Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hankkeen sivuilta.

Joukkoliikenteessä Pohjois-Savossa toimivaltaiset viranomaiset ovat Pohjois-Savon ELY-keskus ja Kuopion seudun joukkoliikenne.

Tietolähteitä: