Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu:

  • kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä
  • liikennettä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta
  • liikennepalvelulaissa tarkoitetuista palveluista
  • liikennevälineistä
  • liikennettä ohjaavista järjestelmistä

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua.

Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää ottaen erityisesti huomioon:

1) liikenteen, maankäytön, palvelurakenteen ja elinkeinotoiminnan vuorovaikutus ja toimintojen synnyttämä nykyinen ja tuleva liikennetarve;
2) eri ihmisryhmien liikkumistarpeet ja matkaketjujen toimivuus;
3) elinkeinoelämän kuljetustarpeet ja kuljetusketjujen toimivuus;
4) liikenteen turvallisuus;
5) liikenteen ympäristöhaittojen ennalta ehkäiseminen ja vähentäminen;
6) liikennejärjestelmän energiatehokkuus;
7) tiedon ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuudet;
8) yksityiset ja markkinaehtoiset liikkumispalvelut sekä liikenne- ja kuljetuspalvelut;
9) julkisten ja julkisesti rahoitettujen liikkumispalvelujen sekä liikenne- ja kuljetuspalvelujen kehittämis- ja rahoitustarpeet; sekä
10) liikenneverkkojen ja niiden solmukohtien kehittämistarpeet ja rahoitus

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä tuli voimaan 1.8.2018. Siinä säädetään ensimmäistä kertaa lakitasoisesti, mitä liikennejärjestelmällä tarkoitetaan (3 §) ja mitä liikennejärjestelmäsuunnittelu on (15a §). Lisäksi laissa on säädökset valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnasta (15b §). Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelusta säädetään aluekehityslaissa (15c §). Maakunnan liiton tehtävänä on vastata maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin käynnistämisestä, yhteistyön johtamisesta ja suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa (17 §, kohta 6).

Eduskunta on hyväksynyt 1.7.2021 valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021–2032 (tiedote). Kaikki laadinta-aikaiset valmistelu- ja esittelyaineistot sekä julkaisut, mm. Ympäristöselostus, Liikenneverkon strateginen tilannekuva, löytyvät tästä linkistä. Väyläviraston luonnos Valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022–2029 (linkki) on lausunnolla 15.9.2021 saakka. Ohjelmaluonnos perustuu Liikenneverkon strategiseen tilannekuvaan (linkki), jota ylläpitää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 (linkki) on hyväksytty maakuntahallituksessa 22.2.2021. Suunnitelman laadinta käynnistyi keväällä 2018 lähtö- ja nykytilatietojen päivittämisellä ja kokoamisella sekä liikenteen ja liikkumisen toimintaympäristökuvauksen ja tulevaisuuden haasteiden kokoamisella. Nykytilaselvitykseen voit tutustua tästä linkistä. Suunnitelmaluonnos oli yleisesti kommentoitavana loppuvuodesta 2020. Saatu palaute otettiin huomioon suunnitelmaehdotuksen viimeistelyssä.

Aluekehityslain mukaisella Itä-Suomen yhteistyöalueella viiden maakunnan alueella on tehty hyvin tiivistä liikennejärjestelmäyhteistyötä vuodesta 2018 lähtien. Itä-Suomen neuvottelukunta on hyväksynyt useita kannanottoja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun, viimeisimmäksi (linkki) 29.1.2021. Neuvottelukunta hyväksyi itäisen Suomen liikennejärjestelmän kehittämisen kärkiasiat ja -hankkeet kokouksessaan 26.3.2021 (linkki) ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun vaikuttamisaineiston kokouksessaan 19.6.2019 (pdf).

Pohjois-Savossa on tehty pitkään jatkuvaa maakunnallista ja seudullista liikennejärjestelmätyötä eri toimijoiden laajana yhteistyönä (linkki). Liikennejärjestelmätyön seudut ovat Keski-Savo, Kuopion seutu ja Ylä-Savo. Ylimaakunnallisesti Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo ovat laatineet 2010-luvulla kahdesti Itä-Suomen liikennestrategian ja järjestäneet 10 vuoden ajan vuosittain Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät. Vuoden 2020 liikennejärjestelmäpäivien esitykset löytyvät täältä. Vuonna 2021 liikennejärjestelmäpäivät järjestetään Joensuussa 2.-3.11.2021. Itäsuomalaisen liikennejärjestelmätyön toimintamallin kuvaus ja arviointi on koottu kattavasti tammikuussa 2018 valmistuneeseen raporttiin.

Liikenneturvallisuussuunnittelulla ja -työllä on Pohjois-Savossa pitkät perinteet. Ajantasaista tietoa on saatavissa Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hankkeen sivuilta.

Joukkoliikenteessä Pohjois-Savossa toimivaltaiset viranomaiset ovat Pohjois-Savon ELY-keskus ja Kuopion seudun joukkoliikenne.

Tietolähteitä: