Maakuntakaavoituksen tavoitteena on kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka oikeusvaikutukset kohdistuvat ensisijassa yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja konkretisoitava tavoitteet periaatteiksi ja aluevarauksiksi kaavassa. Maakunnalliset tai seudulliset maankäyttökysymykset on ratkaistava lähtökohtaisesti maakuntakaavassa. Maakuntakaava välittää valtakunnalliset ja maakunnalliset maankäyttötavoitteet kuntatason kaavoitukseen, jolle se on ohjeena.

Pohjois-Savon liitto huolehtii maakuntakaavan laatimisesta. Maakuntakaavan hyväksyy Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuusto.

Maakuntakaavan laadinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota mm:

  • maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
  • alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen
  • ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin
  • vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön
  • maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin
  • maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen
  • virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen

Pohjois-Savon maakuntakaavoitukseen voit tutustua tarkemmin yllä olevia kuvakkeita klikkaamalla.