Kaavoituskatsaus

Maakuntavaltuuston rooli kasvaa maakuntakaavasta päätettäessä

Maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL) on muutettu 1.2.2016 lukien siten, että maakuntakaavoja ei tarvitse enää saattaa ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Tästä johtuen MRL:n useisiin säännöksiin on tehty muutoksia. Myös maankäyttö- ja rakennusasetukseen (MRA) on tehty lainmuutoksesta johtuvia muutoksia ja nämä muutokset tulevat voimaan 1.3.2016 lukien.

Vahvistamisesta luopuminen korostaa maakunnan liittojen keskeistä ja itsenäistä asemaa sekä vastuuta yleispiirteisessä suunnittelussa. Muutos merkitsee samalla ympäristöministeriön roolin muuttumista siten, että ministeriölle kuuluu jatkossa alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen yleinen kehittäminen ja ohjaus.

Maakunnan liittojen ja ympäristöministeriön roolien ja vastuiden muutos maakuntakaavaa laadittaessa on merkittävä. Yhteistyön selkeys ja kantojen varhainen välittyminen maakuntakaavoittajalle luo edellytykset maakuntakaavoituksen sujuvuuden lisäämiselle. Laki luo kuitenkin vain kehyksen työlle. Onnistumisen kannalta on keskeistä, että sekä liitot että ympäristöministeriö lähtevät aktiivisesti toteuttamaan uutta rooliaan.

Maakunnan liittoihin kohdistuvat vaikutukset liittyvät toimintatapojen muutokseen muun muassa kaavoitusmenettelyä koskevien säännösten muuttuessa. Maakunnan liitot vastaavat yhteistyön järjestämisestä maakuntakaavaa laadittaessa kuntien, valtion viranomaisten ja muiden maakuntakaavoituksen kannalta keskeisten tahojen kanssa. Valtakunnallisesti merkittävissä asioissa on oltava yhteydessä ympäristöministeriöön ja niihin ministeriöihin, joita asia koskee. Säännöksessä halutaan korostaa, että yhteistyötä on tarpeen tehdä ministeriöiden kanssa vain silloin, kun suunnitteluun sisältyy valtakunnallisesti merkittäviä intressejä, ja lisäksi vain niistä asioista, joilla on merkitystä valtakunnallisesti merkittävien alueidenkäyttöön liittyvien tavoitteiden näkökulmasta. Valtioneuvosto on päättänyt uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätös tulee voimaan 1.4.2018. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.

Viranomaisneuvottelu tulee järjestää kaavoitukseen ryhdyttäessä sekä ennen kuin kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä. Maakunnan liiton tulee jatkossa sopia viranomaisneuvottelujen järjestämisestä ELY- keskuksen kanssa ja niiden ministeriöiden kanssa, joita asia koskee.

Jatkossa maakuntavaltuuston hyväksymästä maakuntakaavasta osallinen voi valittaa ensin hallinto-oikeuteen, sen jälkeen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lataa tästä