Kaavoituskatsaus


Maakunnan liiton on tiedotettava alueensa kunnille vireillä olevista suunnitelmistaan ja muista kuntien alueiden käytön suunnitteluun, rakennettuun ympäristöön ja rakentamisen ohjaukseen vaikuttavista toimenpiteistä (MRA 15 §). Lisäksi liiton on seurattava maakunnan suunnittelun edellyttämää alueidenkäytön, alue- ja yhdyskuntarakenteen, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilaa ja kehitystä alueellaan (MRA 2§). Pohjois-Savon liitto tiedottaa ajankohtaisista kaavoitusasioista kaavoituskatsauksessa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) muuttui 1.2.2016 lukien siten, että ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja. Vahvistamisesta luopuminen korostaa maakunnan liittojen keskeistä ja itsenäistä asemaa sekä vastuuta yleispiirteisessä suunnittelussa. Muutos merkitsee samalla ympäristöministeriön roolin muuttumista siten, että ministeriölle kuuluu jatkossa alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen yleinen kehittäminen ja ohjaus.

Maakunnan liittojen ja ympäristöministeriön roolien ja vastuiden muutos maakuntakaavaa laadittaessa on merkittävä. Yhteistyön selkeys ja kantojen varhainen välittyminen maakuntakaavoittajalle luo edellytykset maakuntakaavoituksen sujuvuuden lisäämiselle. Laki luo kuitenkin vain kehyksen työlle. Onnistumisen kannalta on keskeistä, että sekä liitot että ympäristöministeriö lähtevät aktiivisesti toteuttamaan uutta rooliaan.

Maakunnan liitot vastaavat yhteistyön järjestämisestä maakuntakaavaa laadittaessa kuntien, valtion viranomaisten ja muiden maakuntakaavoituksen kannalta keskeisten tahojen kanssa. Valtakunnallisesti merkittävissä asioissa on oltava yhteydessä ympäristöministeriöön ja niihin ministeriöihin, joita asia koskee.

Lataa tästä