Maakuntasuunnitelma vuoteen 2040 ja maakuntaohjelma vuosille 2018–2021

 

Maakuntaohjelma sisältää myös maakuntasuunnitelman vuoteen 2040. Maakuntasuunnitelmassa linjataan kehittämisen kärkialat ja tavoiteltu väestökehitys. Maakuntaohjelmassa esitetään Pohjois-Savon aluekehittämistoimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristöselostuksessa arvioidaan maakuntaohjelman toteuttamisen ympäristövaikutukset.

Maakuntasuunnitelmassa linjattujen kärkien tavoitteita toteutetaan maakuntaohjelman toimenpiteillä. Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntasuunnitelman toimintalinjoiksi (1) aluetalouden uudistuminen, (2) työvoiman riittävyys ja osaaminen, (3) hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi sekä (4) saavutettavuus ja kestävä aluerakenne.

Kehittämiskärkien sisältöalueet ovat pääpirteissään samat kuin toimintalinja talouden uudistamisen (TL1), missä on lisäksi matkailun kehittämisen toimenpiteet. Kehittämiskärkien ja toimintalinja 1:n esittämisessä on osin toistoa. Toimintalinjoilla 2-4 tuetaan kehittämisen kärkialojen ja talouden uudistamisen edellytyksiä laaja-alaisesti mm. lisäämällä osaamista, ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä liikenteellistä saavutettavuutta.

Uuden maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelu alkaa

Nykyisen maakuntaohjelman 2018–2021 ulkoinen arviointiraportti on valmistunut. Aluekehityslain mukaisen ulkoisen arvioinnin laativat yhdessä TK-Eval ja MDI.

Arvioinnin tulosten mukaan nykyisen ohjelman kehittämisen kärkiin ollaan tyytyväisiä, eikä suuria muutoksia niissä ole tarvetta. Tietenkin uudessa kehittämissisällössä huomioidaan ajankohtaiset muutostarpeet. Vaikuttavinta kehittämistyö on ollut kone- ja energiateknologiassa, hyvinvointiteknologiassa, elintarvikealalla sekä laajasti sovellettavassa teknologiassa (vesi ja biojalostus). Tulevaisuuden suhteen eniten odotuksia kohdistetaan vesiteknologiaan.

Jonkin verran pienempinä maakuntaohjelman vaikuttavuutta pidettiin osaamisen ja työvoiman saatavuuden, hyvinvoinnin ja saavutettavuuden toimintalinjoilla. Maakuntaohjelman valmisteluun koettiin osallistuneen oikeiden tahojen, valmistelu on ollut avointa ja prosessi toimiva.

Maakuntahallitus on hyväksynyt uuden maakuntaohjelman ja sova-arvion työsuunnitelman.