Kone- ja energiateknologia

Innovointia asiakkaan tarpeisiin
Tuoteinnovoinnissa pyritään tuotekehitykseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja tuottaen lisäarvoa. Digitaalisuutta hyödyntäen osallistetaan asiakas tai laitteen loppukäyttäjä tuotekehitysprosessiin. Yksilöllisillä ja ylivertaisilla tuotteilla erotutaan kilpailijoista. Innovoinnin tulee johtaa nopeaan kannattavuuteen. Tuotekehitystä tehostaa yhteinen kehittäminen asiakkaiden ja valmistusverkoston kanssa.

Yhteiskehittäminen verkostossa
Tuotantomenetelmiä kehitetään tuottavuuden parantamiseksi, mikä on kannattavuuden ja kilpailussa pärjäämisen ehto. Valmistuksen tehokkuutta lisätään mm. automaatiolla, robotisaatiolla, tehokkailla hitsaus- ja kokoonpanotekniikoilla, digitalisten menetelmien hyödyntämisellä sekä Lean-toimenpiteillä ja johtamisen kehittämisellä. Tuotantoverkostojen johtamista ja verkoston yhteisen Lean-prosessin kehittämistä tehdään samoin kuin innovaatioverkostoissa.

Uutta yrittäjyyttä ja kasvukumppanuutta
Lisäarvon tuottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteena ovat asiakaslähtöiset ja ylivertaiset palvelukonseptit, asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen. Tuote- ja palveluinnovointia tulee nopeuttaa. Yrittäjyyttä vahvistetaan pienten yritysten kasvukumppanuuksilla markkinoilla toimivien suurempien yritysten kanssa. Alan yrityksiä tuetaan panostamalla osaajien koulutukseen ja kehittämisresursseihin sekä alueiden vetovoiman kehittämiseen. Uusien teknologioiden kehittämisessä huomioidaan maalämpö, jätteen ja muiden vaikeiden materiaalien poltto, biokaasu ja akkuteknologia.

Kansainvälistä energiateknologiaa ja osaamista
Kannattava energiantuotanto tuo lisäarvoa asiakkaalle, mikä on samalla energiateknologiayrityksen liiketoimintaidea. Energiateknologian kehittämisessä panostetaan projektiosaamiseen, suunnitteluun, valmistus- ja palveluketjun hallintaan, eri polttoaineiden energiatekniikan hallintaan ja asennusosaamiseen. Kasvua ja uutta yrittäjyyttä syntyy mm. osaavasta kumppani- ja alihankintaverkostosta. Kumppanuusverkoston digitaalisia tuote- ja asiakasdokumentaatiota, tehokkaita toimitusprosesseja sekä laatu- ja kustannustasoa parannetaan.