Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu:

  • kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä
  • liikennettä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta
  • liikennepalvelulaissa tarkoitetuista palveluista
  • liikennevälineistä
  • liikennettä ohjaavista järjestelmistä

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua.

Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää ottaen erityisesti huomioon:

1) liikenteen, maankäytön, palvelurakenteen ja elinkeinotoiminnan vuorovaikutus ja toimintojen synnyttämä nykyinen ja tuleva liikennetarve;
2) eri ihmisryhmien liikkumistarpeet ja matkaketjujen toimivuus;
3) elinkeinoelämän kuljetustarpeet ja kuljetusketjujen toimivuus;
4) liikenteen turvallisuus;
5) liikenteen ympäristöhaittojen ennalta ehkäiseminen ja vähentäminen;
6) liikennejärjestelmän energiatehokkuus;
7) tiedon ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuudet;
8) yksityiset ja markkinaehtoiset liikkumispalvelut sekä liikenne- ja kuljetuspalvelut;
9) julkisten ja julkisesti rahoitettujen liikkumispalvelujen sekä liikenne- ja kuljetuspalvelujen kehittämis- ja rahoitustarpeet; sekä
10) liikenneverkkojen ja niiden solmukohtien kehittämistarpeet ja rahoitus

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä tuli voimaan 1.8.2018. Siinä säädetään ensimmäistä kertaa lakitasoisesti, mitä liikennejärjestelmällä tarkoitetaan (3 §) ja mitä liikennejärjestelmäsuunnittelu on (15a §). Lisäksi laissa on säädökset valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnasta (15b §). Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelusta säädetään aluekehityslaissa (15c §). Maakunnan liiton tehtävänä on vastata maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessin käynnistämisestä, yhteistyön johtamisesta ja suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa (17 §, kohta 6).

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaprosessia pohtineen parlamentaarisen työryhmän loppuraportti valmistui joulukuussa 2018. Samaan aikaan valmistui myös liikennejärjestelmän tilaa ja kehitystä koskeva selvitys. Eduskunta hyväksyi valtioneuvoston selonteon 28.2.2019. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa on keväällä ja alkukesällä 2019 esiselvitysvaihe. Suunnitelman varsinainen laadinta alkaa uuden hallituksen nimettyä valmistelua ohjaamaan parlamentaarisen liikennejärjestelmäsuunnittelutyöryhmän. Suunnittelun etenemistä voit seurata tästä linkistä.

Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta on käynnistynyt keväällä 2018 lähtö- ja nykytilatietojen päivittämisellä ja kokoamisella sekä liikenteen ja liikkumisen toimintaympäristökuvauksen ja tulevaisuuden haasteiden kokoamisella. Nykytilaselvitykseen voit tutustua tästä linkistä. Laadinnan edistymistä voit seurata tästä linkistä.

Aluekehityslain mukaisella Itä-Suomen yhteistyöalueella on tehty tiivistä liikenneyhteistyötä vuonna 2018, ja se jatkuu v. 2019 Pohjois-Savon liiton toimiessa ns. isäntämaakuntana. Itä-Suomen neuvottelukunta on hyväksynyt lokakuussa Itä-Suomen näkemykset valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun (linkki) ja joulukuussa Itä-Suomen hallitusohjelmatavoitteet 2019, jossa on omana lukunaan liikennettä ja saavutettavuutta koskevat tavoitteet (linkki). Neuvottelukunta hyväksyi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun vaikuttamisaineiston kokouksessaan 19.6.2019 (pdf).

Pohjois-Savossa on tehty pitkään jatkuvaa maakunnallista ja seudullista liikennejärjestelmätyötä eri toimijoiden laajana yhteistyönä (linkki). Liikennejärjestelmätyön seudut ovat Keski-Savo, Kuopion seutu ja Ylä-Savo. Ylimaakunnallisesti Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo ovat laatineet 2010-luvulla kahdesti Itä-Suomen liikennestrategian ja järjestäneet vuosittain Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät. Itäsuomalaisen liikennejärjestelmätyön toimintamallin kuvaus ja arviointi on koottu kattavasti tammikuussa 2018 valmistuneeseen raporttiin.

Liikenneturvallisuussuunnittelulla ja -työllä on Pohjois-Savossa pitkät perinteet. Ajantasaista tietoa on saatavissa Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hankkeen sivuilta.

Joukkoliikenteessä Pohjois-Savossa toimivaltaiset viranomaiset ovat Pohjois-Savon ELY-keskus ja Kuopion seudun joukkoliikenne.

Tietolähteitä: