Aluekehitys – tavoitteena kilpailukyinen, vetovoimainen ja hyvinvoiva maakunta

Pohjois-Savon liitto toimii aluekehitysviranomaisena alueiden kehittämislain perusteella. Tehtävänämme on vastata sekä kansallisten että EU:n aluepoliittisten ohjelmien kokoamisesta sekä niiden toteutuksen koordinoinnista ja seurannasta.

Olemme muodostaneet aluekehitystehtävien käytännön toteuttamista varten aluekehitysryhmän (alker). Sen tehtävinä ovat mm. vastata alueellisten kehittämisstrategioiden ja -ohjelmien valmistelusta, valmistella aluekehitystehtäviin liittyvät lausunnot sekä valmistella keskushallinnon ja aluehallinnon edellyttämät toimeksiannot. Aluekehitysryhmää vetää aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa.

Aluekehityksen päävastuualue vastaa alueiden kehittämislain mukaisesti maakunnan yleisestä kehittämisestä, käsittäen mm. maakuntastrategian ja maakuntaohjelman laadinnan sekä ohjelmien toimeenpanon maakunnassa (painopistevalinnat, tuen kohdentaminen, toteutuksen sekä alueellisen kehityksen seuranta). Kehittämistoimintaa tukevat maakunnan kehityksen sekä koulutustarpeiden ennakointi ja maakunnan kansainvälistymisen tukeminen, mm. erillisohjelmia hyödyntämällä sekä kansallinen ja kansainvälinen edunajaminen.

Maakunnan nykytila ja kehitysnäkymä

Pohjois-Savo selvisi vuoden 2020 koronan aiheuttamista ongelmista selvästi muuta maata paremmin. Kaikkien toimialojen liikevaihto supistui maakunnassa vain 0,4 %, kun koko maassa liikevaihto kääntyi laskuun neljän vuoden kasvun jälkeen. Koko maassa liikevaihto laski 4,3 %. Vuoden 2021 alukupuoliskon tietojen perusteella Pohjois-Savon liikevaihto on palannut takaisin kasvu-uralle vuoteen 2020 verrattuna. Liikevaihdon kehitys vaihteli merkittävästi toimialoittain niin Pohjois-Savossa kuin koko maassa. Vuonna 2020 seurannassa olevista toimialoista yritysten liikevaihdon kehitys oli Pohjois-Savossa koko maata heikompi ainoastaan koneiden ja laitteiden huollossa sekä tukku- ja vähittäiskaupassa.

Pohjois-Savon vienti laski 2,8 % vuonna 2020, kun edellisenä vuonna vienti oli vielä hyvässä 10,5 %:n kasvussa. Koko maassa vienti heikkeni 7,6 % vuonna 2020. Pohjois-Savossa vienti laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4,6 %, mutta toisella puoliskolla lasku jäi enää 1,1 %:iin. Koko maassa viennin lasku jatkui yhtä voimakkaana kummallakin vuosipuoliskolla. Alkuvuonna 2021 viennin kasvusta oli selviä merkkejä.

Pohjois-Savon yleinen kehitys ja näkymät ovat kevättä 2021 valoisammat. Koronan kielteiset vaikutukset hellittävät ja ovat monella toimialalla jo takanapäin. Maakunnassa on kasvavia ja kansainvälisiä vientiyrityksiä, joiden taloudellinen merkitys Pohjois-Savon teollisuudelle on suuri.

Energiateollisuuden globaalit yritykset löytyvät Varkauden seudulta, ja suurin vientiin tähtäävä koneteollisuuden keskittymä on Ylä-Savossa. Näiden vientiyritysten ansiosta seuduille on syntynyt myös mittava alihankintaverkosto, joka vastaa omalta osaltaan alan tuotekehityksestä. Näillä teknologiateollisuuden aloilla on vahva, pitkäkestoinen tilauskanta.

Pohjois-Savon yritysten lähiajan suhdannenäkymät ovat syksyllä 2021 julkaistun Pk-yritysbarometrin mukaan viime kevättä valoisammat.