Aluekehitys


Pohjois-Savon liitto toimii aluekehitysviranomaisena alueiden kehittämislain perusteella. Tehtävänämme on vastata sekä kansallisten että EU:n aluepoliittisten ohjelmien kokoamisesta sekä niiden toteutuksen koordinoinnista ja seurannasta.

Olemme muodostaneet aluekehitystehtävien käytännön toteuttamista varten aluekehitysryhmän (alker). Sen tehtävinä ovat mm. vastata alueellisten kehittämisstrategioiden ja -ohjelmien valmistelusta, valmistella aluekehitystehtäviin liittyvät lausunnot sekä valmistella keskushallinnon ja aluehallinnon edellyttämät toimeksiannot. Aluekehitysryhmää vetää aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa.

Aluekehitystehtävät liiton toimintasuunnitelmassa 2019

Aluekehityksen päävastuualue vastaa alueiden kehittämislain mukaisesti maakunnan yleisestä kehittämisestä, käsittäen mm. maakuntastrategian ja maakuntaohjelman laadinnan sekä ohjelmien toimeenpanon maakunnassa (painopistevalinnat, tuen kohdentaminen, toteutuksen sekä alueellisen kehityksen seuranta). Kehittämistoimintaa tukevat maakunnan kehityksen sekä koulutustarpeiden ennakointi ja maakunnan kansainvälistymisen tukeminen, mm. erillisohjelmia hyödyntämällä sekä kansallinen ja kansainvälinen edunajaminen.

Arvio suunnittelukauden 2019 - 2020 toiminnan kehittymisestä

Maakuntauudistus ja sen mukanaan tuoma uudenlainen organisointi, nykyistä laajemmat kokonaisresurssit tulevat vaikuttamaan toiminnan luonteeseen. Tavoitteena on löytää uuden maakuntaorganisaation toiminnassa perinteiset sektorirajat ylittävä palvelumalli, joka tukee entistä paremmin maakunnan elinkeinoelämän kilpailukykyä. Maakuntauudistus tulee voimakkaasti vaikuttamaan toimintatapaan ja toiminnan organisointiin.

Fokusoidaan entistä tarkemmin käytettävissä olevaa kehittämisrahoitusta maakunnan painopistealoille. Tuetaan aktiivisesti vaikuttavien, elinkeinoelämän uudistamista, kasvua ja kansainvälistymistä tukevien hankkeiden aikaansaamista. Tiivistetään osaamisalakohtaista yhteistyötä muiden maakuntien kanssa.

Yleisen aluekehitysrahoituksen vähentyessä tulevilla EU-kausilla suunnataan jo nyt painopistettä entistä enemmän kansainvälisten rahoituslähteiden sekä uusien rahoitusinstrumenttien hyödyntämiseen.

Pohjois-Savon liitto toimii vuonna 2019 Itä -ja Pohjois-Suomen puheenjohtajana aluekehityksen ja erityisesti rakennerahastotehtävien osalta.